evrensel olmak

24 saat boyunca?


?Bat? Cephesinde Yeni Bir ?ey Yok? adl? roman?n unutulmaz yazar? Erich Maria Remarque ??yle demi?: ?Bir katil g?nde 24 saat boyunca katil de?ildir.? Yak?nlarda okudu?um bir yaz?n?n i?inde bir vesileyle ge?en c?mle ilgimi ?ekti. ?imdi bunu okuyanlar?n kimisi ?Herhalde?, kimisi de ?Belki de..? diye ge?irmi?tir i?inden. ?sterseniz yazar?m?z?n bu ?zdeyi?ini yan?m?za alarak k?sa bir gezinti yapal?m; acaba insano?lu g?n?n yirmi d?rt saatinde, ?katil? olamayaca?? gibi, ba?ka ne olamaz?
***
?nce kendimize minik bir soru:
Yazar?n s?z?nden, bir katilin ayn? g?n boyunca ikinci kez cinayet i?lemeyece?ini mi anlamal?y?z? Ama a??k olan, yazar?m?z?n, katilin sonraki 24 saat(ler)ine kefil olmad???.
***
Ge?en hafta gazeteler yazd?. Ege B?lgesi?nde bir ilde, adam?n biri kar?s?n? iki ?ocu?unun ?n?nde kur?unlam??. Kad?nca??z nas?lsa kurtulmu?. Davac? olmay?nca da serbest b?rak?lan koca ertesi g?n, (belki 24 saat ge?meden) solu?u evinde alm??. Kad?n kocas?n? kar??s?nda g?r?nce kim bilir belki de ?z?r dileyece?ini ummu?tur. Sen misin kurtulan deyip, ?ocuklar?n?n huzurunda yaral? kar?s?na makasla giri?ip ?ld?rm??. Bir ?a?r???m i?te?
***
Bir de ??eytana uyup? cinayet i?ledikten sonra cezas?n? ?ekti?i mahpushanede inan?lmaz de?i?ime u?rayan ki?ilerden s?z edilir. Kendini dine imana verip s?rekli namaz k?landan? ?leri derecede vatan millet a?k?n? yeniden ke?fedenlere kadar. E?er ald?klar? cezan?n kar??l??? ipe ?ekilmek vs. ise o g?ne de?in bu mahk?mlarda g?r?len olumlu de?i?im, ?evresinde merhametle kar???k sempati bile uyand?rmaktad?r. Ama bu puanlar ?d??ar?da? da biriktirilse idam? engellemeye yetmemektedir. Bunlardan hemen an?msad???m, y?llar y?llar ?nce A.B.D.?de idam edilen katil bir zenci idi. ABD ve hatta d?nya kamuoyunu me?gul etmi?ti. Ad?n? ??karamad?m ?imdi (Jessi mi, Cessi mi idi?). Yaz?lanlara g?re, katilin, uzun s?re kald??? cezaevinde okuyup kendisini yeti?tirerek ?ok farkl? bir ki?ili?e d?n??t??? iddia edilmi?ti. Hatta o kadar ki, elektrik sandalyesinde hayat?na son verilen zencinin, ka? y?l ?nceki katil olup olmad??? sonradan epeyi tart???lm??t?.
***
Aziz Nesin Surname adl? kitab?nda, kald??? ?stanbul cezaevlerinden birinde tan?d??? Berber Hayri?yi anlat?r. (Ustam?z bu olay vesilesiyle cezaevi ger?e?ine san?yorum ilk kez fazlaca e?ilir.) Hayri, i?ledi?i cinayetten ?t?r? idama yarg?l?d?r. Yazar?m?z?n g?zlemlerine g?re, idam?n? beklerken Berber Hayri, uzunca kald??? cezaevinde kendini okuyarak epeyi geli?tirmi?tir. ?pin ba??nda son s?z? soruldu?unda, akl?mda kald???nca, ?Berber Hayri?yi de?il, ba?ka birini as?yorsunuz burada? demi?.
***
Evet, nerede kalm??t?k? Sorumuzu an?msayal?m:
?Acaba insano?lu g?n?n yirmi d?rt saatinde ?katil? olamayaca?? gibi, ba?ka ne olamaz??
Peki bir oyuncu i?in ne diyebiliriz? ?nl? Palya?o ?yk?s?n? an?msad?m ?imdi. Adam?n biri il?e merkezinin biricik psikiyatr?na gider. Kendini iyi hissetmemektedir. Mahpustakilerle yersiz yurtsuzlar? d???n?nce uykusu ba??n? al?p gidiyormu?. A? ve yoksullar g?z?n?n ?n?ne geldi?inde yemeden i?meden kesiliyormu?. Doktor dinlemi? dinlemi?? Belki de kar??s?na ilk kez b?yle bir hasta gelmektedir. Doktor olarak yine de bir ?eyler s?ylemek gere?ini duymu? olmal? ki, ??yle bir re?ete vermi?: ?Bak arkada?? demi?, ?ka? g?nd?r il?emizde g?steriler yapan bir sirk var. Hele de oradaki palya?o? Milleti k?r?p ge?iriyor g?lmekten. Sana tavsiyem, tez zamanda gidip bu palya?oyu izlemelisin.?
Hasta boyun b?km??. ?Doktor Bey? demi?, ?o palya?o benim.?
***
S?z geli?i bir fahi?e? yirmi d?rt saat fahi?e midir?
Peki bir kasap? Yirmi d?rt saat kasap m?d?r?
Ya dilenciler? Aman tanr?m!
***
Sevgilisini inand?rmak i?in onu 24 saat d???nd???n? yemin billah ederek s?yleyen (belki yazan) ???k, sahiden 24 saatini sevgilisine mi hasrediyor?
***
Kitapl? ?? dinin g?revlisi hoca, papaz ve haham? bir an i?in g?z?m?z?n ?n?ne getirelim ve elimizi vicdan?m?za koyup d???nelim: Bu efendiler yirmi d?rt saat d?nyam?zla ?teki aras?nda m? gidip gelirler?
***
Efendim, bilindi?i gibi 24 saat boyunca ?al??an tek ger?ek dostumuz kalbimizdir.
B?y?k ustan?n dedi?i gibi ?Kararmas?n yeter ki / sol memenin alt?ndaki cevahir?!..
12 Ekim 2007
Ac? ve h?z?nle?
- K?rt?enin ve bar???n en iyi temsilcilerinden de?erli yazar dostum Mehmed Uzun?u sonunda ?l?m mele?i teslim ald?. Hepimizin ba?? sa? olsun.
- De?erli ressam, yazar ve dost Fikret Otyam, ge?irdi?i rahats?zl?ktan ?t?r? yo?un bak?mda. Sevgili arkada??m?n tez zamanda aram?za kat?lmas?n? diliyorum.

