Nablus?un d?? d?nyayla tek ba?lant?s? internet

?srail?in ?utan?? duvar? ve kontrol noktalar?yla adeta kapal? cezaevine ?evirdi?i Filistin?de halk, bu tecriti internet arac?l???yla k?rmaya ?al???yor.


?srail?in ?utan?? duvar? ve kontrol noktalar?yla adeta kapal? cezaevine ?evirdi?i Filistin?de halk, bu tecriti internet arac?l???yla k?rmaya ?al???yor. ?nternetin, d?nyayla tek ba? haline geldi?i Filistin kentlerinden Bat? ?eria?ya ba?l? Nablus?ta Filistinliler, interneti g?nl?k ya?amlar?nda daha s?k kullanmaya ba?lad?.
?srail sald?r?lar? ve kente giri? ??k??larda ya?anan zorluklar nedeniyle halk interneti, akrabalar?yla haberle?me, e?itim, ticaret ve sosyal ihtiya?lar? i?in kullan?yor. Nablus?ta internet ?zerinden i? ve ticaret yapanlar?n oran?n?n son iki y?lda ?? kat artt??? ifade ediliyor. Yakla??k 175 bin n?fuslu kentte, Filistin telekomu Paltel?in rakamlar?na g?re 50 bin hanenin yar?s?ndan fazlas?n?n internet ba?lant?s?na sahip oldu?u ve 5 binin ?zerinde ADSL servisini kullanan abone bulundu?u ??renildi.
Her ya?tan kullan?c?
Nablus?ta Filistinli gen?ler interneti, e?itim, sosyal aktivite ve aileleri ile g?r??mek i?in kullan?rken, ya?l?lar ise akrabalar? ile haberle?mek i?in kullan?yor. Bu gen?lerden biri olan Necef Ulusal ?niversitesi Gazetecilik B?l?m? ??rencisi Mahmud, ??nternetsiz ya?ayamam? diyenlerden. Necef?te ??renci olan Musab ise okuluna sadece 15 km uzakl?kta bulunan evine ?srail ?g?venlik? noktalar? nedeniyle gidemedi?i i?in ailesi ile ancak internet arac?l???yla g?r???yor. Musab, ?Evden haber alabilmek i?in arkada?lar?mla ?chat? yap?yorum? diyor. 60 ya??ndaki Filistinli H?da nine de ailesiyle ancak, elektronik posta arac?l???yla haberle?ebildi?ini ifade ediyor.
Gen?lik siteleri reva?ta
?nternet ba?lant?s? ?zellikle ?srail taraf?ndan uygulanan soka?a ??kma yasaklar? s?ras?nda ise vazge?ilmez hale geliyor. Bazen g?nlerce soka?a ??kamayan Filistinliler, sevdiklerinin iyi olup olmad???n? internet sayesinde ??renebiliyor. Kimi zaman haftalarca s?ren soka?a ??kma yasaklar?n?n gen?leri, internet siteleri kurmaya y?neltti?i de s?yleniyor. Bu sitelerden biri olan Necef?teki ?Zajel Gen?lik De?i?im Program?? 7 y?l ?nce kurulmu?. Sitenin koordinat?r? El Yusuf, site arac?l???yla ??renci ve ?al??anlar i?in akademik ?devler sunuldu?unu, uluslararas? g?n?ll?ler i?in ?niversitede etkinlikler d?zenlendi?ini, internet ?zerinden seminer, at?lye ?al??malar? yapt?klar?n? ifade ediyor.
?nterneti i? ve ticaret alanlar?nda da kullanan Filistinliler, ?bu sayede kar??la?t?klar? zorluklar? a?malar?n?n k?smen kolayla?t???n? ancak giri? ??k??lardaki engellemeler ve gecikmeler nedeniyle mal al??veri?inde h?l? sorunlar ya?and???n?? s?yl?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net