Irak?ta b?l?nme s?k?nt?s?

Irak??n ?etnik temelde b?l?nmesini? ?ng?ren ABD Senatosu tasar?s?, Irakl? ?ii liderler aras?nda da b?l?nme yaratt?.


Irak??n ?etnik temelde b?l?nmesini? ?ng?ren ABD Senatosu tasar?s?, Irakl? ?ii liderler aras?nda da b?l?nme yaratt?.
??gal kar??t? a??klamalar?yla dikkat ?eken Mukteda El Sadr, ?Irak?ta ?federalizm?? fikrine kar?? oldu?unu ifade ederken, ?lkedeki bir ba?ka g??l? ?ii lider Ammar El Hekim ise ??lke genelinde mezhepe ve etnik k?kene dayal? ?zerk y?netimler kurulmas? gerekti?ini? savundu ve bu hedefe ula??lmas? i?in en iyi yolun ??federalizm?? oldu?unu iddia etti.
?kili, ge?en hafta, aralar?ndaki husumetin sona ermesi i?in ?ate?kes? imzalam??t?. Sadr?a ba?l? Mehdi Ordusu ile I?YK?ye ba?l? Bedr Tugaylar? aras?nda, Amerikan i?galinin ba?lad??? g?nden bu yana devam eden ?at??ma, ge?en ay Kerbela?da doru?a ??km??, kent kan g?l?ne d?nm??t?.
Uzmanlar, I?YK liderli?ini babas? Abdulaziz El Hekim?den devralan Ammar El Hekimi?nin Irak siyasetinde y?kselen etkisine dikkat ?ekiyor. Nuri El Maliki ba?bakanl???ndaki Irak h?k?meti i?erisinde ?kilit? bir rol? bulunan I?YK, Irak Meclisi?nin de en b?y?k partisi konumunda.
Sadr kati bi?imde kar??
Meclis?te de temsilcileri bulunan Sadr Hareketi lideri Mukteda El Sadr??n Necef?teki b?rosundan yap?lan a??klamada, Irak ?slam Y?ksek Konseyi (I?YK) lideri Ammar El Hekim?in ifadeleri de ele?tirildi.
El Hekim?in, ??federalizm?? ?nerisinin ABD Senatosu?nun, Irak??n gev?ek bir federatif yap? i?inde, S?nni, ?ii ve K?rt olmak ?zere ?? b?lgeye ayr?lmas?n? ?ng?ren tasar?s?yla ?rt??t???n?n ifade edildi?i Sadr??n a??klamas?nda, Sadr Hareketi?nin ??federalizme kati ve de?i?mez bir bi?imde kar?? ??kt???? vurguland?.
I?YK lideri Ammar El Hekim ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ?merkezi y?netimin g??l? olmamas? gerekti?ini ve ?lkeyi federatif b?lgelere ay?rman?n Irak??n ??kar?na olaca??n?? savunmu?tu. El Hekim ge?mi?te, ??karar verme s?recinin ve ulusal servetlerin y?netiminin, Ba?dat?ta yo?unla?mas?ndan dolay? Irak halk?n?n ?ok s?k?nt?lar ?ekti?ini ve bu sistemin, merkezi h?k?meti bask?n bir g?ce d?n??t?rd???n?? de savunmu?tu.
Irakl?lar?n, ?lke genelinde ?zerk y?netimler kurmalar? gerekti?ini de ileri s?ren Hekim, t?pk? ABD Senatosu?nun ge?en g?nlerde onaylad??? tasar?da oldu?u gibi ?ulusal b?t?nl???n de korunmas?? uyar?s?nda bulunmu? ve bu hedefe ula??lmas?nda en iyi yolun ??federalizm?? oldu?unu s?ylemi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net