15 Ekim 2007 00:00

EMEK D?NYASI

Milli tak?m?n Moldova beraberli?i; d?nk? gazetelerin ?o?unda s?rman?etten salya s?m?k yak?nmalarla verildi.

Paylaş

Milli tak?m?n Moldova beraberli?i; d?nk? gazetelerin ?o?unda s?rman?etten salya s?m?k yak?nmalarla verildi. Kimine g?re ?Moldova?da donup kalm???t?k, kimine g?re ?Bu oyun asker selam?na yak??mam???t?, kimine g?re; ?Hayallerin sonuna gelmi??tik!..
Oysa bu sonu?; ?olmad? b?yle? diye oyuncular? su?layan man?etleri atan zihniyetin sahipleri taraf?ndan g?nlerdir tu?la tu?la ?r?lm??t?.
?ovenizmin, milliyet?ili?in ak?llar? ve g?zleri karartt??? zihniyetle i?li d??l? spor adamlar? ve spor bas?n?, son birka? haftada olu?an konsepti kendi damarlar?nda akan kanda mevcut vir?s?n k??k?rtmas?yla, ?Efendim siyah formayla ??kal?m ma?a!? propagandas?yla ba?lad?lar. ??nk? bu ma?ta al?nacak galibiyet ??ehitlere, annelerine arma?an edilmeli?ydi... ??nk? bunun oyuncular? motive edece?ini, kazanmak zorunda olduklar? konusunda onlar? sonuna kadar zorlayaca??n? da ekliyorlard? senaryolar?n?n sonuna.

MOSKOVA?DAN D?NEN NAPOLYON, MOLDOVA?DAN D?NEN TER?M
Peki bu spor ulemas? bilmez mi ma?a ?siyah forma? ile ??k?lmas?n? UEFA?n?n kabul etmeyece?ini?
Bilirler elbette. Ama onlar i?in ?nemli olan kamuoyunun ka??nan yerlerini ka??makt?r. Peki o olmad?, ?O zaman siyah bant takal?m? ?nerisi s?raya girdi. Ya o da olmazsa? O zaman ba?ka bir ?are buluruz. ??rne?in, siyah ?orap giyip ma?a ??kar?z?, b?ylece UEFA?ya ?akt?rmadan, ??ehitler i?in oynam?? oluruz? ve ? galibiyeti ?ehit analar?na arma?an etmi? oluruz!?...
Ya galip gelmezsek; ya ?nceki ak?am oldu?u gibi, Moldova?dan zafer mar??yla de?il de, k?s k?s, Napolyon?un Moskova seferinden d?nen askerleri kadar umutsuz ve y?k?lm?? d?nersek ne olacak? (Staddan ayr?l?rken Terim ve ?teki yetkili muhteremlerle futbolcular?n g?r?n?m? tam da; o romanlarda, filmlerde dramatize edilen, t?fe?i kendisine y?k haline gelmi? yorgun, bezgin ve peri?an, Moskova seferinden d?nen Napolyon ordusu gibiydi.) B?yle olursa o oyuncular kendilerini ??ehit annelerine bir arma?an vermeyi bile becerememi? aptallar? olarak hissetmeyecek mi? Ge?elim bunlar?; bu oyuncular birka? g?n sonra ??kacaklar? Yunanistan ma??na hangi motivasyonla ??kacak?
Yoksa Yunanistan ma?? bir Waterloo mu olacak?

SPOR BASINI VE M?LL?YET??L?K Y?NE BA? ROLDE
?ivisi ??km?? spor bas?n? ve ??ehit istismarc?l???? g?zleri ?yle k?r etmi?ti ki; spor yazarlar?n?n en akl? ba??nda ki?isi bilinen ?mer ?r?nd?l bile inan?lmaz bir bi?imde ma??, ?arp?t?lm?? yorumlarla alaca??n? sanan bir anlat?m? benimsedi.
?yle anla??lmaktad?r ki; ?svi?re ma??nda ba?lar?na gelenlerden sonra, bir ?eyler ??rendiklerini g?steren baz? i?aretlere kar??n, milli tak?m? y?netenler, milliyet?ilikle hayat?n ger?ekleri aras?nda ?ok uzun bir mesafe oldu?unu anlamam??lard?r. Hayt huytla, mar?la, asker selam?yla bir avu? n?fuslu Moldova?n?n milli tak?m?n? yenip; ?Aslan T?rkler?, ?Mehmet?ik tak?m?? propagandas?yla ortam? kendi istedikleri k?vama getireceklerini sand?lar. Belki de Moldoval?lar T?rk?e bilse, bizim spor bas?n?n? okusa, ?Bu T?rklerin bir bildi?i var herhalde? diye d???n?p t?rsabilirlerdi. Ama onlar, T?rk?e bilecek haslete sahip olmad?klar? i?in ??k?p futbol oynad?lar ve bizim tarikatlar?n okuyup ?fledi?i, ?rk?? ?oven motivasyonla haz?rlan?p silahland?r?lm?? tak?m? ?i?neyip ge?tiler!..

