Rodos ??valyelerinden izlenimler

Bayram namaz?n? Do?an grubunun ileri gelenleriyle birlikte Rodos adas?nda k?lmaya giden Fehmi Koru, ya?ad?klar?n? anlatt?.


Bayram namaz?n? Do?an grubunun ileri gelenleriyle birlikte Rodos adas?nda k?lmaya giden Fehmi Koru, ya?ad?klar?n? anlatt?. Taha K?van? imzas?yla yazd??? k??ede Ertu?rul ?zk?k i?in ?baya?? deneyimli gibi davran?yordu? diyen Koru, ge?en y?l Rodos?ta namaz k?lan Do?an grubu ekibine ?Rodos ??valyeleri? ad?n? takm??t?.
?Rodos'ta yeni mutabakat? ba?l???n? kullanan Koru, Do?an hakk?nda ?u ifadeleri kulland?: ?Bayram namaz? k?laca??n? akl?mdan bile ge?irmedi?im insanlardan olu?an bir grubu ?brahim Pa?a Camii'ne giderken g?zlemek ?nemliydi elbette, ancak Ayd?n Do?an'la 24 saat ge?irme f?rsat? ?ok daha de?erliydi benim i?in... Hemen herg?n elime ald???mda sinirlerimi aya?a kald?ran yay?nlar? yapan gazetelerin patronu Ayd?n Bey, pek ?ok yaz?m?n da 'konusu'; g?r??lerini kendi a?z?ndan dinlemek, ?lke ve d?nya sorunlar?na nas?l bakt???n? ??renmek, ayn? konular hakk?nda d???ncelerimi kendisine aktarmak...?
?Belli konularda? uzla?t?klar?n? belirten Koru, ?Bir-iki 'Rodos mutabakat?' da biz kotard?k biraradayken? dedi.
Koru, Ertu?rul ?zk?k i?in de, ?50 y?ld?r camiden i?eri girmemi? ama baya?? deneyimli biri gibi davran?yordu? dedi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net