?nce vurdular sonra tutuklad?lar

Tunceli?nin Hozat il?esinin Kurukaymak k?y?ne odun toplamaya gitti?i esnada askerlerin ate? etmesi sonucu a??r yaralanan ar?c? R?za ?i?ek, ?Yasad??? ?rg?te ?ye olmak ve devletin b?l?nmez b?t?nl???n? bozmak? su?undan TCK?nin 302. maddesi gere?ince tutukland?.


Tunceli?nin Hozat il?esinin Kurukaymak k?y?ne odun toplamaya gitti?i esnada askerlerin ate? etmesi sonucu a??r yaralanan ar?c? R?za ?i?ek, ?Yasad??? ?rg?te ?ye olmak ve devletin b?l?nmez b?t?nl???n? bozmak? su?undan TCK?nin 302. maddesi gere?ince tutukland?.
Tunceli?nin Hozat il?esinin Kurukaymak-Boyda? k?y?ne 27 Eyl?l?de odun toplamaya gittikleri esnada askerlerin ate? a?mas? sonucu B?lent Karata? ya?am?n? yitirmi?, R?za ?i?ek ise a??r yaral? olarak Elaz?? Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?lm??t?. Yaylac?l?k ve ayn? zamanda ar?c?l?k yapan Karata???n ?l?m? ve yine ar?c? ?i?ek?in ise a??r yaralanmas?yla sonu?lanan olay?n ard?ndan Elaz?? Cumhuriyet Ba?savc?l???, Elaz?? 1. Sulh Ceza Mahkemesi?nden ?i?ek?in tutuklanmas? talep etti. Elaz?? 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise CMK 94. maddesi gere?ince ?i?ek hakk?nda tutuklama karar? verdi. Elaz???da yo?un bak?mda tutuldu?u esnada hakk?nda tutuklanma karar? ??kan ?i?ek, ?imdi ise Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde tutuklu odas?nda kal?yor.
Olayla ilgili Hozat Cumhuriyet Savc?l????n?n ba?latt??? ve Hozat Sulh Ceza Mahkemesi?nin de gizlilik karar? verdi?i dosya ise ?i?ek?in Avukat? H?seyin Ayg?n??n gizlilik karar?na itiraz etmesi nedeniyle itiraz?n incelenmesi i?in Tunceli A??r Ceza Mahkemesi?ne g?nderildi.(Tunceli/D?HA)
R??t? Demirkaya
www.evrensel.net