OKUR DOSTLARA
Alternatif Medya (K?resel Ak?nt?ya Kar?? Sivil Aray??lar) H?seyin K?se?nin yeni bir ?al??mas?.[?Ba?ka bir d?nyan?n m?mk?n oldu?u? inanc?na yaslanan onurlu bir direni? k?lt?r? ve iyimserlik y?kl? bir slogandan yola ??k?yor Alternatif Medya.] Yirmid?rt Yay?nevi. 384 sayfa. ?stanbul 2007.
?leti?imin Iss?zla?mas? (?Sinemasal/G?rsel Iss?zla?ma?, K?resel Iss?zla?ma?, ??mgesel ve Melodik Iss?zla?ma?,?Toplumsal Bellekte Iss?zla?ma?) H?seyin K?se, alan?nda birbirinden ilgin? ?al??mas?na bir yenisi ekledi. Yirmid?rt Yay?nevi, 240 sayfa. ?stanbul 2007.
G?vur A?evi , de?erli ?air ve yazar ?lyas Halil?in on birinci ?yk? kitab?. Talat S. Halman??n yazar?m?z? de?erlendiren bir ?ns?z? de yer alm?? kitapta: Az?n ?o?u. ?r?n Yay?nlar?. 118 sayfa. Ankara 2007.
Pop?ler K?lt?r ve ?ocuk (A.?. ?ocuk K?lt?r? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi?nin 12-14 Ekim 2005 tarihinde Ankara?da d?zenledi?i ?Pop?ler K?lt?r ve ?ocuk? ba?l?kl? V. Ulusal ?ocuk K?lt?r? Kongresi?ne sunulan bildiriler toplam?.) Haz. Nihal Ahio?lu, Neslihan G?ney. ?ns?z: Bekir Onur. Dipnot Yay?nlar? 374 sayfa. 13x21. Ankara 2007.
??kazc?? Mehmet ??kr? (Mill? M?cadeleden Cumhuriyet?e) Yak?n tarihimize a??lan bir pencere. S?ha ?nsal??n ara?t?rmas?. Dipnot Yay?nlar?. 424 sayfa, 13x21. Ankara 2007.
K?reselle?me ve E?itim (27-28 ?ubat 2006 tarihinde A.?. E?itim Bilimleri Enstit?s? taraf?ndan ?K?reselle?me ve E?itim? ba?l?kl? uluslararas? sempozyuma sunulan bildiriler) Haz. Ebru O?uz/Ayfer Yakar. Dipnot Yay?nlar?, 370 sayfa. 13x21. Ankara 2007.
Remzi ?nan
www.evrensel.net