?stanbul?da sel can ald?

Bereket getirmesi beklenen ya?mur, ?stanbul?a kabus gibi ??kt?. Bir ki?inin hayat?n? kaybetti?i su bask?nlar?nda, onlarca ?stanbullu da evlerinde ve otomobillerinde mahsur kald?.


Bereket getirmesi beklenen ya?mur, ?stanbul?a kabus gibi ??kt?. Bir ki?inin hayat?n? kaybetti?i su bask?nlar?nda, onlarca ?stanbullu da evlerinde ve otomobillerinde mahsur kald?. Kentin caddeleri sular alt?nda kal?rken, ?ok say?da trafik kazas? ya?and?. Caddeleri de sele teslim olan mega kentte ev ve i?yerlerinin yan? s?ra hastaneleri de su bast?. Duas?na ??k?lan, aylard?r beklenen ya?mur, ?stanbul?u kelimenin tam anlam?yla fel? etti.
1 ki?i ?ld?
Esenler?de, sa?anak ya??? nedeniyle su bask?n?na u?rayan tekstil at?lyesindeki 1 ki?i ?ld?. Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 463. Sokak?taki tekstil at?lyesinde, ?nceki ak?am saatlerinde etkisini art?ran sa?anak ya??? nedeniyle su bask?n? ya?and?. At?lyedeki 3 ki?i, ?evredekilerin yard?m?yla kurtar?l?rken, i?eride oldu?u belirtilen bir ki?iye ula??lamad?.
?tfaiye ve sivil savunma ekiplerinin ?al??mas? sonucu bulunarak tekstil at?lyesinden ??kar?lan Azerbaycan uyruklu Ayd?n ?smailov, Vak?f Gureba E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?ld?. ?smailov, hastanede yap?lan m?dahalelere ra?men hayat?n? kaybetti.
Otob?ste mahsur kald?lar
Esenler Oru? Reis ve Turgut Reis Mahallesi?nde aniden bast?ran ya?mur nedeniyle ?ok say?da ki?i ara?lar?n?n i?inde mahsur kald?. Saatlerce yard?m bekleyen ?stanbullular?n baz?lar? can?n? zor kurtar?rken, baz?lar? ise otob?s?n ?zerine ??karak yard?m bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ?aresiz bir ?ekilde bot beklerken en sonunda bir okulun duvar?n? kullanarak otob?se ula?maya ?al??t?. ?tfaiye erleri uzun s?ren ?abalar?n ard?ndan otob?s?n ?zerindekileri botla ta??d?. Aralar?nda ?ocuk ve kad?nlar?n da bulundu?u otob?s?n Sinop?a gitmek i?in yola ??kt??? ve benzinli?e girdi?i s?rada aniden sel bast?rd??? ??renildi.
Esenler, sa?anak ya???tan en ?ok etkilenen il?elerden biri oldu. ?in?in Deresi, sa?anak ya????n etkisiyle tamamen sular alt?nda kald?. Cadde ?zerindeki otob?s, kamyon ve otomobiller sulara g?m?ld?. Ara?larda mahsur kalan ki?iler, ?evredekilerin ve itfaiye ekiplerinin ?abalar?yla kurtar?ld?. Bu cadde ve ?evresindeki binalar?n bodrum ve giri? katlar?n? da su bast?. Evlerinde mahsur kalan ki?ileri kurtarma ?al??malar? s?ras?nda botlar da kullan?ld?. ?tfaiye ekipleri taraf?ndan caddedeki sular?n tahliyesinin sa?lanmas?n?n ard?ndan, neredeyse t?m kald?r?m ta?lar?n?n yerlerinden s?k?lm?? oldu?u g?r?ld?.
Hastaneleri de su bast?
Sa?anak ya??? nedeniyle Sultan?iftli?i L?tfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi?nin acil servisini ve K???kk?y?deki ?zel bir t?p merkezi de su bast?.
AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), taraf?ndan yap?lan a??klamaya g?re kentte 1300 su bask?n? ya?and?. Sel sonucunda Ba?c?lar Tavuk?u Deresi, Alibeyk?y Deresi, Nam?k Kemal Caddesi, Esenler ?in?in Deresi, Bah?elievler Ayamama Deresi ta?t?. B?lgede ?ok say?da ev ve i?yeri selden olumsuz etkilendi. Esenler Y?zy?l, Yeni Mahalle ve At??alan??nda al?ak kesimlerdeki y?zlerce ev ve i?yerini su basarken, Y?zy?l Mahallesi?nde onlarca ki?i su alt?nda kalan otomobillerinin ?zerine ??karak yard?m bekledi. Evlerinde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri taraf?ndan g?venli yerlere ta??nd?. Gaziosmanpa?a?da 20, Ba?c?lar?da 73 ki?i itfaiye ekipleri taraf?ndan kurtar?ld?.
550 trafik kazas?
Polis yetkilileri, ?nceki g?n sabah saatlerinden itibaren kentte 550?ye yak?n trafik kazas? meydana geldi?ini, bu kazalarda 3 ki?inin ?ld???n? ve 9 ki?inin de yaraland???n? belirttiler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net