?AB t?t?nc?s?ne var bizimkine
niye yok?

AB?nin tam ?yelik m?zakerelerinde vergileme fasl?n?n a??lmas?n?n ?n ko?ulu olarak T?rkiye?nin ?n?ne, alkoll? ?r?nlere alkol derecesine g?re vergi ve T?t?n Fonu?nun kald?r?lmas? ?art?n? getiriyor.


AB?nin tam ?yelik m?zakerelerinde vergileme fasl?n?n a??lmas?n?n ?n ko?ulu olarak T?rkiye?nin ?n?ne, alkoll? ?r?nlere alkol derecesine g?re vergi ve T?t?n Fonu?nun kald?r?lmas? ?art?n? getiriyor. Alkoll? ?r?nlerdeki vergileme ve T?t?n Fonu, T?rkiye ile Avrupa Birli?i aras?nda sorun olmaya devam ediyor. T?rkiye ise T?t?n Fonu?nun kald?r?lmas?na s?cak bakm?yor. D?zenleme Kurulu, fonun ?lke t?t?n? i?in ihtiya? oldu?unun alt?n? ?iziyor.
T?t?n, T?t?n Mam?lleri ve Alkoll? ??kiler Piyasas? D?zenleme Kurumu (TAPDK) Ba?kan? Kaz?m ?al??kan, AB?nin t?t?n tar?m?n? destekledi?ini ve ?reticiye prim verdi?ini vurgulayarak ?unlar? s?yl?yor: ??Biz vermiyoruz. O zaman bizim ?ift?imiz dezavantajl? duruma geliyor. Bizim de ?ift?imizi korumak i?in b?yle bir fona ihtiyac?m?z var. Bu ?nemli bir arg?man. T?t?n Fonu?nu en az?ndan 2010?a kadar koruyaca??z.?
AB?nin alkolde de bast?rd???n? ve rak?ya farkl? ?TV istedi?ini kaydeden ?al??kan, Maliye Bakanl????na konuyla ilgili g?r??lerini anlatacaklar?n? bildirdi. T?rkiye?nin AB?ye bu alanda eli daha g??l?, daha savunulabilir arg?manlarla, daha ?rneklenmi? ?al??malarla gitmesi gerekti?ini de dile getiren ?al??kan, ??yle devam etti: ??AB?nin ald??? ?e?itli kararlar var. Kendi i?inde ?eli?en kararlar? da var. Mesela Uzo, Yunanistan??n milli i?kisi say?ld?. (Yunanistan??n Sak?z Adas??nda bilmem nereden elde edilen ve Yunanistan?a has milli bir i?kidir) dendi. AB de bu arg?man? kabul etti. Daha sonra Rum Kesimi, AB?ye girdi. Bu defa Rum kesiminde ?retilen Uzo?ya da (Rum Uzosu) denildi. 2 ayr? ?lke ve 2 ayr? Uzo varsa, o zaman Uzo o ?lkenin milli i?kisi de?ildir.??
T?t?n?n gelece?i planlanacak
Kendilerinin T?t?n Fonu?nun devam?n? istediklerini ifade eden ?al??kan, ?unlar? s?yl?yor: ??T?rk t?t?nc?l???n?n de gelece?ini planlamam?z laz?m. T?rk t?t?nc?l???ndeki ?nemli akt?rlerden birisi, Tekel. Tekel, 2007 y?l? itibariyle ?retici ile son s?zle?melerini yapt?. Mevcut yasal d?zenlemeler itibariyle Tekel, t?t?n alamayacak, 2008?de yeni s?zle?me yap?lmayacak. Ama ba?ka bir yasal d?zenleme olur, ba?ka bir kuruma bu konuda fonksiyonlar verilir, onu bilemiyorum. Ama bizim de bu konuda planlama yapmam?z laz?m. ?zellikle Tekel?in ?retimde bulundu?u, ba?ka ?zel sekt?r firmalar?n?n ise ?retim yapmad??? ve t?t?n almad??? Do?u ve G?neydo?u gibi b?lgelerde 1 eylem plan? geli?tirilmesi laz?m. Oralarda devre d??? kalacak belli t?t?nler var. Ki bunlar T?rk t?t?n?n?n sembol? olmu?. ??te bizim buralarda o men?eli t?t?n ?retimini s?rd?rebilmemiz i?in bir organizasyon yapmam?z laz?m.??
Sekt?r? y?neten ve d?zenleyici bir otorite olan ?st Kurumun, sekt?r?n en ?nemli bile?enini g?zard? edemeyece?ini kaydeden ?al??kan, ?Biz, kendi g?r??lerimizi Maliye Bakanl???na verece?iz. Zaten Maliye Bakanl???nda g?rev yapm?? biriyim. Ben kurum birikimi ile Maliye birikimini ortak platformda birle?tirip, buradan bir sinerji elde etme amac? g?dece?im. ?n?allah bunu sa?lama ?ans? olur? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
2008?de d?zenleme taahh?d?

Bu arada T?t?n Fonu?nun kald?r?lmas?na s?cak bakmayan T?rkiye, AB?ye, alkoll? i?kilerle ilgili yeni bir d?zenleme s?z? verdi. AB Uyum Program??nda, alkol ve alkoll? i?kilerde vergileme ?l??leri ve oran? konusunda gelecek y?l yeni bir d?zenlemeye gidilece?i taahh?d?nde bulunuldu. Bu d?zenlemenin ?TV oranlar?nda de?i?iklik yap?lmas?na
ili?kin bir Bakanlar Kurulu karar? ile uygulamaya konulaca?? da belirtildi. Maliye Bakanl??? yetkilileri, bu d?zenlemenin, AB?nin y?ksek alkol derecesi nedeniyle vergi art??? istedi?i rak?ya dokunmadan, di?er alkoll? ?r?nlerin ?TV?sinde bir miktar indirim ?eklinde ger?ekle?tirilebilece?ini ifade etti.
Orta yol aran?yor

Maliye Bakanl???, alkoll? ?r?nlerden al?nan ?zel t?ketim vergisi konusunda sekt?r temsilcileriyle bir toplant? yapmaya haz?rlan?yor. AB?nin talepleri dikkate al?narak, orta bir yol bulunmaya ?al???lacak.
Maliye Bakan? Kemal Unak?tan , ?zmir Ticaret Odas??n?n kendisini ziyareti s?ras?nda ?unlar? s?ylemi?ti: ?B?t?n bunlar? beraberce g?zden ge?irelim. AB ile m?zakerelerde, alkoll? ?r?nlerdeki ?TV konusunda kavga edip duruyoruz. AB, alkol oran? y?kseldik?e verginin y?kselmesini, alkol oran? d??t?k?e verginin azalmas?n? istiyor. Ama burada da rak? sorun oluyor. (Rak? bizim milli i?kimiz) diyoruz ama onlar, bu konuda olduk?a ?srarl?. Biz, burada sekt?rle birlikte hareket edece?iz?
www.evrensel.net