?Ortado?u Konferans??nda ba?ar? ?ans? az?

Filistin ile ?srail aras?nda ABD?nin deste?iyle yap?lacak olan Ortado?u ?Bar??? Konferans? i?in haz?rl?klar s?rerken...


Filistin ile ?srail aras?nda ABD?nin deste?iyle yap?lacak olan Ortado?u ?Bar??? Konferans? i?in haz?rl?klar s?rerken, BM?nin Filistin?den sorumlu insan haklar? temsilcisi John Dugard, ABD, AB, BM ve Rusya?dan olu?an Ortado?u D?rtl?s??n? topa tuttu ve ABD destekli konferans?n da ba?ar?ya ula?ma ihtimalinin olduk?a zay?f oldu?unu ifade etti.
Dugard, Filistinlilerin insan haklar? konusundaki ihtiya?lar?n?n giderilmemesi halinde BM?nin Ortado?u D?rtl?s??nden ?ekilmesini tavsiye edece?ini s?yledi ve ABD?nin sponsorlu?unda gelecek ay d?zenlenecek konferanstan ?olumlu? bir sonu? ??kma ihtimalinin az oldu?unu s?zlerine ekledi.
Dugard, BBC?ye yapt??? a??klamada, ABD, BM, AB ve Rusya?n?n, b?lgedeki sorunlar?n ??z?m? i?in olu?turdu?u Ortado?u D?rtl?s??n?n, Filistinlilerin haklar?n? korumakta ba?ar?s?z kald???n? s?yledi. BM?nin, D?rtl?n?n i?inde kalarak ?ok k???k bir katk?da bulunabildi?ini belirten Dugard, ?B?lgeyi ne zaman ziyaret etsem durumun daha da vahim bir hal ald???n? g?r?yorum? diye konu?tu. Filistin halk?n?n umutsuzlu?unun kendisini sarst???n? ifade eden Dugard, sorunun temelini, insan haklar?n?n ihlalinin, ?zellikle Filistinlilerin hareket ?zg?rl???n?n ?srail taraf?ndan k?s?tlanmas?n?n olu?turdu?unu da vurgulad?.
ABD kalkan?
?srail?in, ?g?venlik? tehdidine kar?? a??r? bir yan?t verdi?ini de ifade eden Dugard, D?rtl?n?n buna yakla??m?n?n, ABD?nin b?y?k bir etki sahibi olmas? nedeniyle zay?f kald???n? belirtti. Uluslararas? hukuk profes?r? olan G?ney Afrikal? temsilci Dugard, D?rtl??n?n, El Fetih ile Hamas aras?ndaki soruna yakla??m?n?n da yetersiz oldu?unu vurgulad? ve Filistin?deki ?atla??n, tek ses olarak hareket edilmesini engelledi?ini s?yledi.
Dugard, arabulucu rol?n? BM?nin ?stlenmesi gerekti?ini, uluslararas? toplumun hemen hemen sadece El Fetih?e destek verdi?ini, bunun, BM?nin ?stlenmemesi gereken bir rol oldu?unu kaydetti. Filistinlilerin beklentilerinin kar??lanmamas? halinde ?ok daha b?y?k sorunlarla kar??la?abilinece?ini, hatta ???nc? ?ntifada?ya yol a?abilece?ini s?yleyen Dugard, ihtiya?lar?n giderilmemesi halinde D?rtl??den ?ekilme ?nerisini, bu ay sonunda BM Genel Sekreteri?ne sunaca?? raporda belirtece?ini de belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net