Bir ya?murda ??kt?

?stanbul?da susuzluk tehlikesine kar?? aylard?r beklenen ya?mur, yetersiz altyap? ve plans?z yap?la?ma nedeniyle kabusa d?nd?.


?stanbul?da susuzluk tehlikesine kar?? aylard?r beklenen ya?mur, yetersiz altyap? ve plans?z yap?la?ma nedeniyle kabusa d?nd?. Topra?a ya?murun d??mesiyle birlikte ya?anan kaos, ?mega kent? olarak adland?r?lan ?stanbul?un ge?mi? y?llarda ya?anan deneyimlerine ra?men ya?mura kar?? bile korunmas?z oldu?unu g?sterdi.
Ve ya?an ya?murdan yine her zamanki gibi en fazla Alibeyk?y etkilendi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan yap?lan ?slah ?al??malar?n?n ard?ndan a??lan Alibeyk?y derisi yetersiz altyap? ve izinli ?arp?k kentle?me nedeniyle ??kt?.
?nceki g?n ?iddetini art?ran ya?mur nedeniyle Alibeyk?y Manolya Sokak?ta bulunan evlerin zemin katlar?n?n tamam?n? su bast?. Su, bu katlarda bulunan evlerin tavan?na kadar ??karken, bas?n? nedeniyle evlerin camlar? patlad?. Bask?na u?rayan y?zlerce eve kar??n belediye sadece bir ara?la m?dahale etti. Ancak bu ekip de, durumun vahameti kar??s?nda ?aresiz kald?.
Y?llard?r ?al??a-didine ald?klar? e?yalar?n? kaybeden Alibeyk?yl?lerin tek tesellisi ise ?Su bast???nda uyuyor olsayd?k bo?ulurduk. En az?ndan can?m?z? kurtard?k? oldu. E?yalar?n? kaybeden Alibeyk?yl?ler, umutsuzca saatlerce yard?m beklediler. Islansalar dahi kurtarabilecekleri ?? be? par?a e?yay? da yetkililerin olay yerine saatlerce sonra gelmesi nedeniyle kaybettiler.
Mahalleli uyarm??t?!
Mahalle halk? daha ?nce de bask?nlar?n?n oldu?unu, ancak b?ylesi bir durumla ilk kez kar??la?t?klar?n? s?ylediler. Bunun nedeni ise kanalizasyon borular?n?n ge?ti?i ve ye?il alan olan b?lgeye belediyenin izniyle apartman dikilmi? olmas?. Mahalle halk? bu iznin ma?duriyete yol a?aca??n? s?yleyerek toplad??? imzalar ise g?rmezden gelindi. Binan?n yap?m? durduruldu ama yerin 25 metre alt?na ?ak?lan kaz?klar s?k?lmedi. Mahalle sakinleri belediyenin bu tutumu nedeniyle bask?n?n felakete d?n??t???n? anlatt?lar.
Ayr?ca Buket D???n Salonu?nu su basmas?ndan dolay?, o g?nk? d???n iptal edildi ve insanlar evlerine d?nmek zorunda kald?. Buket D???n Salonu?nun en son durumu suyun ?st?nde y?zen masalar ve sandalyeler.
Azar i?ittiler
Zemin katlarda olan evlerin tamam? sular alt?nda kalmas? bir yana, belediyeden yard?m isteyen insanlar, ?st?ne bir de azar i?itiyorlar. Gece saat 24.00?te gelen tek bir yard?m ekibi ise vidanj?rle su ?ekmeye ?al??t?. Di?er evlerin acilen yard?ma ihtiyac? olmas?na ra?men kovalarla evlerinden su ??kartarak en az?ndan geceyi kurtarmaya ?al??t?lar. Ey?p Belediyesi?nin Alibeyk?y??n yeni ve eski hali diye foto?raflar g?stere dursun, su bask?n?ndan sonraki manzara ?eski foto?raflar?? aratmaya ba?lad?.
Evinin su basan Abdullah Yurdakul, ?Eve yeni e?yalar alm??t?k. F?nd?k toplad?k onlardan kazand???m?z? paray? bu eve yat?rd?k? dedi. Fethi Solmaz, birka? defa su bask?n? ma?duru olduktan sonra ?st kata ta??nm??. Bu ??nleme? maddi olarak imkan? olmayanlar i?in ise ka?acak bir yer yok.
Hasar? kim kar??layacak?
Evindeki e?yalar kullan?lmaz hale gelen Binali Deli, 500 YTL ?cret al?yor ve 300 YTL kira veriyor. Deli; ?300 YTL kira veriyorum. ?imdi ?? be? sene ?al??ay?m ki yatak, ?ama??r makinesi, beyaz e?ya alay?m. Ben nas?l belimi do?rultaca??m?? diye soruyor tepkiyle. Faik Karabatak, hasarlar?n?n kar??lanmas?n? isteyenlerden. Hakan Morko? ise, ?18 y?ld?r b?yle bir sel bask?n? g?rmedi buras?? diyor. Recep Uzun da, ?La??m giderimizin ?zerine bina yap?ld?. Gidecek yer olmay?nca da su evlere bo?al?yor. ?n?m?ze de site yapt?lar. Onun ?zerine de demir kaz?k ?akt?lar. O da r?garlar? patlatm??? diyor.
Ya?mur bereket olmaktan ??kt?
Evlerindeki t?m e?yalar?n alt?na sandalye yerle?tiren Uzun ailesi, bayram g?n? ?ektikleri rezillikten dolay? k?zg?nlar. ?Ya?mur bereket olmaktan ??kt? ?ile ?ektiriyor bize? diyen Fatma Uzun, art?k ya?murun ya?mas?n? istemediklerini s?yl?yor.
D?rt ki?inin evinin ?n?ndeki r?gara d??me tehlikesi ge?irdi?ini ve o?lunun d???p kolunu k?rd???n? ifade eden Uzun, ?Se?imler yakla?t???nda hizmet veriyoruz diye konu?urlar. Be? y?l sonra yine oy almak i?in ortaya ??karlar. Belediyeyi ar?yoruz evimize su bast? diye ?st?ne bizi azarl?yorlar? diye konu?urak zararlar?n?n kar??lanmas?n? istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
?arp?k kentle?me ve plans?z geli?me

