D???n yine ?eneleri yordu

Medyan?n g?nlerdir g?ndemini i?gal eden bir d???n daha geldi ge?ti. Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n k?z? K?bra?n?n ?stanbul G?steri ve Kongre Merkezi?nde trafi?i de alt ?st eden d???n?, gazetelerde de en geni? haber oldu.


Medyan?n g?nlerdir g?ndemini i?gal eden bir d???n daha geldi ge?ti. Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n k?z? K?bra?n?n ?stanbul G?steri ve Kongre Merkezi?nde trafi?i de alt ?st eden d???n?, gazetelerde de en geni? haber oldu.
Abdullah G?l??n k?z?n?n d???n?n? ?vmek i?in birbirleriyle yar??an gazeteler, b?y?k foto?raflarla d???n hakk?nda farkl? haberler vererek ilgi ?ekmeye ?al??t?. D???n? man?et yapma f?rsat?n? yakalayarak rakiplerini geride b?rakan gazete, H?rriyet oldu. ?3 bin davetliyi Allah korudu? man?etini atan gazete, d???n?n yap?ld??? ?ad?r?n ruhsats?z ve iskans?z oldu?unu, m?h?rlendi?ini, 3 bin davetlinin b?y?k tehlike atlatt???n? ?ne s?rd?. Man?et haberinde, ?ad?r? yapan mimar Hakan K?ran??n ?Biz o ?ad?r? 1999?da 3-4 y?ll?k bir proje olarak yapm??t?k? s?zleri de yer ald?.
Bir?ok gazetenin ilgisin ?eken, d???n tak?lar?n?n ?ehit ailelerine ba???lanaca?? duyurusu oldu. Vatan?da man?etin yan?ndan b?y?k bir foto?rafla verilen ?D???n tak?lar? ?ehit ailelerine? haberinde, toplam 7 foto?raf kullan?ld? ve tak? t?reninin uzunlu?undan men?ye, nikah m?zi?ine, Ba?bakan Erdo?an??n d???ndeki b?t?n hareketlerine kadar her ayr?nt? yer buldu.
Sabah??n yaln?zca alt? foto?rafa yer ay?rabilen haberinde, bu ba??? konusunda farkl? bir ayr?nt? yer al?yordu: ?Hediyelerin ?o?u ?ehit ailelerine?. Habere g?re, ?aile tak?lar?n?n d???nda hediyelerin ?o?unun geliri? ba???land?.
Milliyet ise haberin geni?li?i bak?m?ndan rakiplerini geride b?rakt?. D???n haberine iki sayfa ay?ran gazete, birinci sayfadaki d???nda 10 tane foto?raf kullanarak rekoru k?rd?. ?Gelinin babas??, ??eker yerine orman sertifikas??, ?Dede ve babaannenin ilk m?r?vveti?, ?Nikah t?reni i?in 2500 polis?, ?Sarayda 40 bin YTL?lik yemek?, sayfalar? dolduran haberlerden baz?lar?n?n ba?l?klar?yd?.
Star da duygusal bir taraf?ndan yakalam??t? haberi: ?Cumhurba?kan? da olsa, ?O? K?bra?n?n babas?...? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net