Butto eski generallerden korkuyor

Pakistan??n s?rg?n Ba?bakan? Benazir Butto?nun, ?lkesine d?nmesi durumunda ?suikasta kurban gitmekten endi?e etti?i? ??renildi.


Pakistan??n s?rg?n Ba?bakan? Benazir Butto?nun, ?lkesine d?nmesi durumunda ?suikasta kurban gitmekten endi?e etti?i? ??renildi. Pakistan?a 18 Ekim?de d?nmesi beklenen eski Butto, Londra?da yapt??? a??klamada, ?gelecek per?embe eve d?nmesinin ard?ndan emekli generallerin kendisine y?nelik suikast giri?iminde bulunmalar?ndan endi?e etti?ini? ifade etti.
Eve d?nmesi konusunda halen yasal belirsizlikler bulunan Butto, halihaz?rda Taliban?dan ??l?m tehdidi? al?yor. Pakistan?daki Taliban komutanlar?ndan Beytullah Mesud ge?en hafta yapt??? a??klamada, ?Butto?nun Kara?i?ye ayak basmas?n?n hemen ard?ndan intihar bombac?lar?n? ?st?ne salaca??n?? ifade etmi?ti. Bu tehdidin ard?ndan Butto, ?ki?isel g?venlik? ?nlemlerini art?rm??t?.
Butto, Pakistan?a d?nmesi halinde as?l korkusunun, ?Pakistan ordusu i?erisindeki eve d?nmesine muhalif cihat?? gruplar?n oldu?unu? ifade ederken, ?Beytullah Mesud?dan da endi?e ediyorum, h?k?met i?erisindeki tehditlerden de... Beytullah Mesud gibileri, sadece birer piyon. ?lkemde a??r?c?l???n ve militanl???n y?kseli?ine neden olanlar Mesud?un arkas?ndaki g??ler? diye konu?tu. Butto, Pakistan?da kendisine y?nelik en kuvvetli tehdidin ise ?cihat i?in sava?an eski askeri personel ve liderler? oldu?unu savundu.
?slamabad: ?ddialar sa?ma
?Y?netim ve istihbarat i?inde bir?ok destek?i ve sempatizana sahipler? diyen Pakistan??n eski ba?bakan? Butto?ya, ?slamabad h?k?meti ise sert tepki g?sterdi.
Butto?nun, kendisine y?nelik suikast iddialar?n? ?g?l?n?? olarak niteleyen Pakistan ??i?leri Bakan Yard?mc?s? Tar?k Azim, ?Bu sa?ma bir iddia. El Kaide bug?n en b?y?k d??man?m?z. Onlar, (General Pervez) M??erref?i ?ld?rmeye kalk??anlar. Kim onlarla i?birli?i yapabilir ki?? ?eklinde konu?tu.
?lkeye d?nmek ad?na ?diktat?r? olarak niteledi?i M??erref ile masaya oturmaktan ?ekinmeyen Butto?nun eve d?n???ne Y?ksek Mahkeme ge?en hafta ta? koymu?tu.
Mahkeme, M??erref ile ABD destekli ?g?? payla??m?? program? konusunda anla?an Butto hakk?nda ?slamabad taraf?ndan d???r?len yolsuzluk su?lamalar?n?n yeniden g?zden ge?irilmesine karar vermi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net