B?lgeye iki yeni ?s

?ran, olas? Amerikan sald?r?s?na kar?? Afganistan s?n?r?n? ?sa?lama? al?rken, ABD de L?bnan?da ?ran??n m?ttefiki Suriye s?n?r?na yak?n yeni bir ?s kurmay? planl?yor.


?ran, olas? Amerikan sald?r?s?na kar?? Afganistan s?n?r?n? ?sa?lama? al?rken, ABD de L?bnan?da ?ran??n m?ttefiki Suriye s?n?r?na yak?n yeni bir ?s kurmay? planl?yor.
Rus RIA-Novosti ajans?n?n, ?ran televizyonuna dayand?rd??? haberinde, ??ran??n yeni hava ?ss?n?n, ?ran-Afgan s?n?r?na ?ok yak?n oldu?una? dikkat ?ekildi. Konuya ili?kin ?ran Hava Kuvvetleri Komutan? General Ahmed Migani, ??s, ?lkemize y?nelik olas? bir sald?r?ya kar?? haz?rl??? geli?tirmek i?in geli?tirildi? ifadelerini kulland?.
?Gayim El Muhammed? olarak adland?r?lan yeni ?ss?n, G?ney Horasan??n idari merkezi Bircand?da kurulaca?? ifade edilirken, ?ste ?ran sava? u?aklar?n?n yan? s?ra, ?modern radar sistemi? ile desteklenece?i de ??renildi. General Migani, ?D??manlar?m?z, e?er ?lkemize sald?rmaya kalk???rsa, hi? unutamayacaklar? bir ders alacaklar?n? bilmeliler? diyerek, ABD?ye mesaj g?nderdi.
ABD?nin ?s plan?
Di?er yandan ?srail istihbarat? MOSSAD??n gayriresmi internet sitesi DEBKA, ABD?nin L?bnan?da Suriye s?n?r?na yak?n b?lgedeki askeri varl???n? ?art?rmaya? haz?rland???n? ileri s?rd?.
Kuzey L?bnan??n Suriye?nin ba?kenti ?am?a 75 hava mili uzakl???ndaki Kleyat kentine yeni bir hava ?ss? kurmay? planlad???n? belirten DEBKA, ??ss?n, istihbarat payla??m? ile askeri yard?m konusunda i?birli?i i?inde olan ?ran ile Suriye?nin b?lgedeki faaliyetlerini hedef ald???? yorumunda bulundu.
DEBKA, s?z konusu ?s ile ABD?nin, Moskova?ya da mesaj g?nderdi?ini ileri s?rerken, ?ss?n Suriye?nin Tartus kentinde bulunan Rus deniz ?ss?ne 22 hava mili uzakl?kta olaca??n? belirtti.
DEBKA, ?s plan?n?n ?ABD y?netimi i?erisinde L?bnan politikas? konusunda Pentagon ile Ulusal G?venlik Konseyi?nin de?i?ikliklerinin par?as? oldu?unu da? ileri s?rd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net