Ergenli?in vazge?ilmezi: Sivilce

Kendilerine Saat Kulesi Karikat?rc?ler Grubu ismini veren bir grup yazar ve ?izerin ??kard??? Sivilce Karikat?r Dergisi?nin 5. say?s? raflardaki yerini ald?.


Kendilerine Saat Kulesi Karikat?rc?ler Grubu ismini veren bir grup yazar ve ?izerin ??kard??? Sivilce Karikat?r Dergisi?nin 5. say?s? raflardaki yerini ald?. Bu say?yla birlikte sayfa say?s?n? 20?ye ??karan derginin bu ayki konuklar? Atay S?zer, Semih Poroy ve Filistin as?ll? Brezilyal? ?izer Carlos Latuff oldu. ?lk d?rt say?da genel se?imler, k?resel ?s?nma, ?zelle?tirmeler, sava? gibi konular? i?leyen derginin son say?n?n konusu ise, t?rban ve kad?n. Usta ?izerlerin yan? s?ra karikat?re yeni merak salm?? gen?lerin de i?inde yer ald??? 15-20 dolay?nda ki?inin bir araya gelmesiyle do?mu? Sivilce Dergisi. Saat Kulesi Karikat?rc?leri ayn? zamanda ?e?itli karikat?r yar??malar? ve sergiler de d?zenliyor. Derginin kadrosu ile 15 g?nde bir topland?klar? Attila ?lhan K?lt?r Merkezi?nde g?r??t?k. Sivilce ekibinin deneyimli ?izerlerinden Mustafa Y?ld?z ama?lar?n?n ?zmir?de bulunan 30-40 dolay?ndaki yazar, ?izer potansiyelini de?erlendirmek oldu?unu s?yledi. Grubun yeni ba?layan gen?ler i?in bir okul i?levi g?rd???n? belirten Y?ld?z, mizah ve karikat?r m?zesi olu?turmak gibi bir d???ncelerinin oldu?unu da belirtiyor.
Neden Sivilce?
Y?ld?z, ?Bizim i?in ?Sivilce?nin iki anlam? vard?. S?ksan s?k?lmaz, atsan at?lmaz, gizleyemezsin de. Belli bir ergenlik d?neminin vazge?ilmezi olarak kar??m?za ??kar. Biz de karikat?rc?ler olarak bu toplumun ergenleriyiz. Bu isim bir yan?yla da ?tarih boyunca asker bir toplum oldu?umuz i?in- sivil bir topluma olan ?zlemimizi de yans?t?yor? diyerek a??kl?yor dergiye verdikleri ismi.
?lk ??kt?klar? g?nden bu yana ?zellikle ayd?nlardan olumlu tepkiler ald?klar?n? ifade eden Y?ld?z, k?f?re fazla bula?madan ve bu topraklarda Diyojenle ba?lay?p bir d?nem Marko Pa?a?yla s?ren ele?tiri k?lt?r?n? devam ettirebilmenin temel hedefleri oldu?unu dile getiriyor.
G?n?ll?ler da??t?yor
Derginin Yay?n Y?netmeni M. B?lent ?zbek, k???k tirajl? dergilerin da??t?m ?irketlerinin ?cretlerini kar??lamas?n?n m?mk?n olmad???n? dile getirerek, ?e?itli illerdeki ?niversitelerden g?n?ll?lerle i?birli?i yapt?klar?n? belirtiyor. ?u an d?rt bin adet bas?lan derginin bas?m adedini art?rmay? d???nd?klerini s?yleyen ?zbek, ?Hem ?izen hem de da??tan aktif bir kat?l?mc?l??? hayata ge?irmeye ?al???yoruz? diyor.
O?uz Aral d?nemde mizah?n olduk?a yayg?n oldu?unu ve okul tarz?nda ele al?nd???n? anlatan ?zbek, ?Ama ?zellikle 12 Eyl?l darbesinden sonra mizah??lar?n hem gelenekle hem de kitlelerle bulu?abilmesinin ?n? kesildi? diyor.
Gen? yetenekler
Grubun en k????? ?zg?r Nayir, 16 ya??nda. Bal?ova Anadolu Lisesi ??rencisi. Alt? ya??ndan itibaren mizah dergilerini takip etmeye yedi ya??nda da ?izmeye ba?lam??. 14 ya??nda iken bir karikat?r? Leman?da yay?nlanm??. ?zg?r, ?Bir yandan okuyoruz bir yandan ?iziyoruz? diyor.
Derginin grafik tasar?m?n? ve edit?rl???n? yapan Emre ?zkan, 17 ya??ndan beri ?izmeye merakl? oldu?unu s?yl?yor. ?Sabah gazetesinde Zafer G?ven?le ba?lad?m. Ondan ??rendim. Kendimi geli?tirdim? diyor. (?zmir/EVRENSEL)
?ktidar yanl?s? karikat?rc?ler var

Mustafa Y?ld?z art?k karikat?rc?lerin de sat?n al?nabildi?ine dikkat ?ekiyor. ?ktidar yanl?s? karikat?rc?ler ??k?yor. ?rne?in Salih Memecan??n e?i milletvekili olabiliyor. Cumhurba?kan?na, Ba?bakana yalakal?k yapabilen karikat?rc?ler de ??k?yor. Biz de bunlara tepki olsun diye Saat Kulesi Karikat?rc?ler Grubu?nu kurduk. Her hafta yeni karikat?rc?ler bize kat?labiliyor. ?izgi ve mizah yetene?i olan arkada?larla birlikte olmak bu i?in keyfi. Matbaada bas?m?ndan ?izerine, yazar?na, sergi ba??nda duranlara kadar herkes g?n?ll?.
Sivilce?nin yazar ve ?izerleri

Ahmet ?uhac?, Birol ??n, Burak Erdem, B?lent Da?a?an, Emre ?zkan, F?rat Tun?k?ran, M.B?lent ?zbek, Mustafa Y?ld?z, Mehmet Alkan, ?zg?r Nayir, ?zhan Mercan, Sava? ?nl?, Serkan Demir, Tahir Ak??l?, U?ur Deniz Ku?g?z, Zafer G?ven ve Zeynep Gargi.
Emine Uyar
www.evrensel.net