Bug?n 100 bin Mehmed Uzun buraday?z

?Evet, Mehmed, evet karde?im,Halk?n?n dostu, s?z?n?n sahibi bug?n bayramd?r. Kimse siyah elbiselerimize bakmas?n.


?Evet, Mehmed, evet karde?im,
Halk?n?n dostu, s?z?n?n sahibi bug?n bayramd?r. Kimse siyah elbiselerimize bakmas?n. ?z?nt?m?ze bakmas?n. Y?zy?ld?r bizim topraklar?m?zda bayramlar h?z?n i?inde buruk bir ?ekilde kutlan?yor. Bug?n de bayram?m?z karad?r. B?t?n zorluklar?na ra?men kardelenler a?acak ve kar?, buzu eritecektir. Umutlar?m?z, senin umutlar?n gibidir.
G?nl?m?z?n bir k??esinde ?zg?r ve co?ku dolu bayramlar i?in umudumuz sakl?d?r.
Karde?im Mehmed, dostlar, arkada?lar!..
Ey onurlu halk?m!
G?n gelecek bu kara bulutlar da??lacak. B?t?n yazarlar s?rg?nlerde, zindanlarda ve ??ran?n ?????nda de?il; y?ld?zlar?n, ay?n ve g?ne?in ?????nda ?zg?r duygular?n? yazacaklar.
Sen o g?n? yakla?t?rmak ad?na bizi bug?n bir araya getirdin.
Eme?in ?ok b?y?kt?r. Ehmed? Xani?nin, Melay? Ciziri?nin, Feqiye Teyra?n?n yolunda y?r?d?n. Zindan, s?rg?n yokluk, yaln?zl?k senin pay?na d??t?. Ancak sen hi? bir zaman a?k?ndan, halk?na ve diline olan sevginden vazge?medin.
Dostlar, arkada?lar!..
Baz?lar? ?Senin dilin, kimli?in yok? dediler. O ise, Cigerxwin gibi dedi ki, ?Hay?r vard?r. ?am ?ekerinden daha tatl?d?r.?
Senin dilin yaz? i?in yeterli de?ildir dediler. O ise ?Hay?r benim dilim kadimdir, zengindir. Benim k?lt?r?m Mezopotamya?n?n kadim topra?? gibi g??l? ve rengarenktir.?
Bunu sadece s?ylemekle yetinmedi. B?y?k romanlar yaratt? ve b?t?n d?nyaya g?sterdi. O da aynen Ehmed? Xan? gibi dedi ki:
??nsanlar demesin ki K?rtler
Marifetsiz ve as?ls?zd?rlar.
B?t?n milletler kitap sahibidirler
Bir tek K?rtler bundan nasipsizdirler.?
O da Ehmed? Xan? gibi K?rt dilinin bayra??n?, d?nya dam?n?n ba??na dikmek istedi.
Arkada??m Mehmed, halk?n?n dostu;
Yaln?zl?k i?inde ?lkenin nehirleri, da?lar?, yoku?lar?yla konu?tun. Yaln?zl?k i?inde Dicle?nin Yakar????na kulak verdin. Kah bir dengbejin sesiyle co?kun, kah G?zel Bir ?htiyar?n ?l?m??n? tutulan yas? kendine vatan yapt?n. Bazen kader kuyusuna indin, Mir Celadet?in misafiri oldun, onunla derdini ve kederini payla?t?n. Celadet?e hay?rl? m?jdeler verdin, ona Hawar??n ??rencilerinin ba?ar?lar?ndan bahsettin. Bazen de Bir Yi?idin Destan??n? okudun.
Dostlar, arkada?lar!..
Kek? Mehmed ?ok ?al??t?, ?ok zahmet ?ekti. ?ok ?eyler yaratt?. Ama s?rg?n, yaln?zl?k ve hasret onu yordu.
So?uk s?rg?n gecelerinde bir mum gibi eridi. ?ifa bulmak i?in kendi topra??na, kendi halk?na ve Amed?lilerin misafiri oldu.
Ey halk?m!..
Binlerce defa eviniz ?en olsun. Sizin sevginiz ve sizin deste?iniz sayesinde bug?n Mehmed Uzun A?k Gibi Ayd?nl?k oldu. Bir taraf?nda On G?zl? K?pr? ve Dicle Nehri, di?er taraf?nda
Diyarbak?r Surlar?!..
Her zaman onurlar?m?z olan Vedat Ayd?n, Musa Anter ve Orhan Do?an ba??rlar?na basmak i?in seni bekliyorlar. Dicle Nehri, sizle Mem ? Zin aras?nda el?i olsun.
Ey y?z ak? seydalar?m?z!..
Dua edin, dua edin. Arkada??m?z? yolculuyoruz.
Ey gecenin ve g?nd?z?n Rabbi!..
Ey merhameti bol Rabbim;
Sen onu cennetine koy. Biz ondan raz?yd?k, sen ondan raz? ol.
Ey gen?ler!..
Bug?n Mehmed Uzun sizin misafirinizdir. Pak bir misafirdir. Onu omuzlar?n?z?n ?zerinde ta??y?n ve kalemine sahip ??k?n. Ve deyin ki; ?Bug?n 100 bin Mehmed Uzun buraday?z.? Dicle Nehri gibi Diyarbak?r sokaklar?nda ak?n.
Ey gen? yazarlar!..
Mehmed Uzun?un El? Heriri, Ehmed? Xani, Cigerxwin, Hejar, Hemin, Celadet, Osman Sabri, Ereb? ?emo ve Ya?ar Kemal?den devrald??? bayrak, ?imdi sizin elinizde. Mesuliyetiniz ve y?k?n?z ?ok a??rd?r.
De?erli halk?m!..
Kalk?n, misafirimizin elbisesini rengarenk g?llerle s?sledik. Onu bu ya?amdan bir ba?ka ya?ama yolculuyoruz.
Kentimin b?t?n g?vercinleri!..
Toplay?n g?c?n?z?, saf tutun. Kanatlar?n?z? a??n, tatl? bir esinti yaratarak u?un. Bembeyaz bir g?vercin bug?n size kat?l?yor.
Kalk?n halk?m; onu yolculayal?m. Hep beraber ona g?le g?le, yolun a??k olsun diyelim. Yolun a??k olsun de?erli arkada??m?z. Hep beraber gecenin ve g?nd?z?n Rabbine yakaral?m. Mekan? cennet olsun.?
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in, Mehmet Uzun?un cenaze t?renindeki konu?mas?n?n T?rk?esi
www.evrensel.net