?ncirlik kapat?ls?n

Amerikan Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi?nde kabul edilen ?soyk?r?m? tasar?s?n?n ard?ndan, Irak?a lojistik destek i?in kullan?lan ?ncirlik Hava ?ss??n?n kapat?lmas?n?n g?ndeme gelmesi ?zerine, hava ?ss? i??ileri ve sendikac?lar ?ss?n kapat?lmas?n? istedi.


Amerikan Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi?nde kabul edilen ?soyk?r?m? tasar?s?n?n ard?ndan, Irak?a lojistik destek i?in kullan?lan ?ncirlik Hava ?ss??n?n kapat?lmas?n?n g?ndeme gelmesi ?zerine, hava ?ss? i??ileri ve sendikac?lar ?ss?n kapat?lmas?n? istedi.
Hava ?ss?nde ?al??an binden fazla i??inin ba?l? bulundu?u T?rk Harb-?? Sendikas??n?n Yabanc? Askeri ??yerlerinden Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Enis S?nmez, ?T?rkiye ile ABD aras?nda Ermeni iddialar?na yer veren tasar? nedeniyle ihtilaf ya?anmas? hepimizi ?zd?. Ancak meseleye hi?bir zaman ekonomik y?n?yle de?il, ba??ms?zl?k ve ?lke menfaatleri y?n?nden bak?yoruz? diye konu?tu. Irak?taki ABD ordusuna lojistik destekte kullan?lan en ?nemli kanallardan birinin ?ncirlik ?ss? oldu?una dikkat ?eken S?nmez, ?ss?n ge?ici olarak ya da tamamen kapat?lmas?n?n ABD i?in ?nemli bir kay?p olaca??n? belirtti.
?ncirlik ?al??anlar? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Vedat A?ao?lu ise, ?Binden fazla i??i belki a? kal?r, ama ?lke menfaati ne gerektiriyorsa o yap?ls?n. ?lkemizin menfaatlerine zarar gelecekse i?siz kalmaya raz?y?z? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net