Damla damla b?y?t?yoruz

Emek?ilerin ger?ek sesi olma iddias?ndaki Hayat Televizyonu kuruluyor. Bu kurulu? a?amas?nda biz de ?zerimize d??en g?rev olan onu halka tan?tma i?ini bir?ok farkl? y?ntemle ger?ekle?tirme ?abas?nday?z.


Emek?ilerin ger?ek sesi olma iddias?ndaki Hayat Televizyonu kuruluyor. Bu kurulu? a?amas?nda biz de ?zerimize d??en g?rev olan onu halka tan?tma i?ini bir?ok farkl? y?ntemle ger?ekle?tirme ?abas?nday?z.
?lk olarak gazete sat???nda olabildi?ince geni? bir da??t?mla televizyonun ne i?in kuruldu?unu, kimlerin sesi olaca??n?, arkas?ndaki g?c?n nereden geldi?ini anlatt?k. Sonras?nda il?ede yapt???m?z etkinlik davetiyeleriyle dola?t?k Yine yapt?rd???m?z kupa bardaklarla insanlara anlat?p destek istedik. Bu ?al??malarda belirli bir ?evre ?zerinden gidebiliyorduk. Fakat son ?al??ma olan ?kumbara ?al??mas?? son derece etkili bir ?al??ma olarak kar??m?za ??kt?. ??nk? ?ncelikle tan?d???m?z ve destek isteyece?imiz herkese kumbara b?rakarak onlar?n g?nl?k destekleri ?evrelerinden ald?klar? katk?larla birle?ince olduk?a iyi bir birikim sa?lanabilecekti. Ama daha ?nemlisi tek tek kap? ?alarak, her haneyi bir bir dola?arak Hayat TV i?in 1 YTL istemek oldu?unu biliyoruz. Kendi kabu?umuzu k?rarak geni? bir kesimin deste?ini almak ancak bu ?ekilde sa?lanabilir. Hayat Televizyonu; halk?n, i??inin, emek?inin kanal? olacaksa ve dahas? onlar i?in yay?n yapacaksa onlar?n haberdar olmas? ve onlar?n bizatihi destek vermesi esast?r. Aksi zaten ?eli?ki te?kil eder.
Do?ald?r ki her yeni ?al??mada oldu?u gibi ilk ba?ta zorland?k. Tan?mad???m?z evlerden nas?l destek isteriz diye bir ?ekingenlik vard?. Ancak ??kt???m?z, ilk g?n kap?s?n? ?ald???m?z b?t?n evlerden destek almay? ba?ard?k. Kap?da en az 10?15 dakika konu?up onlar?n da televizyon konusunda fikirlerini dinledik. Ayr?ca bir evde okullar?n a??lma d?nemi olmas? nedeniyle s?k?nt?lar?n? anlatan bir babadan ve liseye yeni ba?layan k?z?ndan okur mektubu ald?k. Yine ikinci, ???nc? g?n ve takip eden di?er g?nlerde ??kt???m?zda ba???lar almaya devam ettik. Tepkiler olduk?a iyiydi. ?Ger?ekten bizi anlatacak bir kanal olacak m???, ?E?itici programlar olsun, tart??ma ve haber programlar? olsun? diyenler de tabii...
Ancak t?m bu g?zelliklerin yan?nda g?rd?k ki gitti?imiz bir?ok evde Hayat Televizyonu?nu yeni duyan bir?ok insan vard?. ??te bu y?zden, bu kampanyay? iyi de?erlendirmeli, ?evremizi geli?tirip yeni insanlarla ili?kiler kurdu?umuz, yeni gazete aboneleri yapt???m?z; k?sacas? bizi de yenileyip geli?tirecek bir hale getirmeliyiz.
Bu ama?la yola ??kan t?m Hayat G?n?ll?lerine kolay gelsin. Daha ?ok i?imiz var ama televizyonun a??lmas?na az zaman var.
Ebru ?nal (G?lsuyu/Maltepe/?STANBUL)
www.evrensel.net