Ka??r?lan ?srail askerleri ?ran?da m??

?ngiltere?de Arap?a yay?mlanan E? ?ark El Avsat gazetesi, Hizbullah taraf?ndan ge?en y?l temmuz ay?nda G?ney L?bnan s?n?r?nda ka??r?lan 2 ?srailli askerin ?ran?a g?nderildi?ini ?ne s?rd?.


?ngiltere?de Arap?a yay?mlanan E? ?ark El Avsat gazetesi, Hizbullah taraf?ndan ge?en y?l temmuz ay?nda G?ney L?bnan s?n?r?nda ka??r?lan 2 ?srailli askerin ?ran?a g?nderildi?ini ?ne s?rd?.
Gazete, askerlerin ka??r?lmas?ndan k?sa bir s?re sonra, ?ran Devrim Muhaf?zlar??n?n bir komutan?nca d?zenlenen ?zel bir operasyonla ?ran?a nakledildi?i iddias?nda bulundu.
?ran??n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney?in ofisinden bir kaynak da, gazeteye Almanya?da tutuklu bir ?ranl?n?n serbest b?rak?lmas? plan?n?n, iki taraf aras?nda tutuklular? ilgilendiren olas? bir anla?man?n par?as? olabilece?ini kaydetti.
Almanya ile anla?ma s?ylentileri
Haberde, Ehud Goldwasser ve Eldad Regev adl? askerlerin hayatta olmad?klar?, Almanya ve ?ran aras?nda ge?en g?nlerde Almanya?n?n ?ran istihbarat? subaylar?ndan Kaz?m Darabi?yi serbest b?rakmas?na y?nelik sa?lanan anla?ma do?rultusunda Almanya?n?n Darabi?yi b?rakaca??, kar??l???nda da ka??r?lan askerlerden kalanlar?n ?srail?e iadesinin ?ng?r?ld??? aktar?ld?. Darabi, Almanya?ya ka?an bir ?ranl??y? ?ld?rd??? iddialar?yla Berlin?de tutuklanm??t?.
?srail iddialar? yalanl?yor
Arap gazetelerinden El Hayat da ge?en hafta bir Frans?z yetkiliye dayanarak, ?srail?in Ehud Goldwasser ve Eldad Regev adl? askerlerinin ?ld???ne inand???n? haber vermi?; ancak bu iddia ?srail taraf?ndan yalanlanm??t?. Askerlerin, ka??r?ld?klar? s?ras?nda ald?klar? yaralardan ?t?r? ?ld?kleri iddia ediliyor.
?srail, askerlerinin konumuyla ilgili d???ncelerinde bir de?i?iklik olmad???n? belirtmi? ve durumlar?nda herhangi bir de?i?iklikten Hizbullah?? sorumlu tutaca??n? bildirmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net