?zbudun anayasa tasla??n? Avrupa?ya anlatacak

Bilkent ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi ??retim ?yesi ve yeni anayasa tasla?? ?al??malar? i?in kurulan bilim komisyonunun ba??nda bulunan Prof. Dr. Ergun ?zbudun, 19 Ekim?de Venedik?te d?zenlenecek Venedik Komisyonu Genel Kurul toplant?lar?nda yeni anayasa ?al??malar? hakk?nda komisyon ?yelerine bilgi verecek.


Bilkent ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi ??retim ?yesi ve yeni anayasa tasla?? ?al??malar? i?in kurulan bilim komisyonunun ba??nda bulunan Prof. Dr. Ergun ?zbudun, 19 Ekim?de Venedik?te d?zenlenecek Venedik Komisyonu Genel Kurul toplant?lar?nda yeni anayasa ?al??malar? hakk?nda komisyon ?yelerine bilgi verecek.
Venedik?e gidiyor
?zbudun?un kat?laca?? toplant?da Finlandiya, Moldova, Azerbaycan, S?rbistan, Ukrayna ve Bulgaristan?daki anayasal de?i?iklik ?al??malar? da ele al?nacak. Resmi ad? ?Hukuk Yoluyla Demokrasi ??in Avrupa Komisyonu? olan ve k?saca ?Venedik Komisyonu? olarak an?lan Komisyon, Orta ve Do?u Avrupa devletlerinin kom?nist rejimlerden kurtulmas?n?n hemen ard?ndan, 1990 y?l?nda Avrupa Konseyi b?nyesinde kuruldu. Komisyona, aralar?nda T?rkiye?nin de bulundu?u 47 Avrupa Konseyi ?lkesinin d???nda K?rg?zistan, G?ney Kore, ?ili, Fas ve Cezayir de ?ye. AB Komisyonu ve AG?T de Venedik Komisyonu?nun ?al??malar?na d?zenli olarak kat?l?yorlar.
Merkezi Strasbourg?da bulunan, genel kurul toplant?lar? ise Venedik?te yap?lan komisyon, yeni anayasa, anayasa de?i?ikli?i, se?imler ve referandum ?al??malar? konusunda ?ye devletlere, ortak Avrupa standartlar?n? temel alarak, hukuksal destek veriyor. Kuruldu?u tarihlerde kom?nist rejim ?lkelerine hitap etti?i gerek?esiyle Venedik Komisyonu ile s?k? bir i?birli?ine girmekten ka??nan Ankara?n?n, bu e?ilimi son y?llarda de?i?mekte. Venedik Komisyonu son olarak 2004 y?l?nda T?rkiye?deki anayasal de?i?iklikler hakk?nda g?r?? raporlar? haz?rlam??t?.
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli?i de anayasal de?i?iklikler hakk?nda son y?llarda Ankara?y? Venedik Komisyonu ile i?birli?i yapmaya ?a??r?yorlar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2004 y?l?nda T?rkiye?yi ?artl? olarak politik denetim s?recinden ??kar?rken, yeni bir anayasa haz?rlanmas? talebinde bulunmu? ve bu konuda Ankara?dan Venedik Komisyonu ile ortak ?al??mas?n? istemi?ti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net