?ok say?da ilde ya?d?

Mega kent ?stanbul ya?mura teslim olurken yurdun ?e?itli yerlerinde ya??? hayat? olumsuz y?nde etkiledi.


Mega kent ?stanbul ya?mura teslim olurken yurdun ?e?itli yerlerinde ya??? hayat? olumsuz y?nde etkiledi. Sa?anak ya????n ve f?rt?nan?n ard?ndan su bask?nlar? ve kazalar ya?and?.
Ere?li?de 12 ki?i mahsur
Zonguldak??n Ere?li il?esine ba?l? G?l?? beldesinde iskeleye demirli kuru y?k gemisi, f?rt?nada halatlar?n?n kopmas? nedeniyle karaya oturdu. Hollanda Ant?qba band?ral? 6 bin 250 grostonluk ?Gracechbrch Harp? adl? kuru y?k gemisinin, ?nceki ak?am ba?layan ve zaman zaman ?iddetini art?rarak devam eden f?rt?na y?z?nden halatlar? koptu ve gemi karaya oturdu. Olay yerine gelen Ere?li Sahil G?venlik Komutanl??? ekipleri, gemideki 12 m?rettebat? kurtarma ?al??malar?n? s?rd?r?yor.
D?zce?de 4 tekne batt?
Bat? Karadeniz?de etkili olan sa?anak ya??? ve f?rt?na nedeniyle D?zce?nin Ak?akoca il?esindeki bal?k?? bar?na??nda bulunan 4 tekne batt?. D?n sabah saatlerinde etkili olan f?rt?na, Ak?akoca?daki bal?k?? bar?na??nda bulunan teknelere de zarar verdi. Her y?l ayn? sorunlarla kar??la?t?klar?n? s?yleyen bal?k??lar, liman a?z?na set yap?lmas?n? istediler. Ak?akoca Meteoroloji M?d?rl??? yetkilileri, h?z? saatte 30-40 kilometreye ula?an f?rt?nan?n etkisiyle denizdeki dalga boyunun 5 metreye ula?t??? bildirildi. Ak?akoca?da ya??? sonras? baz? evleri su bast?.
Bursa?da bask?nlar ya?and?
Bursa?da etkili olan ?iddetli ya???, ya?am? olumsuz y?nde etkiledi. Bursa ?tfaiye M?d?rl????nden al?nan bilgiye g?re, d?nden itibaren zaman zaman etkisini art?rarak devam eden ?iddetli ya??? nedeniyle 40 ayr? noktada, ev ve i?yerlerinin alt katlar?n? su bast?.
Ayd?n?a 123 g?n sonra ya?mur
Kurakl?ktan en fazla etkilenen iller aras?nda yer alan Ayd?n?a, 123 g?n sonra ya?mur ya?d?. Ayd?n Meteoroloji M?d?rl??? yetkililerinin verdi?i bilgilere g?re, Ayd?n?a, 123 g?n sonra metrekareye 5.4 kilogram ya??? d??t??? belirtildi. ?lde d?n gece aral?ks?z ya?an ya?mur, sabah saatlerinde yerini g?ne?li bir havaya b?rakt?.
Bodrum?da ya??? kirlilik yaratt?
Mu?la?n?n Bodrum il?esinde de etkili olan ?iddetli ya???, ya?am? olumsuz etkiledi. Aylard?r ya?mur bekleyen Bodrum?da, sabah saatlerinde ba?layan ve yakla??k 45 dakika s?ren ya????n ard?ndan bir s?re elektrik kesildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net