Fotoğraf: Evrensel

Neden sadece KESK, TMMOB ve TTB?

22 Temmuz se?imleri sonras?nda ba?layan anayasa de?i?ikli?i tart??malar? ve bir t?rl? beceremedi?imiz taraf olamama ?zerine d???ncelerimi buradan -ayn? zamanda tart??mak amac?yla da- payla?mak istiyorum


22 Temmuz se?imleri sonras?nda ba?layan anayasa de?i?ikli?i tart??malar? ve bir t?rl? beceremedi?imiz taraf olamama ?zerine d???ncelerimi buradan -ayn? zamanda tart??mak amac?yla da- payla?mak istiyorum.
AKP Mersin Milletvekili Prof. Zafer ?sk?l??n ?Atat?rk milliyet?ili?i ile Atat?rk ilke ve ink?laplar?na ba?l?l???n Anayasa?da yer almamas?? gerekti?ini a??klamas? ile start? verilen sivil ve ideolojisiz anayasa -nas?l olacaksa- haz?rl?klar? sonucu ya?anan ve kay?k?? d?v???ne d?n?p, salt t?rban ?zerinden yap?lan sanki T?rkiye?de sadece bu iki grup varm?? gibi tart??malar ba?lad?.
Ba?ta Kemalist ?evreler olmak ?zere laik?i bir kesim ?sk?l??n bu ??k???na sert yan?tlar verdiler. Bu ?evreler b?yle bir talebin, AKP?nin gizli plan?n? yans?tt???n?, amac?n?n Cumhuriyetin kurucu ilkelerini ortadan kald?rmak oldu?unu ve bunun bir AB dayatmas? oldu?unu belirttiler. Di?er taraftan ise, liberal sol ba?ta olmak ?zere s?n?rl? bir ?evre de ?sk?l??n a??klamalar?na destek vererek devletin demokratikle?mesi i?in bu t?r bir de?i?ikli?in ka??n?lmaz oldu?unu a??klad?lar. Ya bizler, emek?iler, i??iler, ?tekiler...
Yakla??k 2 ayd?r s?rd?r?len bu k?s?r tart??malarda ne yaz?k ki bizler yani emek?iler ve geni? halk kesimleri olarak taraf olmay? bir t?rl? beceremedi?imiz i?in bir?ok tart??mada da yok say?ld?k.
Oysaki bu tart??malarda taraf olmam?z bizler i?in elzem bir durumdur. ??nk? emek?iler ve geni? halk kesimleri olarak sendika, toplus?zle?me, grev vb. haklar?m?z yok say?larak bizler yine yoksullu?a, i?sizli?e, a?l??a mahkum edilmek zorunda kalaca??z. Y?llard?r kazan?lm?? sosyal haklar?m?z ve kurumlar?m?z ?zelle?tirmeler sonucu bir bir elimizden al?nacak. Y?zdelik komik zamlarla ya da toplu g?r??me oyununu seyretmek zorunda kal?p kan kaybetmeye devam edece?iz. Art?k mezarda bile emekli olamayaca??z.
KESK ?yesi bir kamu emek?isi olarak ?ncelikle ?unu s?ylemek zorunday?m ki merkezi bir kararla ?ube ve temsilcilikleri harekete ge?irecek onlara akademisyen, bilim adam?, hukuk?ular? g?revlendirerek yard?mc? olacak bazda anayasa tart??malar?n?n yerelle?mesi ve do?ru bir zeminde tart???lmas?n? sa?layacak birka? ilin d???nda panel vb. etkinliklerin yap?lmas?n? sa?layamam??t?r. Ne yaz?k ki bunu di?er demokratik kitle ?rg?tleri de sa?layamam??t?r.
?imdi kalk?p 3 Kas?m?da Ankara?da sadece KESK, TMMOB ve TTB olarak miting yapmak ne kadar ba?ar? sa?layacakt?r. Bunu sorgulamak zorunday?z. Daha ?nce ortak hareket ettiklerini bildi?imiz D?SK,TDB,TEB ve T?RMOB?un bile d??ar?da kalmas? zaten son g?nlerde ya?anan ?at??malardan dolay? ter?rize olmu?, gerginle?mi? bir ortamda ne kadar ba?ar? sa?layacakt?r. 3 Kas?m?da ka? ki?iyi Ankara?ya ta??ma ba?ar?s?n? sa?layacakt?r. Bunun a??klamas?n?n yap?lmas? ve tart???lmas? gerekti?ini d???n?yorum.
??zg?r, demokratik ve e?itlik?i bir anayasa? ama sadece KESK, TMMOB ve TTB ile mi? Ya ?teki i??i ?rg?tleri, ?teki emek?i sendikalar?, dernekler, birlikler...
Bu eylem karar?ndan ?nce yerellerde tart???lmas?n? sa?layacak paneller, tart??malar yap?l?p b?lgesel eylemler sonras?nda Ankara?da daha geni? kat?l?ml? bir eylem yap?lm?? olsayd? acaba 1961 Anayasas??na eklenmek zorunda kal?nan ve herkesin hakk? olabilecek grev ve toplus?zle?me hakk?n?n elde edilece?i Sara?hane Mitingi?nin tekerr?r? olmaz m?yd??
?nan Ercan/ BES ?l Temsilcilik
Sekreteri (KARS)
www.evrensel.net