?Kad?n ?ift?iler desteklenmeli?

T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i Ba?kan? ?emsi Bayraktar, 15 Ekim D?nya Kad?n ?ift?iler G?n??nde, d?nya g?da ?retiminin b?y?k k?sm?n? kad?n eme?iyle ger?ekle?tirildi?ine dikkat ?ekti.


T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i Ba?kan? ?emsi Bayraktar, 15 Ekim D?nya Kad?n ?ift?iler G?n??nde, d?nya g?da ?retiminin b?y?k k?sm?n? kad?n eme?iyle ger?ekle?tirildi?ine dikkat ?ekti.
Bayraktar yapt??? yaz?l? a??klamada, kad?n ?reticilerin t?m d?nyada ?retimi s?rtlad???n? belirterek, kad?n ?reticilerin ?retim yapmalar?na ve ?r?nlerini satmalar?na imkan verilmesi gerekti?ini bildirdi. G?da ve Tar?m ?rg?t??n?n (FAO) verilerine g?re Afrika?da i?lenmi? g?dan?n y?zde 80?inden, Asya?da ise y?zde 60??ndan fazlas?n? kad?nlar?n ?retti?inin alt?n? ?izen Bayraktar, k?rsal b?lgelerde ya?ayan fakir insanlar?n y?zde 70?ini de kad?nlar?n olu?turdu?unu aktard?. 2007 D?nya Kad?n ?ift?iler G?n??n?n slogan?n?n ?G?da Hakk?: ?ift?iler ?retir ve Te?vik Eder? oldu?unu kaydeden Bayraktar, kad?n ?reticilerin desteklenmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net