DERS ALINMAYAN TAR?H TEKERR?R EDER
?svi?re ma??ndan bir ?ey ??renmeyenler; ilk d?rt ma?taki ba?ar?lar?n arkas?nda seyirci bask?s?ndan uzak, ?milli heyecan? yerine yetenek ve ?al??may? koyduklar?n? unutarak; zart zurt etmeye ba?lad?klar? anda ayn? ?ukura d??t?ler. Ve milli tak?m oyuncular?n?, ?Irk??l??a hay?r? ti??rt? giyen ?ocuklar?n arkas?nda ?asker selam??na durdurarak (foto?raf ?ektirirken ?n?ndekilerin kafas?na parmakla e?ek kula?? hareketi yapan haylaz ?ocuklar gibi) y?k?ma giden yolu d?zleyen son tu?lay? da koydular.
Moldova?ya g?t?rd?kleri seyirciden bile milli tak?ma y?n veren zihniyetin tavr? belli oluyor. ??ehitler ?lmez? pankart?na, ?Baltac? ile gurur duyuyoruz? pankartlar? eklenerek slogan yerelle?tiriliyor! B?ylece, Prut yenilgisini(*) asl? astar? olmayan ?Baltac?-Katerina a?k?? masal?yla ?zafer?e d?n??t?ren tarih anlay???, ?asker selam?? ile ma?? alaca??n? sanan bir spor siyasetine d?n???yor.
Bu kadar ilkellik, bu kadar s??l?k, bu kadar aymazl?k kendili?inden olamaz, mutlaka birileri e?itiyor bunlar?!

SORUMLULU?UN A?IRLI?I ALTINDA EZ?LMEK
Ve yenilginin as?l sorumlular? (spor bas?n? ve milli tak?m? y?neten siyasi ve teknik kadro) ?imdi zeytinya?? gibi ?ste ??karak; ?Bu selama bu oyun olmad?? propagandas?yla olup biteni ge?i?tirmeye koyuldular.
Oysa ger?ek tersiydi; teknik ve moral b?yle bir haz?rl???n sonucu ancak b?yle olabilirdi. Bu y?zdendir ki; bu sonu?tan en az sorumlu olanlar sahaya ??k?p oynayan futbolculard?r. Onlar gen? insanlar olarak kendilerine s?yleneni yapm??lar, futbolu kendi ekonomik ve siyasi ama?lar?n?n, h?rslar?n?n arac? olarak kullanmak isteyen g??lerin oyununa gelmi?lerdir.
??nk?; g?n?m?zde futbol ya da ?teki spor dallar?nda (teknik, taktik vb. bak?m?ndan) bilinmeyen bir ?ey yok. Herkes ayn? bilgiye sahip ve aradaki farklar bu bilginin uygulanmas? i?in gerekli ?al??may? yap?p yapmamakla ilgilidir. E?er siz bu gen? insanlar?n ?st?ne bir de ??ehitlere, ?ehit ailelerine arma?an edilecek bir zafer? sorumlulu?unu y?klerseniz, h?k?metlerin y?z y?ld?r ??zemedi?i d?? ve i? politikadaki ba?ar?s?zl?klar?n?z?n ?st?n?n ?rt?s? olmalar? i?in g?revler y?klerseniz onlar da bu sorumluluklar?n a??rl??? ile sahada ko?amaz hale gelebilirler.
SPOR S?YASET? YOK, SPORU S?YASETE ALET ETMEK VAR
Cumartesi gecesi Moldova?da; milli tak?m, her bak?mdan kendilerinden daha az imkana sahip daha az se?ene?e sahip bir tak?m taraf?ndan ezildi.
Demek ki milliyet?ilik, ?ovenizm sadece b?l?c?, sadece halklar? birbirine k??k?rtan bir etken de?il ayn? zamanda yapana da zarar veren, onu ama?lar?na do?ru ger?ek?i ad?mlar atmas?n? da engelleyen bir ak?md?r. Spor gibi, ?ok geni? y???nlar?n dikkatini ?eken bir alan? da ele ge?irmeyi ve spor yoluyla y???nlar? y?nlendirmeyi ama?layan ?rk??-?oven odaklar, kendi ama?lar? i?in bu alan? kullanmaktad?rlar. Ama bunu yaparken, ?lkenin uluslararas? imaj?na zarar veriliyormu?, milli tak?m yeniliyormu?, onlar i?in ?ok ?nemli de?il. ??nk? bu sefer de d?n?p, keferenin, din d??manlar?n?n, T?rk d??manlar?n?n komplolar? propagandas?yla; ?areyi ?daha ?ok M?sl?man ve T?rk olma?da aramay?, ?T?rk?n T?rkten ba?ka dostu yoktur?u ?ne ??kar?yorlar. Bu kadar s??l?k, bu kadar aymazl?k, olup bitenden bu kadar ders almamazl?k, tek ba??na spor siyasetinin yoklu?u ile bile a??klanamaz. Bu yoklu?a bir de sporu siyasetin basit ve dolays?z aletine ?evirme aptall???n?n eklenmesi gerekir ki; milli tak?m?n ba??na gelenler de as?l bundan kaynaklanmaktad?r.

