301 beraat?na ?onaylans?n? tebli?namesi

Bir yandan TCK?n?n 301?inci maddesinin kald?r?lmas? tart??malar? s?rerken, bir yandan da 301?inci madde nedeniyle yarg?lamalar s?r?yor.


Bir yandan TCK?n?n 301?inci maddesinin kald?r?lmas? tart??malar? s?rerken, bir yandan da 301?inci madde nedeniyle yarg?lamalar s?r?yor. Gazeteci Rahmi Y?ld?r?m hakk?nda, ?devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif? etti?i gerek?esiyle TCK?n?n 301?inci maddesinden a??lan ve Ankara 12?inci Asliye Ceza Mahkemesi?nin verdi?i beraat karar?n?n, Yarg?tay taraf?ndan onanmas? istendi.
Serbest gazeteci Rahmi Y?ld?r?m hakk?nda, adlar? yolsuzluk tart??malar?na kar??an asker-sivil kamu g?revlileriyle ilgili, sans?rs?z com adl? sitede yay?nlanan, ??? bilenin k?l?? ku?anan?n? ba?l?kl? yaz?s? aleyhine Genelkurmay Ba?kanl????n?n su? duyurusu ?zerine, devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif su?undan ?? y?la kadar hapis cezas? istemiyle a??lan davada Ankara 12?nci Asliye Ceza Mahkemesi beraat karar? verdi.
Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM) kararlar?na at?fta bulunulan beraat karar?n?n gerek?esinde, s?zkonusu yaz?da, ?Pa?alar sermaye d?zeninin koruyucusu, neferi, akt?r?, fig?ranlar?? ifadelerinin ?sert, sars?c?, incitici? oldu?u, ancak, ifade ?zg?rl??? kapsam?nda de?erlendirilmesi gerekti?i vurguland?. Ancak, 301?inci madde davalar?nda verilen bu beraat karar?, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan temyiz edildi. Temyiz ba?vurusunu inceleyen Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? ise tebli?namesinde, beraat karar?n?n onanmas? y?n?nde g?r?? bildirdi.
Tebli?namede, ?Yap?lan yarg?lamaya, mahkemenin soru?turma sonunda olu?an inan ve takdirine ve h?km?n gerek?esine g?re, san???n ?zerine at?l? su?un unsurlar?n?n olu?tu?una ili?kin ve yerinde g?r?lmeyen temyiz itirazlar?n?n reddiyle, usul ve kanuna uygun olan h?km?n onanmas? talep olunur? denildi.
Rahmi Y?ld?r?m hakk?ndaki davada son karar? Yarg?tay 9?uncu Ceza Dairesi verecek. Tebli?namenin ba?lay?c? niteli?i bulunmazken, Yarg?tay??n beraat karar?n? bozmas? durumunda Gazeteci Rahmi Y?ld?r?m??n yeniden yarg?lanmas? g?ndeme gelecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net