Moayeri?nin eserleri Avrupa?da

Ressam Nil?fer Moayeri?nin resimleri, Bel?ika?n?n ba?kenti Br?ksel?deki Altikan Sanat Galerisi?nde sergilenmeye ba?lad?.


Ressam Nil?fer Moayeri?nin resimleri, Bel?ika?n?n ba?kenti Br?ksel?deki Altikan Sanat Galerisi?nde sergilenmeye ba?lad?. Moayeri, Pera G?zel Sanatlar E?itim Merkezi ve Lisesi?nde resim b?l?m? ba?kan? ve 2000 y?l?ndan itibaren Pera Sanat Galerisi?nde sanat dan??manl??? ve y?netmenli?i yap?yor. Ressam kimli?imin yan?nda dekor, kost?m ?al??malar? da yapan Moayeri, Tiyatro Pera?n?n 5 oyununda dekor ve kost?m?n? haz?rlam??. En son Nesrin Kazankaya?n?n yazd??? ve bu ay sergilenmeye ba?layan Prefesor ve Hullahup oyununda dekor ve kost?m?n? yine kendisine ait.
Daha ?nce ?in?deki Bizing Fuar??na ve Roma?da resim sergilerine kat?lan ?ran as?ll? Moayeri, 2-29 Ekim tarihleri aras?nda farkl? ?lkelerden bir ?ok ressam ve heykeltra??n resim ve heykel ?al??malar?n?n sergilenece?i Altikan Sanat Galerisi?nde 25 adet resmiyle yer alacak.
Ge?en y?l yer ald??? ?stanbul L?tfi K?rdar Sergi Saray??nda sergilenen ?al??malar?n?n be?enilmesi ?zerine davet alan Moayeri, ?al??malar?nda kulland??? modern ve pop-art temalar?n?n sergiye kabul edilmesinde etkili oldu?unu s?yledi. 1-9 Aral?k tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilecek olan Floransa Bienali?ne da kat?lacak olan Moayeri, resimlerinin Avrupa ?lkelerinde sergilenmesinin ?hem?erileri? olarak tan?mlad??? T?rkiyeli ve ?ranl? insanlar taraf?ndan g?r?lmesinin kendisini heyecanland?rd???n? ifade etti.
Daha ?nceki ?al??malar?nda Anadolu ve Mezopotamya topraklar?nda ??kan, ?anak-??mlek ve Kibele heykellerini resmeden Moayeri, resim anlay???n? ?u ?ekilde a??kl?yor: ?6-7 senedir yapt???m i?, Anadolu kad?n y?z?n?n y?z ?e?it varyasyonunu yapmakt?. Ayn? y?z? renklerin varyasyonuyla/ala??m?yla y?zlerce kez tekrarlam?? oluyorum. ??nk? art?k sanat?n son noktas? yorumlanmas?d?r. Daha ?ok konsept yorumu ?er?evesindeki resimler. Do?u k?lt?r?ne bakt???m?zda ana tanr??a kad?nd?r, arkeolojik kaz?lara bakt???m?zda kad?n?n do?urganl??? s?z konusudur. Avrupa k?lt?r?ne ait resimler yerine kendi tarihimize ait ??eleri, alg?layabilecekleri tarzda sanatsal bir formata kavu?turmay? istedim. S?rekli Avrupa sanat?n? izliyorum. Farkl? boyutlarda ve renklerde tek bir kad?n y?z?n? fig?rasyonla 25 resimle pop-art tarz?nda sergileyece?im.? (?stanbul/EVRENSEL)
?nan K?z?lkaya
www.evrensel.net