?zg?rl?k?? bir anayasa talebi

?Sivil anayasa yap?yoruz, 12 Eyl?l Anayasas??n? de?i?tiriyoruz? diyor AKP. Ancak hem AKP hem de CHP bu tart??may? t?rban ?zerinden y?r?terek, i??i ve emek?ilerin taleplerini g?ndem d??? b?rak?yor.


?Sivil anayasa yap?yoruz, 12 Eyl?l Anayasas??n? de?i?tiriyoruz? diyor AKP. Ancak hem AKP hem de CHP bu tart??may? t?rban ?zerinden y?r?terek, i??i ve emek?ilerin taleplerini g?ndem d??? b?rak?yor. Trakya?da g?r??t???m?z sendikac?lar, 12 Eyl?l Anayasas??n?n mutlaka de?i?mesi gerekti?i, i??i ve emek?iler i?in daha demokratik ve ?zg?rl?k?? bir anayasan?n olu?turulmas?n? istiyorlar. Yeni anayasan?n b?t?n toplum kesimlerinin temsilcilerinin i?inde oldu?u bir kurul taraf?ndan haz?rlanmas?n? talep eden ?ube ba?kanlar?, tart??malar?n sa?l?kl? y?r?mesi i?in bu s?renin k?sa tutulmamas? gerekti?ini s?yl?yorlar.
T?m K?y-Sen Genel Ba?kan? ?evki Konur, tart??malar?n halk?n, k?yl?lerin sorunlar?ndan uzak y?r?t?ld???n?, halk?n da bu noktaya ?ekilmeye ?al???ld???n? kaydetti. Anayasada ?nce d???nce ?zg?rl???n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? gerekti?ini ifade eden Konur, sendikalar?n?n ?rg?tlenmesinin de engellendi?ini vurgulad?. Konur, anayasan?n emek ?rg?tleri ve bilim insanlar? taraf?ndan haz?rlanmas?n? istedi.
Sermaye i?in anayasa!
E?itim Sen K?rklareli ?ube Ba?kan? Cahit Aras, sendikalar?n bu s?recin d???nda kald???n? belirterek ?AKP i?in yeni Anayasa, k?resel sermayenin ihtiya?lar? do?rultusunda kamusal alan?n piyasaya a??lmas?n?n ?n?ndeki yasal engellerin kald?r?lmas?n? sa?lamak, uluslararas? alanda demokratikle?iyoruz imaj? ?izmek ve kendine oy verenlerin beklentilerine cevap vermek i?in dinsel motiflerin kamusal alanlarda kullan?m?n olanaklar?n? yaratmak ihtiyac?ndan do?uyor? dedi. Aras, kamu emek?ilerine grev ve toplus?zle?me hakk? tan?yan bir anayasa ihtiyac?na dikkat ?ekti. E?itim Sen L?leburgaz Temsilcisi Erkan Kaplangiray ise tart??malarda sosyal ve sendikal haklar, e?itim, sosyal g?venlik alan?ndaki s?k?nt?lar?n dile bile gelmedi?ini ifade etti.
???iden uzak
Kristal-?? L?leburgaz ?ube Ba?kan? Habip ?al??kan da hukukun ba??ms?z olmas?n?n ?ok ?nemli oldu?unu vurgulayarak, ?Y?ksek yarg? organlar? h?k?met veya parlamento taraf?ndan de?il kendi i?lerinden kendileri se?melidir. ?ktidar?n denetimine giren yarg?dan ba??ms?zl?k beklenemez. ???i ve i?veren ili?kilerine h?k?metin m?dahalesinin ?n? kesilmeli. ?rg?tlenme ve grev haklar?m?z geli?tirilerek g?vence alt?na al?nmal?? dedi. ???ilerden uzak tart??malar?n s?rd???n? s?yleyen Genel-?? Trakya ?ube Ba?kan? Alaattin ?zt?rk, sendikalar?n bu s?rece kat?lmad???n? vurgulad?. ?zt?rk, ?Sermaye kesimi hizmet alanlar?n?n piyasaya a??lmas? i?in ?n?ndeki engelleri kald?rmak istiyor. Bunu saklamak i?in de t?rban tart??malar?n? ?n plana ta??yorlar. Oysa bizler sermaye i?in de?il emek?iler i?in daha ?zg?rl?k?? bir anayasa istiyoruz? dedi. (K?rklareli/EVRENSEL)
Tuncay Sa??ro?lu
www.evrensel.net