?Taliban ?artlar?n? s?ralad??

Afganistan?da ABD liderli?indeki i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban Hareketi?nin, i?galin ard?ndan iktidara gelen Devlet Ba?kan? Hamid Karzai ile olas? ?ate?kes? m?zakereleri i?in; ??artlar?n? s?ralad???? iddia edildi.


Afganistan?da ABD liderli?indeki i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban Hareketi?nin, i?galin ard?ndan iktidara gelen Devlet Ba?kan? Hamid Karzai ile olas? ?ate?kes? m?zakereleri i?in; ??artlar?n? s?ralad???? iddia edildi. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Guardian? gazetesinin haberine g?re Taliban ?st d?zey komutanlar?n?n talepleri, ??lkedeki ?at??malar? son verebilme ihtimali olan m?zakere kanal? a?abilecek? nitelikte.
Taliban ve Karzai h?k?metinden son g?nlerde ?m?zakere?ye ili?kin kar??l?kl? a??klamalar geliyordu. Karzai, Taliban??n silah b?rakmas? durumunda, ?kabinede bile yer alabileceklerini? ifade ederken, Taliban Hareketi ise ??lkede Amerikan i?gali son bulmadan m?zakere masas?na oturmayaca??n?? kesin bir dille belirtiyordu. Konuya ili?kin en son, Taliban lideri Molla ?mer, ?kom?u ?lkelerin, Afganistan h?k?metine m?zakere konusunda bask? yapmalar?n?? istemi?ti.
G?ney?in kontrol? isteniyor
The Guardian??n haberine g?re Taliban??n ?m?zakere ?artlar?? Taliban rejimi D??i?leri Bakan? V. Ahmed Muttavekil ve d?nemin Pakistan El?isi Abdulselam Zaif taraf?ndan Kabil?e iletildi. ?ngiliz gazetenin haberinde, aralar?nda Molla ?mer?in en yak?n dan??man?n?n da bulundu?u 10 Taliban komutan?n?n alt?nda imzas? bulundu?u talepleri ?u ?ekilde s?ralad?;
 • G?ney Afganistan?daki 10 b?lgenin kontrol? Taliban?a devredilecek. (G. Afganistan, Taliban??n en g??l? oldu?u b?lge)
 • Yabanc? birliklerin, ?lkeyi terk etmesi amac?yla takvim belirlenecek.
 • Cezaevindeki t?m Taliban tutsaklar?, en ge? 6 ay i?inde sal?verilecek.
  Haberinde, Taliban??n m?zakere ?artlar?n?n ?ciddiye al?nmas?n?n olduk?a g?? oldu?u? yorumunda bulunan Guardian, ?Buna ra?men, yetkililer, bu t?rden bir ileti?imi, en az?ndan baz? direni? liderleriyle masaya oturmak a??s?ndan bir f?rsat olarak g?rerek, destekliyorlar. Ama ayn? yetkililer, bu temaslar?n bu y?l 5 bin insan?n can?na mal oldu?u iddia edilen ?lkedeki ?iddeti bitirmek a??s?ndan ?ok yeni oldu?unu da ifade ediyor? diye belirtti.
  Karzai?nin i?i zor
  Di?er yandan Kabil?deki diplomatik kaynaklar ise Taliban Hareketi ile Karzai h?k?meti aras?ndaki g?r??meleri eski Taliban yetkilileri; Muttavekil ile Zaif?in ?arabuluculuk? etti?ini do?rulad?. Ayn? kaynaklar, ABD?nin K?ba topraklar?ndaki i?kence ?ss? Guantanamo?dan 2004 y?l?nda sal?verilen iki yetkilinin, Taliban ile Karzai aras?nda ?olas? m?zakere ?artlar?n? olgunla?t?rmaya ?al??an geni? bir arabulucu grubunun par?as? oldu?unu? da bildirdi. Guardian, ?Bu temaslar, hem koalisyon g??leri hem de Taliban taraf?ndan Afgan Sava???n?n bir kazanan?n?n olmad???n?n gayriresmi kabul?? yorumunda da bulundu.
  G?zlemcilerin, ?Karzai h?k?metinin, m?zakereler konusunda a?mak zorunda oldu?u bir?ok engel var? ifadelerine de yer veren gazete, ?Uzmanlar, Taliban??; b?lgeler, a?iretler ve kriminal ili?kilere b?l?nm?? bir a? olarak nitelendiriyor. Bu a??n i?inde eroin ve daha ?nemsiz su?lara bula?m?? gruplar da var, ulusalc? histeri ile hareket edenler de, a??r? ?slamc?lar da... Bu nedenle Karzai, pratik olarak birden ?ok muhatap ile g?r??mek zorunda kalmak gibi sorunlarla kar??la?abilir? ifadelerini kulland?.
  Afganistan?da, Amerikan i?galinin ard?ndan Taliban Hareketi ve kendisini ?Afgan Emiri? ilan eden Molla ?mer liderli?inde birle?en ve say?lar? ?onlar?? bulan bir?ok direni? grubunun oldu?u biliniyor. Hareketin ?mutlak? lideri olarak g?r?len Molla ?mer, 30 ?yeli liderlik konseyi olan ?ura?ya ve daha k???k, en az 10 askeri konseye ?nderlik ediyor. Ancak b?lgenin co?rafi yap?s? ve 1980?li y?llardan bu yana devam eden karma??k ili?kiler nedeniyle Taliban??n yap?s? halen bir muamma. Pakistan??n kuzeyinde bulunan kom?u Kuzey Veziristan?daki a?iret ve milislerle de ili?kisi olan Taliban??n, b?lgede son birka? haftad?r ?iddetlenen ?at??malardan ?endi?e? etti?i de ifade ediliyor. ABD?nin sad?k m?ttefiki Pakistan, Kuzey Veziristan?da ?zellikle ge?en hafta yo?unla?t?rd??? operasyonlar?nda en az 200 militan? ?ld?rd?, 50 de kay?p verdi. (DI? HABERLER)
  www.evrensel.net