Gambari, Myanmar i?in Asya turunda

BM?nin Myanmar ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari, Myanmar?da son g?nlerde muhaliflere y?nelik tutuklama haberlerini ?fazlas?yla rahats?z edici? olarak nitelendirdi.


BM?nin Myanmar ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari, Myanmar?da son g?nlerde muhaliflere y?nelik tutuklama haberlerini ?fazlas?yla rahats?z edici? olarak nitelendirdi.
Myanmar?daki kriz nedeniyle ??kt??? yeni Asya gezisinin ilk dura?? Tayland??n D??i?leri Bakan? Nitya Pibulsonggram ile g?r??t?kten sonra gazetecilere a??klama yapan Gambari, cunta y?netiminin muhaliflere y?nelik m?dahalelerini durdurmas?n? da istedi.
?Muhaliflerin tutuklanmas? fazlas?yla rahats?z edici? diyen Nijeryal? Gambari, cuntan?n hareketinin, BM ile Myanmar aras?ndaki kar??l?kl? anla?malara ters d??t???n? kaydetti ve ge?en hafta sonundaki 4 ki?i dahil, t?m siyasi tutuklular?n sal?verilmesi ?a?r?s?nda bulundu.
Forum ?nerisi
?te yandan Tayland Ba?bakan? Surayud Chulanont ise, BM?ye, Myanmar i?in b?lgesel forum olu?turulmas?n? ?nerdi.
Gambari ile g?r??t?kten sonra gazetecilere a??klama yapan Surayud, t?pk? Kuzey Kore?nin n?kleer program?n?n ele al?nd??? alt?l? g?r??meler gibi, Myanmar i?in de, ?in ve Hindistan??n da yer alaca?? benzer bir forum olu?turulabilece?ini s?yledi.
Surayud, forum konusunun, kas?m ay?nda Singapur?da yap?lacak 10 ?yeli G?neydo?u Asya ?lkeleri Birli?i (ASEAN) zirvesinde ele al?nabilece?ini ifade ederek, Myanmar ile olas? g?r??meler i?in ?n ?art konulmamas? gerekti?ini de vurgulad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net