Meclis?te tezkere ve anayasa de?i?ikli?i haftas?

H?k?metin Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon i?in, bug?n Bakanlar Kurulu?nda kesinle?tikten sonra, Anayasa?n?n 92. maddesine g?re izin almak i?in Meclis?e tezkere g?ndermesi bekleniyor.


H?k?metin Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon i?in, bug?n Bakanlar Kurulu?nda kesinle?tikten sonra, Anayasa?n?n 92. maddesine g?re izin almak i?in Meclis?e tezkere g?ndermesi bekleniyor. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, tezkerenin s?resinin bir y?ll?k olaca??n? a??klam??t?.
Tezkerenin g?r??meleri s?ras?nda muhalefet partileri CHP ve MHP?nin, h?k?metin Meclis?ten alaca?? izni bekletmeden kullanmas? konusunda uyaracaklar? belirtiliyor. DTP d???ndaki partilerin destek verdi?i s?n?r ?tesi operasyon se?ene?i konusunda Ankara?n?n, Washington?u ikna ?abalar? s?r?yor. Ayr?ca, ?Ermeni tasar?s??n?n ABD Temsilciler Meclisi ve D??ili?kiler Komitesi?nden ge?mesi sonras?nda T?rkiye?nin b?yle bir operasyonu gerekirse ABD?ye ra?men de yapabilece?ine dair g?r??ler de ?ne ??kmaya ba?lad?. Ancak, bir?ok stratejist, ayd?n, yorumcu ve demokratik kurum temsilcisi de daha ?nce defalarca yap?lan s?n?r ?tesi operasyonlar?n ??z?m getirmedi?i gibi, bug?n yap?lacak bir operasyonun da ??z?m getirmeyece?i ve T?rkiye?nin, sorunun ??z?m?n? i?eride aramamas? gerekti?ini dile getiriyorlar.
Anayasa de?i?ikli?i
Yar?n saat 15.00?te toplanacak Genel Kurul?da AKP?nin Anayasa de?i?iklik teklifinin ikinci tur oylamas? yap?lacak.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n 11. cumhurba?kan? olarak se?ilmesinden sonra, 21 Ekim?deki referandumda oylanacak Ge?ici 18 ve Ge?ici 19. maddeler, 11. cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini ?ng?r?yor.
AKP?nin teklifinin ge?en hafta ?ar?amba g?n? Genel Kurul?daki oylamas?nda en d???k kabul oyu 370 olmu?tu. MHP ve DTP?nin de destek verdi?i teklif i?in ikinci turda sadece oylama yap?lacak. E?er de?i?iklik ?nergesi verilirse, onun ?zerinde g?r??me yap?lacak.
?? maddeden olu?an teklifin, maddelerinin ayr? ayr? gizli oylanmas?ndan sonra t?m? i?in oylama yap?lacak. Teklifin kabul edilmesi i?in en az 367 oy gerekiyor. 330-367 aras?nda bir oy deste?inin ??kmas? durumunda ise anayasa de?i?ikli?i i?in zorunlu olarak referanduma gidilmesi gerekecek. Ancak AKP?ye, MHP ve DTP?nin destek vermesi nedeniyle oylamada s?k?nt? ya?anmas? beklenmiyor.
Propaganda konu?malar? bug?n ba?l?yor
Cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini de ?ng?ren anayasa de?i?ikli?i paketinin 21 Ekim?de halkoyuna sunulmas? nedeniyle radyo ve televizyonlarda yap?lacak propaganda konu?malar? bug?n ba?layacak.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, radyo ve televizyon konu?mas?n?, 20 Ekim Cumartesi g?n? saat 18.00?e kadar yapacak. G?l, 10 dakika konu?acak.
TBMM?de grubu bulunan partiler i?in ayr?lan konu?ma s?releri kapsam?nda, 15-19 Ekim tarihleri aras?nda AKP?nin 3, CHP, MHP ve DTP?nin 2??er konu?ma hakk? bulunuyor.
Radyo ve televizyon konu?malar? TRT-1 televizyonu ve Radyo 1; Antalya, Diyarbak?r, Erzurum, Trabzon, ?ukurova radyo istasyonlar?nda ayn? zamanda yay?nlanacak. Radyo ve televizyonda yay?nlanacak propaganda konu?malar?n?n her g?n hangi saatte, hangi parti ad?na yap?laca?? TRT taraf?ndan haber yay?nlar? s?ras?nda ?nceden duyurulacak. TRT?de yap?lacak propaganda konu?malar?n? yay?nlamayan ?zel radyo ve televizyonlar, yay?n s?resince ayn? nitelik ve i?erikte yay?n yapamayacaklar.
Televizyonda yap?lacak propaganda konu?malar?nda 18x24 santimetre b?y?kl???ndeki siyasi parti bayraklar? ile T?rk bayra?? konu?mac?n?n arkas?ndaki panoya ve net olarak g?r?lebilecek bi?imde as?lacak.
Televizyonda yap?lacak propaganda konu?malar?nda, erkek konu?mac?lar ceket giyme ve kravat takma, kad?n konu?mac?lar ise tayy?r giymek zorunda olacaklar.
Anayasa de?i?ikli?inin halk oyuna sunulmas? nedeniyle Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve TBMM?de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonlarda yapacaklar? konu?malar?n yay?n g?n ve saatleri ??yle:
15 Ekim Pazartesi - MHP (Saat: 20.00-20.10) , CHP (Saat: 20.11- 20.21)
16 Ekim Sal? - AKP (Saat: 20.00-20.10), DTP (Saat: 20.11- 20.21)
17 Ekim ?ar?amba - DTP (Saat: 20.00-20.10), AKP (Saat: 20.11- 20.21)
18 Ekim Per?embe - CHP (Saat: 20.00-20.10), MHP (Saat:20.11-20.21)
19 Ekim Cuma ? AKP (Saat 20.00-20.10)
20 Ekim Cumartesi - Cumhurba?kan? (saat 18.00?e kadar) (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net