Beynelmilel tv8 22,45

T?rkiye?nin yak?n d?nemini mizahi bir dille anlatan ba?ar?l? bir film.


T?rkiye?nin yak?n d?nemini mizahi bir dille anlatan ba?ar?l? bir film. 1982 y?l?nda Ad?yaman'da bir grup yerel m?zisyen, yani gevende, o y?llarda uygulanmakta olan soka?a ??kma yasa??ndan dolay? ge?im s?k?nt?s?na d??erler. Ge?inebilmek i?in bulduklar? ??z?m hepsinin tutuklanmas?na yol a?ar. Y?renin s?k?y?netim komutan?, bu yerel m?zisyenleri bir orkestraya d?n??t?rmek isteyince olaylar geli?meye ba?lar. Konsey ?yeleri kenti ziyaret edecektir. Bu arada devrimci gen?ler de bo? durmamaktad?r?
www.evrensel.net