K???k bir k?z?n kocaman korkusu*

?ehrin g?be?ine d??en bombalar. Patlarken birer birer, parampar?a bedenler savruluyor d?rt bir yana.


?ehrin g?be?ine d??en bombalar. Patlarken birer birer, parampar?a bedenler savruluyor d?rt bir yana. Kiminin kolu kopar, kiminin baca??, kiminin kafas??kiminin tan?nm?yor yanm?? bedenleri. G??e y?kselen toz bulutlar? ya?murla birlikte ya??yor ?zerimize siyah bir katran gibi. Ben Hiro?ima?y?m, ben bitmi? bir bombay?m, ben Hiro?ima?da k???k bir k?z?m g?zlerim ?ekik.
Oynard?m mahallemin soka??nda her ?eyden habersiz. Ve g?ky?z?nden bir motor sesi ge?erken y?kseklerden, g?kten bir ?eyler ya?maya ba?lad? ?st?m?ze. Arkada?lar?m? ?a??rd?m, g?ky?z?ne bakt?k. ?zerimize ya?an? oyuncak sand?k; oysa oyuncak sand???m ?eyler katilin bizi ?ld?rmek i?in g?nderdi?i bombalarm??. Ve sonra yine parampar?a bedenler. Mahallemin soka?? kan g?l?ne d?nm??. Hep sorard?m babama: ?Baba bunun ad? ne?? diye, ?Bunun ad? sava?? dedi babam. Ve ben d???n?rd?m ?Sava? ne, kim yap?yor, ni?in yap?yor, sava? demek insanlar?n ?lmesi demek mi?? ??te bu sorular? hep sordum, anlamaya ?al??t?m.
Oysa d?nyam?z ?ok g?zel? ?nsanlar birbirini ?ld?rmeden ya?ayabilir. Ben ilk ve son de?ilmi?im. Benden sonra da ?ocuklar ?lmeye devam etmi?. Sadece Hiro?ima?da de?il d?nyan?n her yerinde. Bosna?da, Afganistan?da, Irak?ta, Nikaragua?da, Vietnam?da, Filistin?de, T?rkiye?de? H?l? devam ediyor o ?irkin sava?lar. Oysa ben okuyup b?y?k adam olacakt?m, de?i?tirecektim d?nyan?n ?ehresini. ?nsanlar?n ?lmedi?i bir d?nya kuracakt?m. A?lar?n, yoksullar?n olmad??? bir d?nya. ?ocuklar el ele y?r?rken yar?nlara ellerinde ?i?ekler gelece?e g?venle bakacakt?.
?imdi d?nya ?ok karanl?k baba g?remiyorum etraf?m?. Kan emiciler sarm?? her taraf?. Ya?amak ?ok zor baba. Bir ?eyler yapmal?, dur demeli bu gidi?e. Y?kmal? haramilerin d?zenini, tarihin ??pl???ne atmal?. Gelin verelim el ele y?r?yelim ?elik ad?mlarla. Kural?m ayd?nl?k d?nyam?z?. Sava?lar?n olmad???, ?ocuklar?n ?lmedi?i ?eker kokan d?nyam?z??
Hatice Civelek (Hopa-Kemalpa?a ?PL. 11 Fen ??rencisi/ARTV?N)* Edebiyat ??retmeninin verdi?i, Naz?m Hikmet?in ?K?z ?ocu?u? isimli ?iirini ?yk?ye d?n??t?rme ?devi i?in yaz?lan bir yaz?d?r
www.evrensel.net