?Gelece?ini verebilecekler mi??

7 Ekim Pazar g?n?, okuru da oldu?u Y?r?y?? Dergisi?ni satmak i?in Yenibosna?daki Zafer Mahallesi?ne giden bir grup gen? ile sat???n yasal olmad???n? iddia ederek dergi sat???n? engellemek isteyen polisler aras?nda arbede ya?anm??t?.


7 Ekim Pazar g?n?, okuru da oldu?u Y?r?y?? Dergisi?ni satmak i?in Yenibosna?daki Zafer Mahallesi?ne giden bir grup gen? ile sat???n yasal olmad???n? iddia ederek dergi sat???n? engellemek isteyen polisler aras?nda arbede ya?anm??t?. Ya?anan arbedede 19 ya??ndaki Ferhat Ger?ek, resmi k?yafetli bir polis taraf?ndan s?rt?ndan vurulmu?tu. S?rt?na isabet eden kur?un sonucu omurili?i kopan Ferhat Ger?ek, Bak?rk?y Devlet Hastanesi?nde ameliyata al?narak omurili?ine platin tak?ld?.
Ferhat Ger?ek?in tedavi g?rd??? hastane polis taraf?ndan abluka alt?na al?n?rken Ferhat Ger?ek?in arkada?? bir grup Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi (H?C) aktivisti gencin hastane ?n?ndeki oturma eylemi devam ediyor. ?Ferhat derhal tedavi edilsin?, ?Ferhat?? vuran polis tutuklans?n? d?vizlerinin yer ald??? eylem 3 g?nd?r devam ediyor. H?C?l?ler ad?na konu?an Ula? Y?ld?r?m, 3 g?nd?r hastane ?n?nde beklediklerini s?yledi. Mahalleden Ferhat?? ziyaret etmek i?in gelenler oldu?unu vurgulayan Y?ld?r?m, polisin bu ziyaret?ileri Ferhat?la g?r??t?rmedi?ine dikkat ?ekti. ?ki talepleri oldu?unu belirten Y?ld?r?m, ?Birinci talebimiz Ferhat??n bir an ?nce tedavi edilmesi, ikinci talebimiz de arkada??m?z? vuran polisin yarg?lanmas?d?r. Bu taleplerimiz yerine gelene kadar buraday?z? dedi. Ferhat??n sa?l?k durumunun da net olmad???na de?inen Y?ld?r?m, Ferhat??n art?k bacaklar?n? kullanamayaca??n? ifade etti. ?u ana kadar Ferhat i?in hi?bir i?lem yap?lmad???n? dile getiren Y?ld?r?m, Ferhat??n omurili?ine platin tak?ld???n?, bu platinin de s?kma yapt???n? i?in Ferhat Ger?ek?in tekrar ameliyata al?nmas?n?n s?z konusu oldu?unu s?yledi.
?Ta?tan ka?arken polis ?zerime ate? etti?
Hastanede olayla ilgili olarak konu?tu?umuz Ferhat Ger?ek, Yenibosna?ya Y?r?y?? Dergisi?ni satmak i?in gittiklerini polisin de bu sat??a engel olmak istedi?ini s?yledi. Dergi satarken yanlar?na gelen polislerin kendilerinden kimlik g?stermelerini istedi?ini anlatan Ger?ek, arkada?lar?n?n kimliklerini g?stermek istemedi?ini, polisin de arkada?lar?na tokat att???n? belirtti. Ya?anan gerginli?in ?at??maya d?nd???n? s?yleyen Ger?ek, ?Ta?a denk gelmeyeyim diye geriye ka?arken bir polis ?zerime ate? etti. Polis resmi k?yafetliydi. Polisin y?z?n? g?rmedim ama ?niformal?yd?. Bir el ate? etti. Sonras?n? da hat?rlam?yorum zaten? dedi.
Hadi versinler ?ocu?umun gelece?ini!
Ferhat vurulup hastaneye kald?r?ld?ktan sonra olaydan haberi oldu?unu s?yleyen baba Fehmi Ger?ek, Ferhat??n hemen ameliyata al?nd???n? ancak kur?unun al?nmad???n? belirtti. Emniyette kendisine ?nce omurili?e saplanan kur?unun al?nd???n?n s?ylendi?ini vurgulayan Ger?ek, ?Daha sonra doktorlar kur?unu almad?klar?n? sadece kur?undan bir par?a alarak incelenmek ?zere savc?l??a g?nderdiklerini s?ylediler? ?eklinde konu?tu. Ferhat??n omurili?ine 700 YTL de?erinde bir ?eyin tak?ld???n? dile getiren Ger?ek, tak?lan bu malzemenin ne oldu?unu bilmedi?ini s?yledi. Ferhat??n belden a?a??s?n?n fel? oldu?unu anlatan Fehmi Ger?ek, ?Ferhat?? vuran polis, ben geldi?imde buradayd?. Ancak daha sonra gelmedi. Ben daha sonra gelsin g?r??elim diye ?a??rd?m. Ama gelmedi. Ferhat?? vuran polis hakk?nda da soru?turma a??ld???n? duyduk. Soru?turma a??lmasa da ben kendisinden ?ikayet?i olaca??m? dedi. Hastane masraflar?n?n devlet taraf?ndan kar??lanmad???n? s?yleyen Ger?ek, mahkeme sonucunda masraflar?n Ferhat?? vuran polisten al?naca??n? belirtti. ?u an hastaneye ?deme yap?lmad???n? vurgulayan Ger?ek, ameliyatta tak?lan 700 YTL de?erindeki malzemenin masraf?n?n da bayramdan sonra tahsil edilece?ine dikkat ?ekti.
Ferhat??n art?k aya?a kalkamayaca??n? dile getiren baba Ger?ek, ?Ben Ferhat?a ?lene kadar bakar?m. Ama ben ?ld?kten sonra kim bakacak. Ferhat??n gelece?i s?nd?, bundan sonra ne olacak. Dergi sat?yor diye mahalledeki her ?ocu?u vursunlar. Silah?n var diye ate? etmen mi gerekiyor. Ferhat 1988 do?umlu muayene olmu? bir asker. Hadi versinler ?ocu?umun gelece?ini. Tabii verebilirlerse? ?eklinde konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net