Irakl?lar?n yeni korkusu; ?tetik budalas??

Amerikan i?gali alt?ndaki Irak?ta bomba y?kl? ara?lar, ?at??malar, suikastlar, adam ka??rmalar, havan topu sald?r?lar? yetmezmi? gibi, Ba?dat sokaklar?nda elleri her an tetikte dola?an paral? asker ordusu da halk? endi?elendiriyor.


Amerikan i?gali alt?ndaki Irak?ta bomba y?kl? ara?lar, ?at??malar, suikastlar, adam ka??rmalar, havan topu sald?r?lar? yetmezmi? gibi, Ba?dat sokaklar?nda elleri her an tetikte dola?an paral? asker ordusu da halk? endi?elendiriyor. Ba?dat?ta ge?en ay Amerikan ?zel ?g?venlik? ?irketi Blackwater??n ?hi?bir tahrik alt?nda kalmad???? halde 17 sivili vurmas?n?n ard?ndan ge?en hafta da Avustralyal? paral? askerler bir ara? i?indeki iki kad?n? ?ld?rd?. Paral? askerlerin sa?t??? ?l?m, Irak sokaklar?ndaki korkuyu daha da art?rd?.
Irakl?lar, elleri s?rekli silahlar?nda olan paral? askerlerin, her an ate? a?maya haz?r olmalar? nedeniyle bunlar? ?tetik budalas?? diye nitelendiriyor. Paral? asker ordusu, ?o?u Irakl? taraf?ndan, ?sivilleri ??phe etmeden vurup ?ld?rebilecek ve dokunulmazl??? olan ?zel ordular? olarak g?r?l?yor. Zira bu firmalar?n, i?gal y?netimi s?ras?nda 2004?te yay?nlanan kararnameyle Irak yasalar? kar??s?nda ?yarg? muafiyeti? bulunuyor.
On binlerce paral? asker
Irak, ?lkede ?o?u ABD ve Avrupa?dan 180?den fazla ?zel g?venlik ?irketi bulundu?unu bildirirken, bu ?irketlerin s?zle?meli ?al??anlar? olan paral? asker say?s?n?n da 25 ila 49 bin oldu?u tahmin ediliyor.
Ad?n?n Hasan oldu?unu s?yleyen bir Irakl?, paral? askerlerin kendilerini yolda ara?lar?n?n ???klar?n? yakarak ve ?zerlerine silahlar?n? do?rultarak durdurduklar?nda nas?l korktuklar?n? ??yle anlatt?; ?Tabii ki korkuyorum. Hi?bir ?ey g?remiyorsunuz, ancak onlar?n silahlar? sizin ?zerinize do?rultulmu? halde. Belki de rasgele ate? a?acaklar ve ?ld?r?lece?iz.?
H?k?metin aczi
Muhanad ad?ndaki bir Irakl? da Nuri El Maliki ba?kanl???ndaki h?k?meti su?layarak, ?Devlet g??s?z oldu?unda, ?lkede g?venli?in kontrol?n? sa?layamad???nda g?venlik ?irketleri de sokaklarda serbest?e dola??r? dedi.
?lkede son birka? haftad?r ya?ananlar?n, ?h?k?metin g?c?yle ba?lant?l? oldu?u? yorumunu yapan Muhanad, ?h?k?metin sadece kendisini ve arkada?lar?n? koruma saplant?s?nda oldu?u, bu arada vatanda?lar?n ise kurban haline geldi?i? su?lamas?nda bulundu. ABD, Blackwater??n faaliyetlerini ask?ya alma giri?iminde bulunan Ba?dat?? engellemi?ti.
??nsanlar korkuyor?
Kasi ad?ndaki Irakl? da, ?Paral? askerleri, insanlar?n ya da koruduklar? heyetlerin g?venli?ini sa?lamak i?in ?al??maktan ziyade bir mafya olarak g?r?ld?klerini? s?yledi. Kasi, ??nsanlar, bu ?zel g?venlik ?irketi ?al??anlar?n?n ?n?nde caddeyi ge?mekten bile korkuyor? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
Irakl?lar Blackwater ?irketine dava a?t?