SON MA?TAN ?IKARILACAK
?LK DERS
Hi? ku?kusuz ma??n teknik, taktik ve moral-motivasyon bak?m?ndan de?erlendirmesi de yap?labilir. Hatta bu i?in ba??ndakilerin ruhsal ??z?mlemelerine de ihtiya? olacak kadar derindir bu alanda sorunlar. Ancak bunu bu alanda uzman olan ki?iler yapacakt?r, ama e?er yukardan beri s?z? edilen, milli tak?mlar?n ya da kul?p tak?mlar?n?n ?rk??l?k, milliyet?ilik, tarikat??l?k gibi belalardan kurtulmas?, ipini koparm?? birtak?m ki?ilerin seyirci ad? alt?nda ?lke ?lke dola?t?r?l?p tak?mlar? bask? alt?na almas? ?nlenemezse, taktik ve teknik konularda hangi ?nlemler al?n?rsa al?ns?n ?ok ileri gitme ?ans?n?n olmad??? da ortadad?r. Son y?llarda ya?anlar, bunu a??k?a g?stermektedir. Moldova ma??ndan ??kar?lacak en ?nemli ders de budur.

(*) Ruslar?n Osmanl?y? a??r bir yenilgiye u?ratt??? ve ?ok a??r ?artlar kabul ettirdi?i Osmanl? Rus sava??n?n cereyan etti?i Prut batakl???, bug?n Moldova s?n?rlar? i?indedir. Ama bizim tarihimizde T?rklerin yenilgisi kabul edilmedi?inden bu yenilgi asl?nda bir zafer gibi g?sterilir. Ama Osmanl? kayb? ise cilveli ve ?ok g?zel bir kad?n olan ?ari?e Katerina?n?n Baltac? Mehmet Pa?a ile ge?irdi?i geceye kar??l?k verilmi? tavizler olarak g?sterilir. Bu y?zden de Baltac?, tarihimizde zafer kazanm?? bir komutan olarak g?sterilir. Koca tarih yalan s?yleyecek de?il ya. Seyirci de; i?te bir gece u?runa b?y?k kay?plara imza atan Baltac??yla gurur duymaktad?r. G?ler misin a?lar m?s?n? Bu, seyirci diye g?t?r?lenler, T?rkleri ?vmekte midir yoksa al?altmakta m?d?r? Bunun bile fark?nda de?illerdir. B?yle futbol y?neticisine b?yle seyirci!
?hsan ?aralan
ÖNCEKİ HABER

Ergenli?in vazge?ilmezi: Sivilce

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa