16 Ekim 2007 00:00

ABAK?S

Ba?kalar?n?n Facebook profillerine eri?imin olduk?a kolay olmas? (profil sayfalar? gizli hale getirilmi? bile olsa iki ki?inin listelerinde ortak bir ???nc? ki?i varsa profil sayfas?na eri?ilebiliyor) Facebook?un su? ara?t?rmalar?ndan disiplin soru?turmalar?na kadar pek ?ok alanda kullan?lmas?na yol a?t?.

Paylaş

Ba?kalar?n?n Facebook profillerine eri?imin olduk?a kolay olmas? (profil sayfalar? gizli hale getirilmi? bile olsa iki ki?inin listelerinde ortak bir ???nc? ki?i varsa profil sayfas?na eri?ilebiliyor) Facebook?un su? ara?t?rmalar?ndan disiplin soru?turmalar?na kadar pek ?ok alanda kullan?lmas?na yol a?t?.
Syracuse ?niversitesinde okuyan d?rt ??renci ??retmenlerinden birine kar?? a?t?klar? Facebook grubunun tesbit edilmesinin ard?ndan ?ubat 2006?da ?niversite disiliplin kuruluna ?a?r?ld?lar ve resmi uyar? ald?lar.
Temmuz 2007?de Oxford ?niversitesi?nde ??rencilerin s?navlar?n?n biti?ini kutlarken ?ekip, Facebook sayfalar?na y?kledikleri foto?raflar displin sorumlular? taraf?ndan e-posta ile ??rencilere disiplin y?netmeliklerini ihlal ettiklerinin kan?t? olarak yolland?. ??renciler 100 pounda varan para cezalar?yla y?z y?ze geldi. Olay?n ard?ndan a??klama yapan Oxford ?niversitesi ??renci Sendikas?, ??rencilere Facebook gizlilik ayarlar?n? kontrol etmeleri uyar?s?nda bulundu.
?ubat 2007?de Connecticut ?niversitesinde Carlee Wines adl? ??renciye ?arp?p ka?t??? ??phesiyle ara?t?r?lan ki?inin ?niversite ile ili?kisi Facebook sayesinde bulundu.
Internet?te yapaca??n?z k?sa bir ara?t?rmayla pek ?ok benzer olaya eri?ebilirsiniz. B?t?n bu olaylar?n ortak yan? ise Facebook profilinizin gizlili?inin yasal olarak olmasa da etik olarak ihlal edilmi? olmas?.
Facebook?un veri toplamak i?n kullan?labilece?ini MIT(Massachusetts Institute of Technology) ??rencileri 70 bin civar?da profil sayfas?n? bilgisayarlar?na kaydederek kan?tlam??t?. Ba?ka ki?ilerinde veri toplamak i?in benzer y?ntemler kullanmalar? olas?l?k d??? de?il.
Bir de i?in komplo teorisi yan? var. Facebook?un b?y?y?p geli?mesini sa?layan 12.7 milyon dolarl?k yat?r?m Accel Partners adl? ?irket tarf?ndan yap?ld?. Accel Partners??n y?netim kurulu ba?kan? James Breyer Amerika Savunma Bakanl????na ba?l? Geli?mi? Savunma Ara?t?rma Projeleri Ajans? i?in ARPANET projesinde ?al??t?. 2004?de y?netim kuruluna al?nan Dr. Anita Jones Accel Partners?dan ?nce CIA ile s?k?-f?k? ili?kileri olan In-Q-Tel ?irketinde ?al??t?. Bu bilgiler ile Facebook gizlilik s?zle?mesinde yer alan ?bilgilerin 3. ?ah?slara da??t?labilece?i, hakk?n?zda ara?t?rma yap?labilece?i? gibi maddelerle beraber d???n?ld???nde ortaya karanl?k bir tablo ??k?yor. Bu kadar? da paronayakl?k diyebilirsiniz elbette ancak benim paranoyak olmam izlenmedi?imi kan?tlamaz.
B?t?n bu ?artlar alt?nda hala Facebook kullanmaya devam edecekseniz, Facebook?a girdi?iniz t?m verilerde -Internete eklenen bir yaz?n?n silinse bile kaybolmayaca??n? ve izleniyor olma ihtimalinizi g?z ?n?nde buludurarak- azami ?zeni g?sterin.
...
AMD?den y?ksek performansl? s?r?c?

AMD 7.10 s?r?m nolu ekran kart? s?r?c? paketini ??kard?. Firmaya g?re bu s?r?c? paketi baz? ekran kartlar?nda oyun performans?n? y?zde 80?e kadar artt?racak. Son ??kan oyunlarda ATI kart?n?z?n g?sterdi?i performanstan memnun de?ilseniz y?ksek bir ihtimalle ?reticinin ??kard??? yeni g?ncelleme ile bu durumu d?zeltebilirsiniz. Baz? oyunlarda s?r?c? g?ncellemesi olduk?a performans art??? beklenir bir durumdur ama 7.10 bu art???n alt?n? ?zellikle ?iziyor. AMD?ye g?re HD 2000 Crossfire konfig?rasyonlarda DX10 modunda BioShock oyunu y?zde 70?e kadar World in Conflict oyunu ise y?zde 14-67 aras? performans art??? elde edecek. Tekli HD 2600 ve HD 2900 kartlar World in Conflict oyununda y?zde 20 daha fazla performans elde edebilecekler. ?reticiye g?re t?m HD 2000 serisi World in Conflict oyunun DX9 modunda en az y?zde 70 performans art??? elde edecekler.
...
Excel 2007 bug? gideriliyor

Microsoft, Excel 2007?de baz? hesaplama sonu?lar?n?n do?ru g?sterilememesi problemi i?in bir yama ??kard?. Microsoft?a g?re ?nceden zannedildi?i gibi bir hesaplama hatas? s?z konusu de?il. Hata, baz? ?arp?m sonu?lar? 65.534,99999999995 ve 65.535 aras?nda veya 65.535,99999999995 ve 65536 aras?nda ??kt???nda meydana geliyor. Elbette sonu? sadece yanl?? g?steriliyor; Microsoft?a g?re Excel i?sel olarak sonucu do?ru hesapl?yor. Buna g?re dizi hatalar? olu?muyor. Yine de Microsoft bu g?sterim problemini ortadan kald?ran bir yama yay?mlad?.
...
11 Dilde Domain Ad?

Internet domain adlar?n? y?neten ICANN, Internetteki en b?y?k de?i?ikliklerinden birine haz?rlan?yor. ?lk kez Latin alfabesi d???ndaki dillerde domain adlar?n?n kullan?m? denenenecek. Pilot ?al??ma 11 dilde ve ?st-d?zey Uluslararas? Domain Ad?lar (top-level Internationalized Domain Names - IDNs) projesi olarak ba?lat?lacak. D?nya ?zerindeki Internet kullan?c?lar?, example.test domain ad? ile 11 test dilinde ?Arap?a, Fars?a, ?ince (basitle?tirilmi? ve geleneksel), Rus?a, Hint?e, Yunanca, Korece, ?srail dilinde, Japonca ve Tamil dilinde wiki sayfalar?na eri?ebilecek.
ICANN?a g?re bu geli?me, ICANN?nin Uluslararas? domain adlar?n?n uygulanmas? a??s?ndan at?lan en ?nemli ad?m.
Uluslararas? Domain Adlar? (IDN) sistemi, Internet kullan?c?lar?n?n domain adlar?n? kendi lisanlar?ndaki karakterleri kullanarak yazmalar?na olanak veriyor. ?imdilik sistemde NOKTA?dan ?nceki b?l?m kendi karakterleri ile yaz?l?rken, .com, .net, .org ve di?er uzant?lar halen latin harfleri ile yaz?lmaya devam edilecek. IDN sistemi d?nya y?z?nde 10?binlerce farkl? karakterin kullan?labilmesine olanak sa?layacak. ICANN?nin Latin harflerini kullanan domain adlar? son y?llarda, UnifiedRoot gibi pek ?ok ba?ka inisiyatife yola?m??t?. Bu inisiyatiflerin herbirinde Latin harfleri d??? karakterlerin de kullan?mlar? ?ng?r?l?yordu ama bunlar?n i?inden ba?ar?l? olan yani d?nya ?ap?nda yayg?nla?an bir sistem g?r?lemedi.
G?khan Bayram
ÖNCEKİ HABER

D???n yine ?eneleri yordu

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa