Milletvekilinin tersanesinde bir g?z?n? kaybetti

?ahin Bayar Torlak Tersanesi?nde ?al???rken, g?z?ne ka?an ?apak nedeniyle sa? g?z?n?n y?zde 50?si g?rme yetisini kaybetti.


?ahin Bayar Torlak Tersanesi?nde ?al???rken, g?z?ne ka?an ?apak nedeniyle sa? g?z?n?n y?zde 50?si g?rme yetisini kaybetti. Tedavi edilmesi halinde y?zde 50 g?rmeye devam edecekti ama ne ?al??t??? ta?eron firma ne de tersane patronu, Bayar?a sahip ??kmad?, tedavisini yapt?rmad?. Sa? g?z? tamamen k?r olan Bayar, iki y?ld?r sorumlular?n cezaland?r?lmas? i?in hukuk m?cadelesi veriyor.
Milletvekili patron
Al?nmayan i? g?venli?i ?nlemleri nedeniyle s?k s?k i??i ?l?mleriyle g?ndeme gelen Tuzla tersanelerinde meydana gelen i? kazalar?nda y?zlerce i??i de sakat kal?yor. ?? g?venli?i ?nlemlerini almamakta ?srar eden tersane patronlar?na, onlar? denetlemeyen yetkililer de eklenince kazalar?n ?n?ne ge?ilemiyor. ?ahin Bayar da tersanelerde i? g?venli?i ?nlemlerinin al?nmamas? nedeniyle ma?dur oldu. 2005 y?l?nda, MHP Milletvekili Ali Torlak??n tersanesinde ?al???rken ge?irdi?i kazan?n ard?ndan k?r oldu.
?zel hastanede ?st?nk?r? tedavi edildi
?Bir cumartesi g?n?yd?. Tersanede ne usta ba?? ne de ba?ka bir sorumlu vard?. Bir tamir gemisinde ?al???yordum. G?z?me ?apak ka?t?. Sevk ka??d? alacak kimse olmad??? i?in hastaneye gidemedim. Cebimde para da yoktu? diye anlat?yor ?ahin Bayar. Bayar, sonraki g?n usta ba?? taraf?ndan Tuzla?da bulunan ?zel bir hastaneye g?t?r?ld?. Doktor ?apaklar? al?p i?ne yapt?ktan sonra Bayar?a iki g?n rapor verdi. Bir g?n sonra g?z? iltihaplanan Bayar tekrar ayn? doktorun yan?na gitti. ?ki g?n daha rapor verildikten sonra yeniden evine g?nderildi. G?z?nde iyile?me olmamas? ve ac?lar?n?n artmas? ?zerine durumundan ??phelenen Bayar, bu kez devlet hastanesine gitti. Burada yap?lan incelemede g?z?ndeki kornealar?n par?aland??? ortaya ??kt?. Art?k sa? g?z?n?n y?zde 50?sinin bir daha g?remeyece?ini, gerekli tedavinin yap?lmas? halinde g?z?n?n y?zde 50?sinin g?rmeye devam edece?ini ??rendi.
Yard?m etmediler
Hemen ?al??t??? Naz Gemicilik isimli ta?eron firma sahiplerinin yan?na giden Bayar, kullanmas? gereken ila?lar?n al?nmas? i?in kendisine yard?m edilmesini istedi. Y?llard?r ?al??t??? tersanelerde, ta?eronlar sigortas?n? yapmad??? i?in herhangi bir sosyal g?vencesi de yoktu. Almas? gereken ilac?n fiyat?n?n 85 YTL oldu?unu s?yleyen Bayar, ?Kimse bana sahip ??kmad?. Ne ta?eron, ne de tersane sahibi. Gittim tersanenin m?d?rleriyle g?r??t?m. ?Senin ila?lar?n? alamay?z? dediler? diye konu?tu.
?la? alamay?nca tamamen k?r oldu
?la?lar?n? alamad??? i?in g?z?ndeki ?i?liklerin hi? inmedi?ini, aylarca ac? ?ekti?ini ifade eden Bayar, bir s?re sonra da sa? g?z?n?n tamam?n? kaybetti?ini belirtti. Bu arada ?evresindekilerin yard?m?yla de?i?ik hastanelerden rapor alan Bayar, ta?eron firma, tersane ve ?zel hastaneye kar?? da m?cadeleye ba?lad?. ?lk davay? kendisini ilk tedavi eden doktora a?an Bayar, doktorun tedavisini yapt?raca?? s?z? ?zerine davadan vazge?ti. Davan?n kapanmas?n?n ard?ndan doktor s?z?nde durmad??? gibi Bayar?? kendisini tehdit etmekle su?lad?.
Bunun ?zerine Bayar, ?al??ma M?d?rl????ne ?ikayet ba?vurusunda bulundu. G?revlendirilen m?fetti?ler tersaneyi ve ta?eron firmay? gerekli ?nlemleri almad??? i?in kazadan sorumlu tuttular. Bayar, son olarak Adli T?p ve Marmara ?niversitesi Hastanesi?nden de rapor alarak ta?eron firma, tersane ve doktor aleyhine dava a?t?. Davan?n ikinci duru?mas? bu ay?n 18?inde g?r?lecek. Sorumlular?n cezaland?r?lmas?n? isteyen Bayar davas?n? sonuna kadar g?t?rmekte kararl?.
Milletvekili Ali Torlak?a ?a?r?
Bayar, cebinde gezdirdi?i bir gazete kup?r? ile ayn? zamanda MHP milletvekili olan tersane sahibi Ali Torlak?a ??yle seslendi: ?Se?imlerde bir gazeteye i??ilerin u?rad??? haks?zl?klara son verece?inizi s?ylemi?tiniz. Ben sizin tersanenizde ?al???rken bir g?z?m? kaybettim. Bana 3 YTL?lik bir g?zl?k alsayd?n?z ?apak g?z?m? k?r etmeyecekti. 85 YTL olan ilac?m? almama yard?mc? olmad?n?z. Ben i?siz kald?m, evime haciz geldi, ?ocuklar?m? belediye ve kaymakaml?k okutuyor. 16 ay boyunca ac? ?ektim. S?z?n?zde ne zaman duracaks?n?z? Haks?zl?klar ne zaman sona erecek??
Eyleme kat?lacak
?ahin Bayar, her sabah i?ba?? yapar gibi tersane giri?lerinde bulunan ?ay ocaklar?na geliyor. Hastanelerden ald??? raporlar? s?rekli yan?nda ta??yor. Tersane i??ileriyle sohbet ediyor. Onlara haklar?n? aramalar?n? s?yl?yor. 27 Ekim?de Ayd?ntepe Tren ?stasyonu yan?nda yap?lacak eyleme de kat?lacak. ?Bu eylem hepimizin eylemi. Kazalar biz sustu?umuz s?rece devam edecek. Onun i?in korkmadan m?cadele etmek zorunday?z. Eyleme de bu y?zden kat?lmal?y?z? diyen Bayar, t?m tersane i??ilerini eyleme kat?lmaya ?a??r?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net