Fotoğraf: Evrensel

???iler e?itlik ve ?zg?rl?k istiyor

Yeni anayasa tart??malar? devam ederken i??iler ve emek?iler anayasada kendi taleplerinin dikkate al?nmas?n? istiyor.


Yeni anayasa tart??malar? devam ederken i??iler ve emek?iler anayasada kendi taleplerinin dikkate al?nmas?n? istiyor. Sanayi kentlerinden Bursa?da i??iler, gazetemize tart??malara ili?kin g?r??lerini ve taleplerini anlatt?lar.
Birle?ik Metal-?? ??yeri Temsilcisi Metin Y?ld?r?m mevcut anayasan?n askeri cunta d?neminde haz?rland???n?, ancak yeni haz?rlanan Anayasa?n?n da farkl? olmad???n? dile getirdi. Yeni anayasada i??i haklar?n? engelleyen b?t?n maddelerin kald?r?lmas?, bireyin hak ve ?zg?rl?klerinin ?n plana ??kar?lmas? gerekti?ini s?yleyen Y?ld?r?m, i??ilerin ise bu tart??malara kat?lmad???n? ve ilgisiz oldu?unu belirtti.
Metal i??isi Sinan ise de darbe Anayasas??n?n tamamen de?i?tirilmesini istedi. Halk? kucaklayan, hak ve ?zg?rl?kleri geni?leten, d???nce ?zg?rl???n? savunan, ?rk, dil, din ayr?m?n?n yap?lmad??? bir anayasa ihtiyac? oldu?unu anlatan Sinan, ?u anki Anayasa?n?n savunulacak bir yan? olmad???n? kaydetti.
E?itim ve sa?l?k!
Birle?ik Metal-?? ?yesi, Asil ?elik i??isi Salih Y?ld?z, anayasan?n i??iler a??s?ndan ?nemli oldu?unu ama bunun t?rban de?il grev ve lokavt yasas? oldu?unu belirtti. ???ilere sendikala?ma hakk?n?n verilmesini, sosyal bir hukuk devleti olarak herkese e?it bir e?itim ve sa?l?k hakk? tan?nmas?n? isteyen Y?ld?z, ??yle devam etti: ??zelle?tirmeler durdurulmal?, anadilde e?itim serbest b?rak?lmal?, insanlar?n kimlikleri bir farkl?l?k de?il bir zenginlik olarak g?r?lmelidir.?
Petrol-?? ?yesi Ertu?rul Y?ksel ise herkesin ?niversiteye giri?inin serbest olmas?n?n, herkesin e?itim ve sa?l?k hakk?ndan ko?ulsuz ve ?cretsiz olarak yararlanabilmesi gerekti?ini s?yledi. Herkesin din ve vicdan ?zg?rl???ne sayg? duyulmas?n? da isteyen Y?ksel, ?T?rkiye halklar a??s?ndan zengin bir ?lke. Halklar?n ?zg?rl?kleri g?z ard? edilmemelidir? diye konu?tu. Laiklik tart??malar?n?n sadece t?rbana ba?lanmamas? gerekti?ini, demokrasi ad?na ?zg?rl?kler ad?na ba??rt?s?n?n de serbest olmas? gerekti?ini dile getiren Y?ksel, ?Halk?n, i??ilerin, emek?ilerin bask?s? olmadan toplumdan yana bir anayasa ortaya ??kar?lamaz. Sendikalar ve kitle ?rg?tleri bu s?recin i?inde denetleyici olmal?? dedi.
Petrol-???in ?rg?tl? oldu?u Politeks?te i??i olarak ?al??an ?enay Alkan ?ncelikle anayasada i??ilerin sendikala?ma hakk?n?n ?n?n?n a??lmas?n?, ?rg?tlenmenin ?n?ndeki ayr?mlar?n kald?r?lmas?n? istedi. (Bursa/EVRENSEL)
Ekin Salt?k
www.evrensel.net