Y?r? be medya!..

Demek ki bu i?ler sadece, ba?tan sona hamasetten ibaret milliyet?i motivasyonla y?r?m?yor.


Demek ki bu i?ler sadece, ba?tan sona hamasetten ibaret milliyet?i motivasyonla y?r?m?yor. Medya ve reklam d?nyas?, g?nlerdir adeta milliyet?i bir seferberlik ilan ederek milli tak?m?n Moldova ma??na haz?rlanmas?na ?katk?da? bulundular. Milli ma?lar ?ncesindeki asker ?l?mlerini kendisine malzeme edinen ve bu ?l?mlerle y?kselen milliyet?i dalgay? tiraja d?n??t?rmek isteyen medyaya g?re Moldova ma??, vatan i?in, bayrak i?in, ??ehitler? i?in kazan?lmal?yd?.
?nce Moldova, arkas?ndan ?ezeli d??man? Yunanistan. Bu ma?lar kazan?ld? m?yd?, dost, d??man herkes T?rk??n g?c?n?, kararl?l???n?, bile?inin b?k?lmezli?ini g?recekti. Vatan?n, bayra??n selameti bir yana, ??ehitlerin? ac?s?na da merhem olacakt? bu ma?larda al?nacak galibiyetler. Oysa, hangi sportif ba?ar? ?l?m ac?s?na merhem olabilirdi ki?
?l?me t?rl? hesaplara ve ??karlara uygun anlamlar y?klemek, ?l?mden nemalanmaya ?al??mak ancak b?yle doymak bilmez bir rant i?tah?na sahip medya i?in s?z konusu olabilirdi. ?zellikle milli nitelik ta??yan kar??la?malar?, en pespaye milliyet?i s?ylemler e?li?inde spor alan?yla ilgisiz milli davalar haline getirmek ve bu ma?larda al?nacak galibiyetlerin rant?ndan olabildi?ince ?ok nasiplenmeye ?al??mak, spor medyas?n?n her zamanki tavr? de?il miydi zaten?
Fatih Terim ve futbolcular da, ?lkeyi sar?p sarmalayan vatan, bayrak, ?ehit eksenli milliyet?i dalgaya kendilerini fena halde kapt?rd?lar. Zaten b?yle bir kap?lmaya meyilli olmad?klar? s?ylenemezdi. Milli ma?lara motive olmak deyince, ne yaz?k ki onlar?n da akl?na farkl? ?eyler gelmiyordu. Bir spor kar??la?mas?na, sportif anlam d???nda anlam araman?n ve y?klemenin sa?mal??? alt?nda ezildiler. Ve sonu?ta milli tak?m Moldova ile berabere kald?. Anla??lan o kadar dolduru?a ra?men futbolcular ?aslanlar? gibi m?cadele edememi?ti. Bir ?ey de?il, ??ehitlerin? ac?s?na da merhem olamam??lard?. B?y?k hayal k?r?kl???n?n ?a?k?nl??? i?indeki medyadan ise h?l?, ??ehitler i?in kazanmal?yd?lar?, ?asker selam?na o oyun yak??mad?? gibi say?klama sesleri y?kseliyor.
Neyse, Moldova ma?? olmad? ama yar?n Yunanistan ma?? var. Medya ?imdi t?m dikkatini ve g?c?n? o ma?a y?nlendirecek. ??te, T?rk??n g?c?n? g?stermek, vatan?n, bayra??n esenli?ini sa?lamak ve ??ehitlerin? ac?s?n? dindirmek i?in yeni bir f?rsat... Yeni bir milliyet?i seferberlik, yeni bir milliyet?i kampanya ba?latman?n tam s?ras?... Y?r? be medya... Rant hesaplar?n?n ?zerini ?rtecek bu kadar uygun malzeme bulmu?ken kim tutar seni?..
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net