NABIZ

 • Y?llar ?nce, t?p e?itimi s?recinin hekim adaylar? ?zerindeki etkisini inceleyen bir ara?t?rma okumu? ve ?ok etkilenmi?tim.


  Y?llar ?nce, t?p e?itimi s?recinin hekim adaylar? ?zerindeki etkisini inceleyen bir ara?t?rma okumu? ve ?ok etkilenmi?tim. Etkilenmemin nedeni, ara?t?rman?n ?arp?c? sonucu olmu?tu. Ara?t?rma ?u saptamay? yap?yordu: T?p e?itiminin ba?lang?c?nda hekim adaylar?n?n sahip oldu?u insani de?erler, t?p e?itiminin sonunda olduk?a geriliyordu. Yani insani de?erler, hekim olmaya yakla?t?k?a azal?yordu. Ba?ka bir deyi?le, t?p e?itiminin kendisi, t?p fak?ltelerindeki e?itim s?reci, hekim olmak isteyen ??rencilerin insani ?zelliklerini geriletici bir etkiye sahipti.
  T?p fak?ltelerinde verilen e?itimin i?inde ger?ekle?ti?i atmosferin insani de?erleri azalt?c? oldu?u ger?e?i, sadece s?z konusu ara?t?rmaya ?zg? de?il. T?p fak?ltelerine i?i d??en ya da t?p e?itimi g?ren bir yak?n? olan herkesin benzer g?zlemleri vard?r. Burada temel ?l??t, t?p fak?ltelerinin bir ticarethane gibi i?lemesi, ?o?u klinisyen t?p e?iticisinin bu kamusal g?r?nt?l? ticarethanenin olanaklar?ndan yararlanma konusunda azami ?hassasiyet? g?stermesidir.
  T?p fak?ltesi e?iticisi olmak, ya da t?pta hoca olmak eskiden beri sa?l?k piyasas?nda ciddi bir avantaj olmu?tur. Hekimlere hem Osmanl?da hem Cumhuriyet d?neminde tan?nan ayr?cal?k -hak de?il- yani hem kamuda ?al??mak hem muayenehane a?mak, en ?ok t?p hocalar?na yaram??t?r. Ancak, bu ?yarama hali?, bireysel bir kazan?la s?n?rl? kalsa idare edilebilirdi. Oysa, bu durum, hem toplumda kamuda i?lerinin g?r?lebilmesinin yolunun muayenehaneden ge?ti?ini dikte ettirmi?, hem de t?p e?itimi g?ren ??rencilere rol model olarak ?hem kamu-hem muayenehane? form?l?n? g?stermi?tir.
  1980 sonras? kamu sa?l?k hizmetlerinin ??kertilmesi s?recinde, t?p fak?ltelerinin hizmet satarak para kazanmas?, bu kurumlar? i?letmele?tirirken, bu kurumlarda g?rev yapan ?zellikle klinik dal e?iticilerinin ?mesai d??? ?zel? ad? alt?nda kamu olanaklar? ile ?zel gelir elde etmelerinin ?n? a??lm??t?r. O kadar ki, klinik dal e?iticiler, ?zel hasta bakmaktan, ??renci-asistan ve ara?t?rmaya zaman ay?ramaz hale gelmi?lerdir.
  De?i?im, sadece bireysel kazan? noktas?nda de?ildir. ??letme ve para kazanma amac?, her ?eyin ?n?ne ge?mi?tir. ?rne?in, para kazanma potansiyeli y?ksek olan pahal? teknolojiye yat?r?m yap?lmas? g?ndeme gelmi?tir. Hastalar?n paras?n? ?demiyor ya da ge? ?d?yor diye, SSK?l? hastalara bak?lmamas? ya?anm??t?r. Ayn? durum, Ba?-Kur?lu hastalar i?in g?r?lm??t?r. ?Mesai d??? ?zel? uygulamas? abart?larak, sadece ?zel hasta bakan ??retim ?yeleri t?remi?tir. B?yle bir atmosferin iktidar ili?kileri, bu paran?n da??t?lmas? noktas?na odaklanm??, rekt?rl??e aday olan e?iticiler, oy almay? d???nd??? e?iticilere ?pastadan da??taca?? pay? konusunda s?z vererek s?reci ?rm??lerdir. Herkes g?rmektedir ki, t?p fak?ltelerinin oldu?u ?niversiteler, bu parasal ili?kilerin damgas?n? yemi? giderek daha da gericile?mi?lerdir.
  Bug?n, t?p fak?lteleri ve t?p fak?ltelerinin a??rl?kta oldu?u ?niversiteler, toplumun sorunlar? konusunda en duyars?z kurumlard?r. Allahtan ki, AKP ve laiklik meselesi g?ndeme gelmi?tir de, hi?bir emek ve toplumsal konuda sesini ??karmayan bu kurumlar, ?muhalefet? yapar olmu?lard?r. ??rencilikleri boyunca ?o?u, hi?bir toplumsal etkinlik i?inde yer almayan, e?iticilikleri s?recinde demokratik bir ?niversite ya da toplumun sorunlar? konular?na yana?mayan, genellikle kamu olanaklar? ile nas?l cebimizi doldururuza kafa yoran e?iticiler, bir AKP kar??tl??? muhalifli?i ile vicdanlar?n? temizler olmu?lard?r.
  ?imdi de, meslek ?rg?tlerine bask? yaparak, tam g?n muhalifli?i yap?yorlar. Tam g?n konusunda ?ok ?ey s?ylenebilir. Hatta, AKP?nin bizi bir yarma projesi oldu?undan hareketle kar?? da ??k?labilir. Ancak, bu konuda en az s?z hakk?, ?imdiye kadarki sicilleri nedeniyle, t?p fak?ltesi e?iticilerine aittir. Yaratt?klar? e?itim atmosferi ile giderek insani ?zellikleri azalan hekim adaylar? yeti?tirenlerin, hem devletten para al?p, bunu yetersiz g?rerek devletin olanaklar? ile insanlar?n ac?lar?ndan para kazanmay? kendilerine hak g?rmeleri, sonra da kendilerine tan?nan ayr?cal?klar ellerinden al?nd???nda itiraz etmeleri hi? inand?r?c? de?ildir. Muhalif olmak bir ya?am bi?imidir. Sadece kendi ??karlar?na dokunuldu?unda tepki g?stermek muhaliflik olamaz. Meslek ?rg?tlerinin de bu noktada, birer ??kar ?rg?t? de?il, de?er ?rg?t? olduklar?n? unutmamalar?n?n da yarar? vard?r.
  Ata Soyer
  www.evrensel.net