15 Ekim 2007 00:00

Rice tekrar Ortado?u?da

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, ?n?m?zdeki ay ABD?nin Annapolis kentinde yap?lmas? tasarlanan uluslararas? Ortado?u Konferans??n?n haz?rl?k ?al??malar?n? g?r??mek ?zere ?srail?e geldi.

Paylaş

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, ?n?m?zdeki ay ABD?nin Annapolis kentinde yap?lmas? tasarlanan uluslararas? Ortado?u Konferans??n?n haz?rl?k ?al??malar?n? g?r??mek ?zere ?srail?e geldi. Rusya?n?n ba?kenti Moskova?daki temaslar?n?n ard?ndan Tel Aviv?e gelen Rice??n zirvenin ?er?evesi konusunda uzla?ma sa?layabilmek i?in Filistinli ve ?srailli liderlerle bir araya gelece?i ??renildi. ABD D??i?leri Bakan??n?n, kas?m ay? sonunda yap?lmas? planlanan zirve sonunda ciddi m?zakereler i?in bir taslak olu?turmalar? i?in taraflar? ikna etmeye ?al??aca?? belirtiliyor. Rice, Moskova?dan Tel Aviv?e seyahati s?ras?nda u?akta gazetecilere yapt??? a??klamada ?D?rt g?nl?k Ortado?u gezisi s?ras?nda Filistin devletine ili?kin konferans haz?rl?klar? konusunda b?y?k bir ilerleme beklemedi?ini? belirtti.
Araplar ku?kulu
D?n ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?le g?r??en Rice??n daha sonra Bat? ?eria?da Filistin lideri Mahmud Abbas?la bir araya gelmesi bekleniyor. Rice??n be? g?nl?k turu M?s?r ve ?rd?n?? de kaps?yor. Arap ?lkelerinde konferans?n ba?ar?ya ula??p ula?amayaca?? y?n?nde ku?kular giderek artarken, Washington, Araplar?n geni? kat?l?m?n? bekledi?ini a??klad?.
?te yandan Suriye daha ?nceden, ?srail i?gali alt?ndaki Golan Tepeleri?ne ili?kin kayg?lar? g?ndeme getirilmezse konferansa kat?lmayaca??n? a??klam??t?. Uzmanlar, daimi s?n?rlar?n ?izilmesi, Kud?s??n egemenli?i ve 1948?de ?srail?in kurulmas? s?ras?nda evlerinden ayr?lmak zorunda b?rak?lan Filistinli m?ltecilerin durumu meselelerinin en zor konular olaca??n? belirtiyorlar.
Olmert: Deklarasyon ?art de?il
Bu arada ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, kas?m ay?nda Annapolis?te yap?lmas? ?ng?r?len Ortado?u Bar?? Konferans??ndan ?nce ?srail ve Filistin?in ortak bir deklarasyonda bulunmas?n?n ?n ?art olmad???n? s?yledi. Olmert, haftal?k kabine toplant?s?n?n a??l???ndaki konu?mas?nda, ge?en birka? ay boyunca Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile bir araya gelerek konu?malar yapt???n? hat?rlatarak, ??yle dedi: ?Bir ortak a??klama, zirve i?in asla bir ?n ?art olmamas?na kar??n, Filistinlilerle aram?zdaki g?r??melerin, uluslararas? toplant?da bir ortak a??klamaya gitme niyetinden hareketle dikkatli ve dengeli bir ?ekilde y?r?t?lmesi konusunda anlay??a vard?k.?
Filistin devleti
Olmert, ayr?ca Filistinli yetkililerin, Filistin devletinin nihai stat?s?yle ilgili g?r??meler i?in bir zaman belirlenmesi yolundaki taleplerine at?fta bulunup, kesin tarih belirlenmesine kar?? oldu?unu belirterek, ?B?yle bir s?re?te kesin tarih ortaya konulmas?, sorunlar? ??zmekten ?ok sorun yarat?r; g?r??melere ??omak sokmak? anlam?na gelir? dedi.
Ehud Olmert, ortak deklarasyonun, iki taraf?a da benimsenecek ilkelere sahip olmas?n? istediklerini de kaydetti.
?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Y?netimi Devlet Ba?kan? Abbas aras?nda Kud?s?te yap?lan son toplant?da, taraflar, ?al??ma gruplar? olu?turulmas? karar?n? alm?? ve heyetler ilk ?al??malar?na ge?en hafta ba?lam??t?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Ka??r?lan ?srail askerleri ?ran?da m??

SONRAKİ HABER

ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa