Emekli ??retmenin kukla sanat?n? ya?atma ?abas?

?anakkale?de emekli ??retmen S?d?ka Kocao?lu, 7 y?l ?nce a?t??? at?lyesinde Kelo?lan, Nasreddin Hoca, Dede Korkut gibi masal kahramanlar?n?n kuklalar?n? yaparak bu sanat? ya?atmaya ?al???yor.


?anakkale?de emekli ??retmen S?d?ka Kocao?lu, 7 y?l ?nce a?t??? at?lyesinde Kelo?lan, Nasreddin Hoca, Dede Korkut gibi masal kahramanlar?n?n kuklalar?n? yaparak bu sanat? ya?atmaya ?al???yor. El sanatlar?na 10 ya??ndayken bez bebeklerine elbise dikerek ba?layan Kocao?lu, zamanla bu becerisini geli?tirip, folklorik ve otantik bebekler yapmaya ba?lad?. Kocao?lu, emekli olduktan sonra a?t??? at?lyesinde, kendi geli?tirdi?i tekni?iyle ?? farkl? boyutta kukla bebek ?retmeye ba?lad?.
Kuklan?n, Anadolu sanat?n?n bir par?as?, hem de felsefik olarak d?nyaya mal olmu? k?lt?rel unsurlar oldu?unu dile getiren Kocao?lu, ancak bu sanat?n yeterince sahiplenilmedi?i i?in unutuldu?unu, bu nedenle kukla yap?m?na ba?lad???n? ifade etti. ??ledi?i karakterlerde hep T?rk felsefi d???ncelerini, k?lt?r?n?, sosyal yap?s?n? anlatan karakterler ?zerinde ?al??t???n? anlatan Kocao?lu, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Kukla sanat?, bizim Anadolu k?lt?r?m?z?n bir par?as?. Fakat, kukla yap?m?n?n ve kukla g?sterilerinin g?n?m?zde yeteri kadar ilgi g?rmedi?ini g?zlemledim. Kuklay?, at?l olmu? bir sanat olmaktan kurtar?p, canland?rma ?abas? i?ine girdim.?
Kocao?lu, kukla sanat?n?n ana s?n?f? ve ilk??retim okullar?nda e?itici ve ??retici bir faaliyet olarak yap?lmas? i?in proje haz?rlad???n? s?yledi. Kukla karakterlerinin, ?ocuklar?n masal d?nyas?nda kulland??? karakterler oldu?unu belirten Kocao?lu, Kelo?lan, Nasreddin Hoca, Hac?vat ve Karag?z??n, ?ocuklar? e?itmek amac?yla sahne oyunlar?yla kullan?labilece?ini kaydetti.
?i?dem Alyanak
www.evrensel.net