Ankara?y? bekleyen ula??m tehlikesi

Ula??m uzman? Mete Orer?in, ba?kent Ankara?n?n yollar?, kav?aklar?, toplu ta??m?, trafi?i, yollar?n ayd?nlatmas? gibi konular ?zerine yapt??? de?erlendirmelere g?re; belediyeler hizmette s?n?fta kal?yor.


Ula??m uzman? Mete Orer?in, ba?kent Ankara?n?n yollar?, kav?aklar?, toplu ta??m?, trafi?i, yollar?n ayd?nlatmas? gibi konular ?zerine yapt??? de?erlendirmelere g?re; belediyeler hizmette s?n?fta kal?yor. Ankara?n?n modern bir kent yerine ?geleneksel yakla??m? ile y?netildi?ini vurgulayan Orer, daha az yat?r?m ile kal?c? ve olumlu i?ler yap?labilece?ini d???n?yor.
Orer?in, kent ?zerine de?erlendirmeleri, ?n?aat M?hendisleri Odas? Ankara ?ubesi taraf?ndan bro??r olarak bas?ld?. Bro??rde, genel bir tablo ?izen Orer, Ankara?daki ula??m ve trafik sorunlar?n? anlatmak i?in ciltler dolusu kitaplar yaz?labilece?ini belirtiyor.
Ula??m?n bir hizmet oldu?unun alt?n? ?izen Orer, ula??m?n, elveri?li olmas? gerekti?ini aktar?yor. Ankara?da ise ?geleneksel yakla??m?n? kabul edildi?ini belirten Orer, b?t?n modern kentlerde daha de?i?ik yakla??mlar?n uyguland???n? hat?rlat?yor. Orer?e g?re, Ankara?daki en ?nemli hata, yaya yerine ara?lara y?nelik ??z?mlerin g?ndeme getirilmesi. B?ylece mevcut yol a??nda kapasiteyi ve g?venli?i art?racak ?nlemlerin al?nmas? yerine yollar geni?letiliyor ve bu yakla??m do?al olarak maliyetleri art?r?yor. Orer, bu geleneksel yakla??m?n en ?nemli sonu?lar?ndan biri olarak da al?nan hatal? kararlardan d?n???n m?mk?n olmamas?n? g?steriyor. ?rnek olarak da Esenbo?a yolunun tamamen s?k?lerek yerine ?garip? bir yol yap?ld???n? belirtiyor.
Rayl? sistem sakat
Ankara?da yap?mlar? devam eden ?? hattaki rayl? sistemin, kimi eksiklikleri bulundu?una de?inen Orer, ?zellikle ODT?, Bilkent ve Hacettepe ?niversiteleri mevkiinde bulunan ?ayyolu do?rultusuna yap?lan rayl? sistemin, bu ?niversite yerle?kelerinden ge?irilmemesinin yanl?? oldu?u g?r???nde. Yenimahalle metro hatt?n?n Bat?kent?ten Eryaman?a do?ru uzat?lmas?n?n zaman ve mekan a??s?ndan yanl?? olaca??n? dile getirirken, Ke?i?ren hatt?n?n da K?z?lay??n yan?ndaki alanlara do?ru y?nelmesinin do?ru olaca??n? bildiriyor.
Orer, karayollar? hakk?nda ise ciltler dolusu ele?tiri yaz?labilece?ine dikkat ?ekerek, bunun tek nedeninin kentlerde uygulanmas? gereken ?dur/kalk? ?eklindeki trafik y?netiminin terk edilmesi oldu?una i?aret ediyor. ??letmeye al?nan kav?aklar?n ?ok ciddi kapasite ve g?venlik sorunlar? ??kard???na vurgu yapan Orer, ?Ancak kav?akta kapasite azalmas?ndan etkilenecek miktarda trafik ak?m? bulunmad???ndan bu t?r sorunlar fazla miktarda g?zlenmemektedir. Bu t?r hatalar ilerideki y?llarda kendini g?sterecektir? uyar?s?nda bulunuyor.
Karla m?cadele
Orer, g?nl?k yol bak?m i?lemleri normal ko?ullarda y?r?t?lemezken, bunlara kar ve buz y?n?nden olu?acak sorunlar da eklenince k?? aylar?n?n belli g?nlerinde karayollar?n?n karabasana d?n??mesinin kimseyi ?a??rtmamas? gerekti?ini bildiriyor. Orer, asfalt kaplamalar?n?n ya?mur suyu ve kar gibi etmenlerin uzakla?t?r?lmas?nda sorun yarataca?? ve trafik g?venli?ini azaltaca??n? kaydederek, suyun donmas?n? ?nlemek i?in yola enine ve boyuna e?im vermek gerekti?ini bildiriyor.
Ba?kentteki i?aretlemelerin ise art?k ciddiyetsizli?e ula?t???na dikkati ?eken Orer, i?aretlemelerin ?yasaya kar?? hile? olarak tan?mlanabilece?inin de alt?n? ?iziyor. (Ankara/EVRENSEL)
Belediyenin ?n?ndeki g?revler
  • Kentsel yol a??, ilgili T?rk standard? ?er?evesinde hiyerar?ik olarak listelenmelidir.
  • Trafik ak?mlar?n?n kuramsal olarak y?zde 80 oran?ndaki b?l?m?n? ta??yan ana ?ebeke hem enkesit hem de kav?aklar y?n?nden uzman ki?ilerce yeniden tasarlanmal?d?r. Trafik ak?mlar?, h?zla b?y?yen kentlerde neredeyse her sene ?nemli oranda de?i?ti?inden bu tasar?m aralarda yeniden uzmanlarca g?zden ge?irilmelidir.
  • Acil durum plan? yap?lmal?d?r. Bu plan; deprem ve di?er afet ko?ullar?n?, kar ya???? ve buzlanma halini, ?zel durumlar?n olu?mas? halini i?ermelidir. B?ylece g?revliler olaylar?n ba?lamas?ndan ?nce gereken ?nlemleri almaya ba?lamal?d?r. ?rne?in kar ya???? bekleniyorsa ?kar acil durum? cadde ve sokaklar?nda park eden ta??tlar yerinden kald?r?lmal?d?r. Bu husus yollara konulacak ?karl? havalarda park edilmez? i?aretleriyle bildirilmeli ve Ankaral?lar da ?ok ?nceden uyar?lmal?d?r.
  • Kar ve buz m?cadelesi ?zel bilgi ve deneyim ister. Kar fazla ya?m??sa ta??nmas? bile sorunlar yarat?r. S?rekli buzlu kalma ise kentsel altyap?da ek sorunlar ortaya ??kar?r. Rotatif kar kald?rma makinesi al?nd???nda kar ?zel olarak toplansa bile ta??ma boylar? uzun olaca??ndan kamyonlar? bo?altmak sorun olacakt?r.
  • Kimyasallar?n kullan?lmas? da ayr? bir teknolojidir. ?retici firmalara g?re de?il kentin ??karlar?na uygun malzeme kullan?lmal?d?r.
    M?ge Tuzcuo?lu
    www.evrensel.net