Kocaeli ?niversitesi ?evre M?hendisli?i B?l?m? Ba?kan? Prof. Dr. Mithat Bako?lu: Bu sel felaketlerinin as?l nedeni ?ehirle?me, ?arp?k kentle?me, plans?z geli?me, devletin ?nde y?r?memesinden kaynaklan?yor. Islah yap?l?rken ya?murun a??r? y?kleri hesaba kat?lmal?, ?slah ve su kanallar? ile kontrol edilmelidir. Kanalizasyon ?zerine yap?lan evin o kanal?n kanat toplay?c? vazifesi g?rd???nde ya?mur suyu hepsinde y?klemeler yap?yor. Kanalizasyonun ?zerine ev yap?lmas? ise yanl?? bir ?ey, y?k?lmas? ya da d?zenlenmesi gerekir.
Rekor ya???

?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nden yap?lan a??klamada, d?n ak?am ?stanbul?a d??en ya??? miktar?n?n rekor d?zeyde oldu?u belirtildi. A??klamada, uzun y?llar ekim ay? ortalama ya??? miktar? 70 kg olarak kay?tlara ge?erken, d?n ak?am 3 saat i?inde 105 kg ya??? d??t??? kaydedildi. B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan a??klanan ?stanbul?un baz? b?lgelerine d??en ya??? miktarlar? ise ??yle:
 • Alibeyk?y- 105 kg.
 • ?avu?ba??- 62 kg.
 • Terkos- 43 kg.
 • ?merli- 8 kg.
 • Had?mk?y- 40 kg.
 • Balmumcu- 47 kg.
 • Darl?k- 33 kg.
 • Pabu?dere- 13 kg.
 • B?y?k?ekmece- 21 kg.

  Tek k?r 12 g?nl?k su

  ?stanbul?u etkileyen sa?anak ya????n, barajlara, kentin 12 g?nl?k su ihtiyac?n? kar??layacak kadar fayda sa?lad?. AKOM taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?nceki sabahtan itibaren kenti etkisi alt?na alan sa?anak ya????n, barajlardaki su oran?n? y?kseltti?i belirtildi. Yap?lan hesaplamalara g?re, ?nceki g?n saat 09.00?dan d?n saat 12.30?a kadar ya?an ya?murlar?n ?stanbul?un 12 g?nl?k su ihtiyac?na tekab?l etti?i bildirilen a??klamada, ya???lar?n ?n?m?zdeki g?nlerde devam etmesi, yeralt? sular? ve derelerin barajlara akmas? halinde su rezervinin artaca?? kaydedildi.

  Hava nas?l olacak

  ?stanbul Meteoroloji B?lge M?d?r? Mustafa Y?ld?r?m, ?Bug?n (d?n) aral?klarla s?recek olan ya???lar, yar?n kentin Anadolu yakas? ve ?stanbul Bo?az? ?evresinde aral?klarla devam edecek. Sa?anak ve g?k g?r?lt?l? sa?anak ya??? ?eklinde g?zlemlenecek ya???lar?n, yar?n Anadolu yakas?nda etkisini art?rmas? bekleniyor? dedi. Y?ld?r?m, sal? g?n?nden itibaren cuma g?n?ne kadar kentte ya??? beklenmedi?ini de ifade ederek, en y?ksek 15 derece olarak seyreden s?cakl?klar?n sal? g?n? artarak mevsim normallerine y?kselece?ini kaydetti.
  Sevim Kahraman
  www.evrensel.net