D?rt hafta ?nce Ba?dat?ta ABD?li Blackwater ?irketinin ?zel askerleri taraf?ndan ?ld?r?len Irakl?lar?n aileleri ?irket hakk?nda ABD?de dava a?t?. Dava avukatlar?, ?irketin Amerikan hukukunu ihlal etti?ini ve ?al??anlar? aras?nda hukuksuzluk k?lt?r?n? ?zendirdi?ini belirtirken, ABD?li bir insan haklar? ?rg?t? de ?irkete kar?? bir imza kampanyas? ba?latt?.
Su?lamada ?irketin, ?al??anlar?n? ticari kazan? u?runa masum insanlar?n hayat?na kastetmeye sevk etti?i ifadesinin yer ald??? belirtiliyor. Davay? destekleyenlerden Anne Tyrell, ?irketin imza kampanyas?ndan haberdar oldu?unu ifade ederken ?FBI taraf?ndan ara?t?r?lan bir konu oldu?u i?in, dava hakk?nda ayr?nt?lar? veremiyoruz, ancak ?irketin kendisini b?y?k bir gayretle savunmaya giri?ti?ini biliyoruz? dedi. BM Irak?a Yard?m Misyonu?ndan ?nsan Haklar? yetkilisi Ivana Vuco da konuya ili?kin olarak ?Uluslararas? insan haklar? kanunu onlar i?in de ge?erli. ABD yetkilileriyle yapt???m?z g?r??melerde bunu vurguluyoruz. Ve bu faillerin yarg?lanmas?n? da i?eriyor? dedi. (DI? HABERLER)
Katillere yarg? dokunulmazl???

Sadece Irak?ta de?il, ABD?de de ?yarg? dokunulmazl???? bulunan ?zel ?g?venlik? ?irketleriyle anla?mal? olarak i? y?r?tmek Amerikan y?netimi taraf?ndan ?pratik bir ??z?m? olarak niteleniyor. ?Pratik ??z?m??n anlam? ise paral? askerlerin, katliamlar?n ard?ndan hi?bir su?lama ile kar??la?mayacak stat?de olmalar? anlam?na geliyor.
Cumhuriyet?i Parti?nin, ge?en kas?m ay?ndaki se?imlerde kongredeki ?o?unlu?u Demokrat Partiye kapt?rmas?ndan sonra g?revden al?nan ABD?nin eski Savunma Bakan? Donald Rumsfeld??n, Amerikan askerleri yerine ?paral? asker y?ntemini? devreye sokan ki?i oldu?u belirtilmi?ti.
Bu durumda, bir Amerikan askerinin, silahl? bir ?at??maya kar??t???nda ve sivilleri ?ld?rd???nde bunun hesab?n? askeri mahkeme ?n?nde vermek durumunda olmas?, s?zle?meli ve genellikle eski asker olan paral? askerlerin, cinayete kar??t??? zaman, ?dokunulmazl?k? yasas?n?n i?lemesi etkili olmu?tu. ABD?nin, Irak??n i?galinin ard?ndan g?revlendirdi?i i?gal valisi Paul Bremer, g?revden al?nmas?ndan k?sa bir s?re ?nce yay?nlad??? bir kararnameyle Irak?taki s?zle?meli personele yarg? dokunulmazl??? getirmi?ti.
Amerikan kongresinin bu ayki bir raporunda, Amerikan ?zel g?venlik ?irketi Blackwater??n 2005?ten bu yana 195 ate? a??lmas? olay?nda yer ald???; s?zle?mede kuvvet kullan?m?n?n sadece ?savunma ama?l?? olaca?? yer almas?na ra?men, bunlar?n y?zde 85?inde de ate?i ilk a?an ?kovboylar? oldu?u belirtilmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net