Horlayan ve nefes alamayanlar: Trafikte dikkat

Uyku esnas?nda horlayan ve nefes alma sorunu ya?ayanlarda uyku kalitesi d???yor.


Uyku esnas?nda horlayan ve nefes alma sorunu ya?ayanlarda uyku kalitesi d???yor. Hastalarda meydana gelen alg? bozuklu?u ve dikkatsizlik ?zellikle trafikte kazalara neden oluyor.
Kocaeli ?niversitesi (KO?) T?p Fak?ltesi G???s Hastal?klar? Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Ha?im Boyac?, fak?ltelerinde uyku s?ras?nda ya?anan solunum bozukluklar?yla ilgili hastal?klar?n te?his ve tedavisi amac?yla uyku laboratuvar? kurduklar?n? belirtti.
Toplumun y?zde 2 ile y?zde 5?in uyku solunum bozuklu?u ya?ad???n? bildiren Boyac?, ?Uyku kalitesi d??en hastalarda meydana gelen alg? bozuklu?u ve dikkatsizlik, ?zellikle trafikte kazalara neden oluyor, bu da ?z?c? sonu?lar? beraberinde getiriyor? dedi.
Risk alt?ndaki gruplar
Uyku esnas?nda horlayan ve nefes alma sorunu ya?ayanlar?n laboratuvarda ?e?itli testlerden ge?irildi?ini belirten Boyac?, testlerin ard?ndan hastaya te?his kondu?unu, tedavisinin yap?lmas? i?in ilgili b?l?me y?nlendirildi?ini s?yledi. Boyac?, ?Horlama ve uykuda nefesin durmas? bir hastal?kt?r. Alkol ve sigara hastal??? tetikliyor. Hastal?k i? verimini azaltt??? gibi ki?inin g?nl?k performans?n? da olumsuz etkiliyor? dedi. Bir ki?ide hastal?k oldu?undan s?z edilebilmesi i?in ki?inin uykuda 1 saat i?inde en az be? defa solunumunun durmas? gerekti?ini ifade eden Boyac? ?Bu oran baz? ki?ilerde saatte 30-60 gibi rakamlara ula?abiliyor. K?rk ya? ?st? erkekler, obezite sorunu olanlar, ?enesi geride, dili veya bademcikleri b?y?k, burnunda e?rilik bulunanlar,ensesi kal?n olanlar ve ?i?manlar risk alt?nda. Bu sorunu ya?ayan herkesin tedavi olmas? gerekiyor? dedi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net