16 Ekim 2007 00:00

Ekonomi b?y?yor i?sizlik baki!

T?rkiye?de Temmuz 2007 d?nemi itibariyle i?sizlik oran?, y?zde 8.8 olarak hesapland?.

Paylaş

T?rkiye?de Temmuz 2007 d?nemi itibariyle i?sizlik oran?, y?zde 8.8 olarak hesapland?. Ge?en y?l?n ayn? d?neminde i?sizlik oran? yine y?zde 8.8 d?zeyinde bulunuyordu. ?hracattaki rekor art??lara, ekonomideki kesintisiz b?y?me rakamlar?na ra?men i?sizlik rakam? hep y?ksek ??k?yor.
T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) ??er ayl?k d?nemler itibar?yla her ay a??klad??? Hanehalk? ??g?c? Anketi?nin sonu?lar?na g?re, i?sizlik oran? kentlerde y?zde 11.2, k?rsal kesimde y?zde 5.4...
Bu y?l?n temmuz d?neminde T?rkiye?de i?siz say?s?, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 45 bin ki?i artarak 2 milyon 296 bin ki?i olarak belirlendi.
Bu d?nemde, tar?m sekt?r?nde ?al??an say?s? 50 bin ki?i azal?rken, tar?m d??? sekt?rlerde ?al??an say?s? ise 540 bin ki?i artt?. S?z konusu d?nemde, istihdam edilenlerin y?zde 28.7?si tar?m, y?zde 18.7?si sanayi, y?zde 6.4?? in?aat, y?zde 46.2?si ise hizmetler sekt?r?nde bulunuyor.
K?rsalda art??
T?rkiye genelinde i?siz say?s?, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 45 bin ki?i artarak 2 milyon 296 bin ki?iye y?kseldi.
??sizlik oran? ise 2006?n?n ayn? d?nemine g?re de?i?medi ve bu y?l temmuzda da y?zde 8.8 seviyesinde ger?ekle?ti.
Kentsel yerlerde i?sizlik oran? 0.3 puanl?k azal??la y?zde 11.2?ye inerken, k?rsal yerlerde 0.3 puan artt? ve y?zde 5.4 oldu.
T?rkiye?de tar?m d??? i?sizlik oran?, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 0.1 puan azalma ile y?zde 11.6 olarak ger?ekle?ti. Bu oran, erkeklerde ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 0.1 puanl?k d????le y?zde 10.1 olurken, kad?nlarda da 0.2 puanl?k azalma ile y?zde 17.5 olarak hesapland?.
T??K?e g?re, kay?t d??? istihdam edilenlerin oran?, temmuz d?neminde ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 1.6 puanl?k azal??la y?zde 48.9 olarak ger?ekle?ti.
D?rtte biri yeni i?siz
Bu d?nemde, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re tar?m sekt?r?ndeki kay?t d???l?k y?zde 88.5?ten y?zde 88.2?ye, tar?m d??? sekt?rde kay?t d???l?k oran? da y?zde 34.7?den y?zde 33.2?ye geriledi.
Bu y?l?n temmuz d?neminde 2 milyon 34 bin ki?i; i?e yeni ba?lam?? veya i? de?i?tirmi? olarak kay?tlara ge?erken, bunlar?n toplam istihdam i?indeki oran? y?zde 8.6 oldu. Yeni i?sizlerin say?s? artt?. Mevcut i?sizlerin y?zde 25.5?ini bu d?nemde i?ten ayr?lanlar olu?turdu. (EKONOM? SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

AKP, vetolu n?kleerden vazge?miyor

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa