Suikast iddialar? g?lgesinde ?ran ziyareti

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in, Almanya ile ?ran ziyaretleri, Rus lidere ?ran?da d?zenlenece?i iddia edilen suikast haberinin g?lgesinde ba?lad?.


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in, Almanya ile ?ran ziyaretleri, Rus lidere ?ran?da d?zenlenece?i iddia edilen suikast haberinin g?lgesinde ba?lad?.
Moskova?daki hava ko?ullar? nedeniyle 2 saat gecikmeli olarak Almanya?n?n Frankfurt kentine ula?an Putin, Almanya Ba?bakan? Angela Merkel ile Wiesbaden yak?n?ndaki Hattenheim?da ak?am yeme?inde ?ran??n n?kleer program? ve Kosova?n?n ba??ms?zl??? gibi konular? ele ald?. ?kili, Wiesbaden kentinde d?zenlenen ?Petersburg Diyalogu? toplant?lar?n?n kapan?? oturumuna kat?l?rken, ortak a??klama s?ras?nda Rusya lideri Vladimir Putin, ?Buradan ?imdi do?rudan ?ran?a gidecek misiniz?? sorusunu, ?Tabii ki ?ran?a gidece?im, bu benim g?revim. T?m tehdit ve uyar?lar? dinlesem hi? evden ??kmamam laz?m? diyerek cevaplad?.
ORT Kanal??nda yay?nlanan ve Rus istihbarat birimlerine dayand?r?larak verilen suikast haberinde, ?Rus gizli servisinin, Putin?e, 2 g?nl?k ziyareti s?ras?nda suikast d?zenlenece?i bilgisi al?nd???? kaydedilmi?ti. ?ran D??i?leri Bakanl??? konuya ili?kin sorular ?zerine suikast iddialar?n?, ??ran ve Rusya aras?ndaki ili?kileri zedelemek i?in ortaya at?lan as?ls?z haberler? olarak nitelemi? ve ziyaret ?zerinde etkisi olmayaca??n? s?ylemi?ti. Putin, ?nce de 2 suikast giri?iminden kurtulmu?tu.
?Bask? i?e yaramaz?
?te yandan Putin?in, Almanya ziyaretinin ana g?ndemi de ?ran idi. Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, ?ran??n BM kararlar?n? kabul etmemesi durumunda yeni yapt?r?mlar?n gerekli oldu?unu savunurken, Putin ise ?Bask? bir i?e yaramaz. ?ran halk? hi?bir ?eyden korkmaz? diye konu?tu.
Merkel, ?ran??n n?kleer program?na ili?kin soru ?zerine, ??ran??n ?effafl?k g?stermesi ve BM kararlar?n? kabul etmesi gerekir. M?zakerelerden vazge?meyece?iz, ancak ?ran tutumundan vazge?mezse yeni yapt?r?mlar ?art. Yine de g?r??melerde ilerleme sa?lanaca??na inan?yorum? diye konu?tu.
Merkel, Rusya ve Almanya aras?nda ?ok s?k? ekonomik ili?kilerin bulundu?unu ve bunlar?n h?zla geli?ti?ini, ?Northstream? ad? verilen do?al gaz boru hatt?n?n da ger?ekle?mesini istediklerini kaydetti.
Putin de, ?ran?a yapaca?? ziyaretin ?ok ?nceden planland???n? ve Hazar Denizi?ne kom?u ?lkelerin Tahran?da yapacaklar? toplant? ?er?evesinde ?ran y?netimiyle de temaslarda bulunaca??n? ifade etti ve ?ran krizinin bar???? yoldan ??z?lmesi i?in ?abalar?n s?rd?r?lmesi gerekti?ini s?yledi.
Bir Alman gazetecinin, Rus gazeteci Anna Politkovskaya cinayetiyle ilgili sorusu ?zerine de Putin, cinayetin ayd?nlat?lmas? konusunda son a?amaya gelindi?ini, ancak dava sonu?lan?ncaya kadar hi? kimsenin su?lu g?r?lmemesi gerekti?ini s?yledi. (DI? HABERLER)
1943?ten bu yana ilk ziyaret

Hazar Denizi?ne k?y?s? olan ?lkelerin devlet ba?kanlar?, ?ran??n ba?kenti Tahran?da bug?n bir araya gelecek. ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad??n ev sahipli?indeki zirveye Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Ba?kan? ?lham Aliyev, Kazakistan Devlet Ba?kan? Nursultan Nazarbayev ve T?rkmenistan Devlet Ba?kan? Gurbanguli Berdimuhammedov kat?lacak. Toplant?n?n sonunda, be? lider taraf?ndan nihai bir bildirinin imzalanmas? da ?ng?r?l?yor.
Zirve, Hazar Denizi?ne k?y?s? bulunan ?lkelerin liderlerini bir araya getirmenin ?tesinde ayr? bir ?nem ta??yor. Vladimir Putin, SSCB Devlet Ba?kan? Josef Stalin?in 1943?teki ziyaretinden beri ?ran?? ziyaret eden ilk Rus lideri olacak. Putin, b?ylece ?ran??, n?kleer dosyas? nedeniyle tehdit eden ?lkelere de mesaj vermi? olacak. Putin?in, ?ran Cumhurba?kan? Ahmedinecad ile yapaca?? g?r??mede, n?kleer program ve Bu?ehr kentinde in?as? s?ren n?kleer santral konular?n?n da g?ndeme gelece?i belirtiliyor. Stalin, Tahran?a 1943 sava? y?llar?nda Winston Churchill ve Franklin Roosevelt ile yap?lan zirve i?in gitmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net