Meyve-sebze mamulleri SOS veriyor

Uluda? Meyve Sebze Mamulleri ?hracat??lar? Birli?i Ba?kan? Haydar G??l?, ?Sekt?r, ?zellikle son 7 senedir uygulanan tar?m politikalar? ve para politikalar? nedeniyle mevcut ?st?nl?klerini kaybetmi? ve rekabet g?c?n? yitirmi? bir sekt?r durumuna gelmi?tir? dedi.


Uluda? Meyve Sebze Mamulleri ?hracat??lar? Birli?i Ba?kan? Haydar G??l?, ?Sekt?r, ?zellikle son 7 senedir uygulanan tar?m politikalar? ve para politikalar? nedeniyle mevcut ?st?nl?klerini kaybetmi? ve rekabet g?c?n? yitirmi? bir sekt?r durumuna gelmi?tir? dedi.
G??l?, yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye?nin, d?nyan?n 13. b?y?k tar?m arazisine sahip oldu?unu belirterek, i?lenmi? meyve ve sebze sanayinin, hammaddenin kolay bulunabilirli?i, co?rafi konum, tarih ve gelenekler, altyap?, teknoloji ve ithal girdi ba??ml?l???n?n d???kl??? gibi nedenlerle di?er sekt?rlere g?re, rekabet ?st?nl??? elde etti?ini ve y?ksek katma de?er yaratt???n? vurgulad?.
?Ancak, ?zellikle son 7 senedir uygulanan tar?m politikalar? ve para politikalar? nedeniyle sekt?r mevcut ?st?nl?klerini kaybetmi? ve rekabet g?c?n? yitirmi? bir sekt?r durumuna gelmi?tir? diyen G??l?, ??yle devam etti: ?Meyve sebze mamulleri sekt?r?n?n, y?llar i?inde y?ksek faiz, d???k kur politikalar?ndan, net d?viz girdisi en y?ksek sekt?r olmas? ve b?y?k ?l??de girdisini i? piyasadan temin etmesi sebebiyle olumsuz y?nde en fazla etkilenen sekt?r olmu?tur. Bu etkilenme y?llar i?inde sekt?r ?irketlerinin pazar, k?r ve en ?nemlisi ihracat ve istihdam kayb?na sebep olmu?tur. ?hracat istatistiklerine bak?ld???nda ABD Dolar? cinsinden sat???m?z artmakta, fakat miktar olarak azalmaktad?r. Ge?mi? y?l istatistiklerine bak?ld???nda meyve ve sebze mamulleri sekt?r?n?n t?m T?rkiye ihracat? i?indeki pay? 1980?li y?llar?n sonunda y?zde 2.44 iken, bug?n y?zde 0.8 seviyelerine d??m??t?r.?
Risk art?yor ?retim imkans?z hale geliyor
G??l?, tar?ma dayal? sanayinin, bu d?viz kuru, i??ilik, enerji, akaryak?t ve g?bre maliyetleriyle ?retime devam edebilmesi i?in ?ift?inin maliyetinin ?ok alt?nda hammadde almak zorunda oldu?unu ifade ederek, ?unlar? kaydetti:
?Bug?nk? faiz oranlar?yla YTL/d?viz korunma y?ntemleri de kesinlikle kullan?lamamaktad?r. ?6 ayl?k maliyet y?zde 11-12 olmakta, ayr?ca da bu riskten korunal?m? derken, daha y?ksek bir ?deval?asyon? riskine kucak a??lmaktad?r.
Dolay?s?yla rasyonel bir g?zle bak?ld???nda Ekim 2007 itibariyle meyve ve sebze mamulleri sekt?r?n?n ?retim yapmas?n?n imkans?z oldu?u ortaya ??kmakta olup, fabrikalar kapanma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalm??lard?r. Bu da y?z binlerce ?ift?i ve ?al??an?n?n i?siz kalmas?na sebep olacakt?r.? (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net