EVRENSEL?den

 • S?k?a s?ylenen bir ger?ek: ?nsanlar? kal?c?la?t?ran, ya?arken yapt?klar?d?r.


  S?k?a s?ylenen bir ger?ek: ?nsanlar? kal?c?la?t?ran, ya?arken yapt?klar?d?r.
  Edebiyat?m?z?n usta ismi Ya?ar Kemal?in de belirtti?i gibi, Mehmet Uzun, K?rtlerin modern roman dilini yaratm??t?r. B?y?k romanc?lar, ya?ad?klar? ?a??n b?y?k sorunlar?n? romanlar?nda yans?tan, ?a??na tan?kl?k eden romanc?lard?r. Romanlar?n?n b?y?kl??? de buradan gelir. Roman?n klasi?i haline gelmi? ba?kaca isimlerin bug?n hala severek okudu?umuz romanlar?nda, ya?ad?klar? ?a??n, ?lkenin ve d?nyan?n sorunlar?n?, toplumsal ili?kilerini, geleneklerini, ?alkant?lar?n? ve de?i?imlerini g?rmek m?mk?nd?r.
  Ayn? ?ey Mehmet Uzun i?in de ge?erlidir. K?rt roman? bak?m?ndan katk?s? hep an?lacak olan Uzun yine Ya?ar Kemal?in belirtti?i gibi sadece K?rt?e?nin de?il, T?rkiye?nin roman?n? yazm??t?r.
  Birlikte ya?ad??? halk?n k?lt?r?n?, ?zlemlerini, geleneklerini anlamak isteyen her T?rk i?in Mehmet Uzun?un yazd?klar? ?nemli bir kaynakt?r.
  ?l?mc?l hastal??a yakaland???nda ya?am?n? kendi topra??nda tamamlamak isteyerek Diyarbak?r?a gelmesi ve burada bir yandan amans?z hastal??? ile bo?u?urken, di?er yandan bar?? m?cadelesi i?in emek vermeyi s?rd?rmesi, onun K?rtler gibi T?rkler taraf?ndan da hep sayg?yla an?lacak, an?lmasa gereken ?zelliklerini g?stermektedir.
  Uzun?un, 17-18 Ocak 2007 tarihlerinde Ankara?da toplanan ve Ya?ar Kemal?in a??l?? konu?mas?n? yapt??? T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??na g?nderdi?i kapan?? konu?mas? olarak g?nderdi?i mektuptaki ifadeler de, onun hem bu topraklarda ya?ayan bizler, hem de d?nyada halklar?n bar?? ve ?zg?rl?k m?cadelesine g?n?l verenler taraf?ndan sayg?yla an?lmay? ne kadar hak etti?ini g?stermektedir.
  Onu sayg? ve sevgiyle u?urlarken, bu ?nemli konu?mas?ndan baz? b?l?mlere yer vermek istiyoruz:
  ?(...)Evet, yeni y?zy?l akla gelebilecek en berbat bi?imiyle ba?lad?. Ve neredeyse hi?bir umuda yer b?rakmayacak ?ekilde sava?? ve vah?eti derinle?tirerek devam ediyor. Ama buna ra?men yeni y?zy?ldan umutlu oldu?umu belirtmek durumunday?m; kan?mca yeni y?zy?l t?m felaketlerine ra?men, t?m bir y?zy?la yay?lm?? haliyle, daha ?ok demokrasi, daha ?ok insan haklar?, daha ?ok ?zg?rl?kler y?zy?l? olacak.
  ?nsanl?k tarihinin ya?ad??? en vah?i y?zy?l olan ge?en y?zy?l? hat?rlayal?m; o y?zy?lda ulusal kibirlerini evrensel bir hakikat haline getirmek isteyen ulus-devletlerin homurdanmalar?yla ba?lam??t?. Sonu?lar?n? ise hepimiz biliyoruz; korkun? iki d?nya sava??, bir?ok b?lgesel ya da i? sava?, katliamlar, soyk?r?mlar, akla gelebilecek her t?rl? k?t?l?k, felaket? Kimi filozoflar?n Leviathan (iblis) diye nitelendirdi?i ulus-devletlerin sonu?suz vah?i uygulamalar??
  Ge?en y?zy?la ili?kin s?rekli kendimize sormam?z gereken bir soru da var; peki kim kazand?? ?blislerin militarizmi, ?rk??l???, ultra milliyet?ili?i ve vah?eti mi? Yoksa insanl??a ait umut, yani demokrasi, insan haklar? ve ?zg?rl?kler mi? ??phesiz kazanan insanl?k, insanl??a ait umut oldu.
  (...)Ulus-devletlerin yeni y?zy?la ili?kin ?a?k?nl?k ve korkular?n?n gerisinde, kan?mca, s?z?n? etti?im nedenler yatmaktad?r. Ulus-devletlerin bu korkular?n? anlamak m?mk?n, geleceklerine ili?kin fazla alternatifleri yok; ya demokratikle?ecekler ya da ??pl??? boylayacaklar.
  Konumuz T?rkiye?de Bar??, s?z?n? etti?im ba?lamda bir ulus-devlet olarak, T?rkiye?de h?zl? bir yol ayr?m?na do?ru gidiyor. T?rkiye ya demokratikle?ecek ve bir insan haklar?, ?zg?rl?kler ?lkesi haline gelecek, ya da zaten durmadan pompalanan militarizmi ve ultra milliyet?ili?i destur kabul edip, b?y?k felaketlere yol a?aca?? belli yeni ser?venlere giri?ecek. Elbette, ben de sizin gibi T?rkiye?nin bir hak ve hukuk ?lkesi haline gelmesini arzuluyorum; b?ylesi m?stesna bir konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapmam?n nedeni budur.?
  ?yi haftalar
  www.evrensel.net