Anayasa de?i?ikli?inin 2. turu bug?n

TBMM Genel Kurulu?nda, 21 Ekim?de referanduma sunulacak Anayasa de?i?ikli?i paketinde yer alan ve 11. cumhurba?kan? se?imine ili?kin ge?ici 18 ve 19. maddelerin metinden ??kar?lmas?n? ?ng?ren Anayasa de?i?ikli?i teklifinin 2. turu yar?n yap?lacak.


TBMM Genel Kurulu?nda, 21 Ekim?de referanduma sunulacak Anayasa de?i?ikli?i paketinde yer alan ve 11. cumhurba?kan? se?imine ili?kin ge?ici 18 ve 19. maddelerin metinden ??kar?lmas?n? ?ng?ren Anayasa de?i?ikli?i teklifinin 2. turu yar?n yap?lacak.
Teklif, 21 Ekim?de referanduma sunulacak ve cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini de d?zenleyen Anayasa paketinin 6. maddesi i?inde yer alan, ?Cumhurba?kan? se?imine ili?kin getirilen yeni d?zenlemelerin 11. cumhurba?kan? se?iminde de uygulanmas?n?? i?eren ge?ici 19. maddesi ile ?Se?im kanunlar?nda yap?lacak de?i?ikliklerin 11. cumhurba?kan? se?iminde uygulanmas?na? imkan tan?yan ge?ici 18. maddesinin metinden ??kar?lmas?n? ?ng?r?yor.
Teklif, kanunun yay?m? tarihinde y?r?rl??e girmesini ve halkoyuna sunulmas? durumunda maddelerin t?m?n?n oylanmas?n? d?zenliyor.
Teklifin 2. tur g?r??melerinde, 3 madde ve teklifin t?m? olmak ?zere 4 gizli oylama ger?ekle?tirilecek. 2. turda, yaln?zca maddeler ?zerinde verilen de?i?iklik ?nergeleri g?r???lecek; ancak 1. tur g?r??mede ?zerinde de?i?iklik ?nergesi bulunmayan bir madde hakk?nda 2. g?r??mede ?nerge verilemeyecek.
Anayasa de?i?ikli?i teklifinin kabul?, Meclis ?ye tam say?s?n?n be?te ?? ?o?unlu?unun (330) gizli oyuyla m?mk?n olacak. Bu say?n?n alt?nda oy alan maddeler d??m?? say?lacak. T?m? ?zerinde yap?lan oylamada bu say?n?n bulunamamas? durumunda ise teklif reddedilmi? kabul edilecek.
D?zenlemenin, 330 ila 367 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi halinde cumhurba?kan? bunu ya TBMM?ye iade edecek ya da halkoyuna sunacak. 367?nin ?zerinde oy ??kmas? halinde ya onaylanacak ya da TBMM?ye iade edilebilecek.
Anayasa de?i?ikli?i teklifinin 1. tur oylamas?nda; teklifin 1. maddesi 377, 2. maddesi 374, y?r?rl??e ili?kin 3. maddesi de 370 oyla kabul edilmi?ti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net