G?ND?N?M

 • Tuzla tersanelerinde ?al??an ve k???k bir d?kkanda 15 ki?i birlikte ya?ayan i??ilerin bar?nma ko?ullar? da i? ko?ullar? kadar k?t?.


  Tuzla tersanelerinde ?al??an ve k???k bir d?kkanda 15 ki?i birlikte ya?ayan i??ilerin bar?nma ko?ullar? da i? ko?ullar? kadar k?t?. Kimi k?y?ndeki e?ine ve ?ocuklar?na para yollayabilmek, kimi sevdi?iyle evlenebilmek i?in ba?l?k paras? ve d???n masraf?n? biriktirebilmek i?in a??r ko?ullarda ?al??mak zorunda kal?yor. ?cretlerini de tam ve zaman?nda alamayan bu i??iler bayramda memleketlerine gidip e?leriyle, ?ocuklar?yla g?r??emediler. Tatile ??kan patronlar? i??ileri r?zalar? olmad??? halde bayramda bile ?al??t?rd?lar.
  Peki patronlar? bu kadar cesaretlendiren ne?
  1) Bilerek ??z?lmeyen i?sizlik: Yedek emek (i?sizler) patronlara i??ileri diledi?i ko?ullarda ve diledi?i ?cretle ?al??t?rma olana?? yarat?yor. ??sizler ordusu sayesinde patron ??al??mak istemiyorsan bu ?artlarda ?al??acak milyonlarca ki?i var? diyerek i??iyi bask? alt?na alabiliyor.
  2) Yoksulluk: Yoksulluk i?sizlikle de birle?ince i??iyi ko?ullar?na bakmadan buldu?u i?te ?al??maya zorluyor.
  3) ?rg?ts?zl?k: T?m ?retimi onlar yapmas?na ra?men i??iler, ?rg?ts?z olunca patronun kar??s?nda yaln?zla??yor ve g??s?zle?iyorlar. ?retici g??lerini patronla pazarl?k yapacak bir silaha d?n??t?remiyorlar.
  B?t?n bu ko?ullar IMF, DB ve AB?nin (patronlar?n) iste?ine g?re ??kar?lan ?al??ma yasalar? ile birle?ince i??iler k?lele?iyorlar.
  Yasalar, aksine s?zle?me yoksa esnek ?al??may? ?ng?r?yor. Esnek (kurals?z) ?al??mada patron i??inin i?ini, i?yerini, ?al??ma zamanlar?n?, ?cretini, tatil g?n?n? serbest?e belirleyebiliyor.
  ??te bu nedenle patronlar toplus?zle?me g?r??melerinde esnek ?al??may? dayat?yorlar ve son y?llarda toplu i? s?zle?meleri en ?ok esnek ?al??ma ile ilgili maddelerde t?kan?yor.
  ???iler ise esnek ?al??maya ancak T?S?e esnek ?al??may? yasaklayan h?k?m koyarak ve T?S?in uygulanmas? i?in direnerek engel olabiliyorlar. Bunun i?in ise sendikal? olmak gerekiyor.
  E?er bug?n bir anla?ma sa?lanamazsa Haber-?? Sendikas??n? greve y?nlendiren Telekom toplus?zle?mesi de bu nedenle t?kanacak.
  Telekom patronu ?ylesine pervas?z ki; esnek ?al??may? dayatmakla yetinmiyor bak?n daha neler istiyor?
  * ?cretlerde art?? yerine y?zde 12.45?lik indirim ve ikramiyelerin kald?r?lmas?,
  * Haftal?k ?al??ma s?resinin 5 g?nden 6 g?ne ??kar?larak, cumartesi g?n?n?n (kar??l???nda hi?bir ?deme yap?lmadan) tatil olmaktan ??kar?lmas?,
  * Pazar g?n?n?n hafta tatili olmaktan ??kar?lmas?,
  * Cumartesi-pazar olmak ?zere iki g?nl?k hafta tatilinin bir g?ne indirilmesi ve pazar g?n? olan hafta tatilinin en az 26 g?n?n?n haftan?n ba?ka g?n? kulland?r?lmas?,
  * G?nl?k ?al??ma s?resini 9 saat yerine i?verenin belirlemesi ve ?al???lan g?nlerde e?it olmayacak tarzda, esnek ?al??ma uygulanmas?,
  * Emeklilik/ya?l?l?k ayl???na hak kazanan i??ilerin i? s?zle?melerinin, k?dem ve ihbar tazminatlar? ?denmek suretiyle i?veren taraf?ndan feshedilebilece?inin T?S?e yaz?lmas?,
  * Yeni al?nacak i??ilerin vas?f ve mahiyetine bak?lmaks?z?n tamamen asgari ?cret ile i?e ba?lat?lmas?, ?l?m ve askerlik nedeni hari? i??ilerin, s?zle?menin y?r?rl?k tarihi ile imza tarihi aras?nda i?yerinde emeklilik ve benzeri nedenlerle i? s?zle?mesi sona erenlerin, s?zle?menin y?r?rl?k tarihi ile ayr?ld??? tarih aras?ndaki zam farklar?ndan yararlanmamas?.
  Haber-???te ?rg?tl? i??iler ?yapacaklar? grevin kazan?mla sonu?lanmas?n?n b?t?n i??i s?n?f?n?n kazan?m? olaca??n?, ba?aramazlarsa da b?t?n i??i s?n?f?n?n kayb? olaca??n? belirterek, di?er i?yerlerinden i??ilerin deste?inin hayati ?nemde oldu?una? vurgu yap?yorlar.
  Telekom i??ileri de grevdeki di?er s?n?f karde?leri gibi haklar? i?in ?rg?tlenip eyleme ge?erek bayramlar?n? kutlayacaklar. Bayram?m?z kutlu olsun.
  ???iler; ger?ek bayramlar?n? ise patron d?zeninin yerine i??i iktidar?n? kurduklar?; sava?larda, ?at??malarda ?lmedikleri; t?m halklarla bar?? i?inde, e?it ko?ullarda ve karde??e ya?ad?klar?; bayram? ailelerinden uzakta ve ?al??arak ge?irmek zorunda kalmad?klar?; insanca ya?ama ve ?al??ma olanaklar?na kavu?tuklar? zaman kutlayacaklar. Bunun i?in m?cadeleye de?mez mi?
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net