Ergin Saygun: Biz ne yapaca??m?za bakar?z

Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun, ?tezkere?nin ge?mesi halinde TSK?n?n ne yapaca??na ili?kin bir soru ?zerine ?Mevsime bak?l?r, ba?ka ?eylere bak?l?r, ihtiya? nedir ona bak?l?r.


Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun, ?tezkere?nin ge?mesi halinde TSK?n?n ne yapaca??na ili?kin bir soru ?zerine ?Mevsime bak?l?r, ba?ka ?eylere bak?l?r, ihtiya? nedir ona bak?l?r. Ama ?imdi hemen bir ?ey s?ylemek tabii ki m?mk?n de?il? yan?t?n? verdi. ?S?n?r ?tesi operasyonun yarar?? tart??malar?na ili?kin olarak da ?B?yle bir g?rev verilirse, biz ne yapar?z, ona bakar?z? diyen Saygun, ?Soyk?r?m tasar?s??n?n ge?mesi halinde hangi ?nlemlerin al?nabilece?i sorusuna kar??l?k ?h?k?met i?i? dedi.
?spanya?n?n ulusal g?n? dolay?s?yla ?spanyol B?y?kel?ili?i Konutu?nda d?zenlenen resepsiyona kat?lan Orgeneral Saygun, gazetecilerin sorular? ?zerine tezkere ve ?Ermeni tasar?s?? konular?n? de?erlendirdi.
Orgeneral Saygun, s?n?r ?tesi operasyonu da i?eren tezkere ile ilgili bir soruyu yan?tlarken ?Tutumumuz belli. S?n?r ?tesi ile ilgili s?ylenecek s?ylendi? ifadesini kulland?.
Saygun, ABD Savunma ve D??i?leri Bakan Yard?mc?lar? Eric Edelman ve Dan Fried ile yap?lan g?r??melere de?inirken de Edelman??n Ba?dat?a asl?nda Ankara?n?n bir mesaj?n? iletmek i?in de?il, ba?ka bir ama?la gitti?ini s?yledi. ?ki bakan yard?mc?s?na esas mesaj? D??i?leri?nin verdi?ini, kendisinin de g?venlik sorunlar?na ili?kin mesajlar verdi?ini anlatan Saygun, ?Tezkere kabul edildi?i anda, h?k?metin g?rev verdi?i d???n?l?rse, mevsim itibariyle TSK operasyona ba?lar m??? sorusu ?zerine bu konunun incelenece?ini belirterek ?Mevsime bak?l?r, ihtiya? nedir ona bak?l?r. Ama ?imdi hemen bir ?ey s?ylemek tabii ki m?mk?n de?il? yan?t?n? verdi.
Orgeneral Saygun, ?Kamuoyunda s?n?r ?tesi konusunda bir b?l?nm??l???n oldu?u ve DTP?li milletvekillerinin, ?Cudi arkam?zda? dediklerinin? hat?rlat?lmas? ?zerine ?Sadece onlar demiyor, ba?kalar? da diyor? diyerek ba?ka parti mensubu milletvekillerinin de benzer de?erlendirmeler yapt???n? ima etti ve ?Kamuoyu tabii ki tart???r ama b?yle bir g?rev verilirse biz ne yapar?z ona bak?r?z? ?eklinde konu?tu.
?Ermeni Soyk?r?m? Tasar?s??n?n ge?mesi halinde ne gibi ?nlemlerin al?naca??na ili?kin bir soruya ?h?k?metin i?i? yan?t?n? veren Saygun, Ermeni iddialar?yla ilgili tasar?lar konusunun yeni de?il, on senelik mesele oldu?unu belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net