16 Ekim 2007 00:00

?KP?nin 17. Kongresi ba?lad?

73 milyondan fazla ?yeye sahip ?in Kom?nist Partisi?nin (?KP), 17. Ulusal Kongresi d?n ba?lad?.

Paylaş

73 milyondan fazla ?yeye sahip ?in Kom?nist Partisi?nin (?KP), 17. Ulusal Kongresi d?n ba?lad?. Be? y?lda bir d?zenlenen ve 21 Ekim?e kadar s?recek kongreye 2 bin 213 delege kat?l?yor. 5 ?al??ma raporunun de?erlendirilece?i kongrenin ard?ndan ?KP?nin yeni d?nem merkez komitesi ve genel sekreteri belirlenecek. Kongrede Tayvan Sorunu?na ili?kin ?bar??? ?nerisinde de bulunuldu.
Parti Genel Sekreteri Hu Cintao, Pekin?deki B?y?k Halk Toplant? Saray??nda d?zenlenen a??l?? t?reninde 16. Merkez Komitesi?nin raporunu okudu. Raporda, ??lkede yakla??k 30 y?ld?r s?rd?r?len reform ve d??a a??lma uygulamalar?yla ilgili teorik ?zet, bilimsel geli?me kavram?n?n i?eri?i ve bunlar?n ?in?in geli?mesi i?in ta??d??? ?nem ile ?e?itli alanlara ili?kin yeni d?zenlemeler? yer ald?.
Her ?ey insan i?in
Hu Cintao, ??in?e ?zg? sosyalizm bayra??n? y?kseltelim ve orta halli refah toplumunu kurmada yeni zaferler i?in ?al??al?m? ba?l?kl? raporda, vatanda?lar?n ya?am d?zeyini y?kseltmeye a??rl?k veren toplum in?as? h?zland?r?larak kamu hizmetlerinin kapsam?n?n geni?letilece?ini ve b?ylece sosyal adaletin peki?tirilece?ini kaydetti.
?KP?nin ?bilimsel geli?me? kavram?n? derinle?tirece?ini s?yleyen Hu Cintao, bilimsel geli?me kavram?n?n ?nceli?inin geli?me, ?ekirde?inin ?Her ?ey insan i?in? anlay???, temel unsurunun da kapsaml?, uyumlu ve e?g?d?ml? geli?me oldu?unu ifade etti. Ekonomi politikalar? ?zerinde de duran Hu Cintao, ?temel kamu hizmetlerinde e?itlik sa?lanmas?na ?ncelik verilmesi, bu kapsamda kamu maliyesinin daha sa?l?kl? hale getirilerek kamu hizmetleri yat?r?mlar?n?n art?r?lmas? gerekti?ini? kaydetti.
Tayvan Bo?az? i?in bar?? ?nerisi
?Tayvan Sorunu? ile ilgili tutumlar?n? da yineleyen Hu Cintao, ?Tek ?in? ilkesi temelinde Tayvan Bo?az??n?n iki yakas? aras?ndaki d??manl??a resmen son verilerek, bar?? anla?mas? yap?lmas?n? ?nerdi. Partinin i? yap?lanmas?ndan da bahseden Hu Cintao, parti i?i demokratik yap?lanmay? g??lendirerek taban ?rg?tlerdeki do?rudan se?imlerin kapsam?n? geni?leteceklerini kaydetti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Irak?ta b?l?nme s?k?nt?s?

SONRAKİ HABER

Ertuğrul Kürkçü'ye 2 yıl hapis cezası verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa