YA?AMA K?LT?R

 • Gen?li?imde Sartre??n bir yaz?s?nda m? okumu?tum, yoksa biri mi bana aktarm??t? an?msam?yorum ?imdi; usumda kalan,


  Gen?li?imde Sartre??n bir yaz?s?nda m? okumu?tum, yoksa biri mi bana aktarm??t? an?msam?yorum ?imdi; usumda kalan,
  ?Geri kalm?? bir ?lkenin ?ocu?u olsayd?m gider bir k?yde ??retmenlik yapard?m.? dedi?i?
  ?ok k?zm??t?m o g?nlerde?
  Sonra, y?llarca sonra,
  ?Her ?eyden ?nce e?itim!? deme?e ba?lad?m.
  ?imdi daha ?ok inan?yorum buna?
  Bir ?rg?tlenme olsa bu konuda, ya??ma bakmam, gider bir y?l?m? veririm?Askerlik yapar gibi?
  ?imdi yapm?yor muyum e?itim g?revimi?
  Yap?yorum?
  Hem ?niversitede hem de kendi ?rg?tledi?im yaz okullar?nda?
  S?yledi?im b?ylesi bir e?itim de?il? K?ylerimizde ya?ayan, okuma yazma bile bilmeyen insanlar?m?z? ayd?nl??a kavu?turup, ?demokrasi? ?demokrasi? diyerek onlar? kullanan k?t? ama?l?lara kar?? savunmalar?n? olanakl? k?lacak yolda e?itim?
  Bu ?lkenin olanaklar?n? kullanarak bir yerlere gelmi? olanlar?n boyunlar?n?n borcu b?yle bir e?itim ?seferberli?i?nde g?rev almak.
  Okuyucular?m olarak sizler tan?ks?n?z? Her yere ko?turuyorum y?llard?r. G?rev biliyorum bunu? Ama tekil giri?imlerle ??z?lemez bu sorun? Benimkisi, ?rg?ts?zl?k durumunda yap?labilecek olan? yapmak? Bunun b?yle oldu?unu bilsem de elinden geleni yapmaktan geri durmamak?
  Dalgalar k?y?ya milyonlarca deniz y?ld?z? atm?? hani? Adam onlar? bir bir geri at?yormu?? Demi?ler ki: ? Milyonlarca varken ne yarar? var??
  Adam, elindeki y?ld?z? g?sterip, ?Buna yarar? var!? deyip, atm?? denize? Sonra da s?rd?rm?? bu i?i?
  Benimkisi de b?yle i?te?
  ?tesi?
  ?tesi yeni ?rg?tlenmelerle s?recek? Birileri K?y Enstit?lerinin neden kapat?ld???n?, yedek subayl???n k?y ??retmeni olarak yap?lmas?n?n neden engellendi?ini d???necekler sonunda? Yeni yollar arayacaklar?
  E?itim i?in yeni ?rg?tleri ya kendimiz kuraca??z, ya da kurulmu?lara omuz verece?iz.
  Bak?n ?Kardelen?lere?
  T?rkan Saylan?a sayg?m b?y?yor d???nd?k?e?
  Kuzguncuk?lular?n yaz okullar? ??z?m? de daha k???k ?l?ekte de olsa etkili?
  Ama yetmez, daha geni? ?l?eklileri, daha geni? etkilileri d???nece?iz? Yoksa ?lkemiz elden gidiyor!
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net